ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1 385 000 кена Загорка

Спечелете 1 385 000 кена Загорка

Раздел I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Промоцията „Загорка Национална Консуматорска промоция 2018“ (наричана за краткост по-долу Промоцията) се организира от рекламна агенция „Ноу Уей ЕООД“ (наричано за краткост по-долу Организатор) по възлагане на „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу Възложител).

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията, и са публикувани на електронната страница на Възложителя – https://zagorka.bg/

3. Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила до 30.06.2018 г. вкл, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на https://zagorka.bg/

4. Участник в Промоцията може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията нямат право да участват служители на Възложителя и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването, на което и да е от действията за участие в Промоцията, участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

5. Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията.

6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

7. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

8. Промоцията започва в 00:00:00 часа на 26.03.2018 г. и приключва в 23:59:59 часа на 30.06.2018 г. или до изчерпване на промоционалните опаковки на пазара, което от двете обстоятелства настъпи първо.

9. Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това на https://zagorka.bg, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ

10. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 1 320 000 броя кена Загорка 0,5л.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

11. Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Възложителя.

12. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:
12.1. да закупи бутилка Загорка 0,33 или 0,5л с промоционален етикет.
12.2. да провери символа под капачката.
12.3. в случай че символът под капачката е символ кен, да отиде на https://zagorka.bg, където може да види центровете, от които да получи наградата си срещу предаване на капачката.

РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

13.1. Капачките, под които има символ кен печелят 1 брой  кен Загорка 0.5л.
13.2. Един участник в Промоцията може да спечели повече от една награда.
13.3. Един участник в Промоцията може да размени за наградa кен Загорка 0.5л. до 5 печеливши капачки на ден в един награден център. В случай че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг обозначен със стикер награден център. Списъкът с наградните центрове, обявен на https://zagorka.bg, може да бъде променян и допълван в срок до 30.06.2018 г.

РАЗДЕЛ V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

14. Кеновете Загорка 0,5л могат да се вземат от посочените на https://zagorka.bg центрове, обозначени с награден стикер в срок до 31.07.2018 г.

15. Ако спечелилият участник не потърси своята бутилка Загорка 0,5л в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.

16. При получаване на всяка от наградите, печелившият следва да докажe, че e пълнолетен чрез представяне на документ за самоличност.

17. В случай че представител на Награден център откаже предаването на нагСпечелете 1 385 000 кена Загоркарада, въпреки надлежно представена печеливша капачка, спечелилият участник следва да уведоми за това Възложителя и Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД – тел: 0800 11 330 с цел да му бъде оказано съдействие.

18.  След 30.06.2018 г. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Р. България до изчерпване на наличните количествата, като Организаторът и Възложителят имат задължение по предоставянето на награди до 31.07.2018 г. по смисъла на т.14.3

РАЗДЕЛ VII. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

19. Не се допуска замяна на награди за паричната й равностойност и/или други ценности.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКЕНТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *