ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете куфар и пет плажни хавлии Fanta

Спечелете куфар и пет плажни хавлии Fanta

Официални правила

НА ПРОМОЦИЯТА
“Купи продукт Fanta 500 мл в обектите на ОМВ и можеш спечелиш брандирана плажна кърпа Фанта или брандиран Фанта куфар“
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
  1. Промоцията “Купи продукт Fanta 500 мл в обектите на ОМВ и можеш спечелиш брандирана плажна кърпа Фанта или брандиран Фанта куфар, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричанo по-нататък Организатор. Промоцията протича с помощта на рекламна агенция “БиСпоук България” ЕООД, ЕИК: 204713095, с офис в гр. София, бул. Черни връх 84, наричано по-нататък “Партньор“.
ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://coca-cola.promo и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия), всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта  https://coca-cola.promo
2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Промоцията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Промоцията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията “Купи продукт Fanta 500 мл в обектите на ОМВ и можеш спечелиш брандирана плажна кърпа Фанта или брандиран Фанта куфар“  се организира и провежда на територията на Република България само в участващи търговски обекти, а те са всички търговски обекти (бензиностанции) на ОМВ  („Участващи обекти“).
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира от 00:00 ч. на 27.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. на 30.06.2022г. За избягване на всяко съмнение, след 23:59 ч. на 30.06.2022г, регистриране и участие в Промоцията няма да бъде възможно, Организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на регистрации на касови бележки и предоставяне на възможност за печалба на награди.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. Участващи са всички изброени по-долу продукти в опаковки oт 500 мл Fanta, разпространявани в Участващите обекти – в търговски обекти (бензиностанции) на ОМВ („Участващи продукти“), а именно:
  • Fanta всички вкусове в опаковкa от 500 мл
ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:
/Вид и брой награди/:
  • Брандиран Фанта куфар 50 см. – 1 брой
  • Брандирана плажна кърпа Фанта – 5 броя
7.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
7.4. Тук посочената награда брандиран Фанта Куфар е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.
7.5. Наградата не включва поддръжка и ремонт или разходите за тях.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4, по-горе в тези правила, може да участва в Промоцията “Купи продукт Fanta 500 мл в обектите на ОМВ и можеш спечелиш брандирана плажна кърпа Фанта или брандиран Фанта куфар“ за спечелване на някоя от изброените в част 7, точка 7.1. награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:
8.1.1. Закупи Участващ продукт (посочени в част 6 по-горе) от Участващ обект (търговски обекти (бензиностанции) на ОМВ в България, в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект.
8.1.2. Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://coca-cola.promo в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:
  • Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
  • Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията, касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващи продукти следва да е в периода на Промоцията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.;
  • Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;
Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция.
За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Промоция се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт, отговарящи на условията по тези правила.
С една касова бележка може да се участва в Промоцията, съответно да се регистрира само веднъж, независимо от закупения брой Участващи продукти в нея.
Всяка регистрация на касова бележка с покупка на Участващ продукт, съгласно описаното по-горе и отговаряща на  условията по тези Официални правила, дава на участника право на участие в Промоцията и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част 7 чл. 7.1. от правилата награди.
Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на Официалните правила на Промоцията, но може да спечели само 1 (една) награда в рамките на тази Промоция, независимо колко регистрации е направил.
8.1.3. Наградите (5 броя кърпи и 1 брой куфар) ще могат да бъдат спечелени с теглене на томбола на случаен принцип на 04.07.2022 г.– в тегленето участват всички регистрации направени в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе.
8.1.4. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дубликати“ или „копие“ на касови бележки.
8.1.5. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.

Нарушение включва и действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
в) използването на Касова бележка „Дубликат“ или „Копие“, или други терминологии, касаещи дублирането на касовата бележка.
Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *