ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три електрически тротинетки и още 4 600 награди от Ceresit

Спечелете три електрически тротинетки и още 4 600 награди от Ceresit

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „Лято с Ceresit ”

В периода от 25.05.2022 – до 20.07.2022 г.: Закупи продукти с марка Ceresit на обща стойност 35 лв. с ДДС и ще получиш скреч карта, с която може веднага да спечелиш една от над 4600 награди. Регистрирай уникалния номер на скреч картата на www.ceresit.bg и участвай в тегленето на големите награди – 3 бр.електрически тротинетки.

Как да участвам?

1. Купи продукти с марка CERESIT за поне 35 лева и ще получиш веднага скреч-карта. Регистрирай уникалния номер на картата, за да участваш в тегленето на големите награди.

2. Регистрирай уникалния номер от скреч-картата на www.ceresit.bg

3. В края на кампанията от всички участници ще бъдат изтеглени 3-ма, които ще спечелят един от 3 бр. електрически тротинетки

Всеки участник се задължава да пази скреч-картите до края на кампанията и да ги предостави в оригинал или копие за валидация в случай, че спечели награда.

Участието в играта е обвързано с покупка.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията „Лято с Ceresit ” се организира и провежда от „Хенкел България“ ЕООД и Медияпост Хит Мейл България ЕООД (заедно наричани „Организатори” и поотделно съответно ХЕНКЕЛ и АГЕНЦИЯТА).

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на интернет страницата  www.ceresit.bg.

2.3. Организаторите на Кампанията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на интернет страницата www.ceresit.bg.

 

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

Кампанията „Лято с Ceresit ” се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, в които можете да намерите продукти Ceresit и които издават касова бележка с описание на закупените артикули или касови бележки, съпътствани със стокова разписка за съответните продукти, издадена от компютър. Търговски обекти, издаващи фактури за закупени продукти с описанието на закупените артикули.

 

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията стартира на 25 май и продължава до 20 юли 2022 г. включително.

4.2. Организаторите на Кампанията имат право да променят сроковете й в изключителни случаи, ако важни причини налагат това, като известяват за това на интернет страницата www.ceresit.bg .

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Кампанията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.

5.2. В кампанията нямат право да участват служителите на Организаторите, всички обслужващи агенции, всички магазини, в които се продават продукти с марка Ceresit, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторите открият или установят нередовен участник по реда на 5.1. и 5.2., то те имат право, по своя преценка, да не го допуснат до участие в тегленето на наградите или да анулират получената от него/нея награда, за което се съставя констативен протокол на комисия от представители на Организатора и Агенцията.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1. Моментните награди, които могат да бъдат спечелени при изтриване на скреч-картата са:

Карти за игра Ceresit –  4000 бр.

Шапки Ceresit – 300 бр.

Табли за игра Ceresit – 100 бр.

Плажен чадър Ceresit – 100 бр.

Плажна кърпа Ceresit – 100 бр.

6.2. В края на кампанията ще бъдат изтеглени 3-ма печеливши, които ще спечелят един от 3 бр. електрически тротинетки

6.3. Участието в томболата се осъществява след покупка/и на продукти с марка Ceresit на обща стойност минимум 35 лв. с ДДС и попълване на информация на интернет страницата www.ceresit.bg.

6.2. Получаването на наградите карти за игра става на място. Останалите награди – шапка, табла, плажен чадър и плажна кърпа ще бъдат изпратени по куриер.

Печелившият може да избере:

–        да получи наградата в търговския обект до 20 дни след предяваването на наградата

–        да бъде изпратена до посочен от него адрес. В случай, че печелившия иска да получи наградата до посочен от него адрес, то той трябва да подпише декларация и да предостави адрес, три имена и телефон за контакт.

 

7. Механизъм за участие на уебстраница www.ceresit.bg.

7.1. Участникът купува продукти с марка CERESIT и посещава интернет страницата www.ceresit.bg, за да се включи в тегленето на големите награди в края на кампанията. Участникът попълва регистрационна форма, в която се съдържа информация за следните данни:

• Име

• Фамилия

• Телефонен номер

• Имейл

За успешна регистрация всеки участник трябва да се съгласи с Общите условия на кампанията, с Политика на поверителност на Хенкел България ЕООД.

7.4. Регистрацията и участието в тегленето на големите награди се осъществява единствено онлайн на www.ceresit.bg.

7.5. Клиентът има право да получи само една голяма награда, независимо от броя на регистрираните скреч карти на www.ceresit.bg.

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 27 юли 2022 г., в присъствието на представители на Организаторите чрез онлайн платформа MS teams.

Ще бъдат изтеглени 3 печеливши участници за наградите 3 бр. електрически тротинетки Ще бъдат изтеглени и 2 бр. резервни печеливши.

Печелившите от играта ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон и e-mail на страницата www.ceresit.bg. Организаторите ще се свържат в рамките на 3 работни дни с печелившите участници.

За да разберете дали печелите, можете да свържете с организаторите на: e -mail: ceresit@mediaposthitmail.bg,

След получаване на информация на печеливш участник той е длъжен да предостави копие/снимка на скреч картата най-късно до 5 август 2022 г. При липса на скреч карти или неполучени документи, печелившият участник се дисквалифицира. Наградите от дисквалифицираните участници се разпределят между резервни печеливши по реда на тяхното изтегляне.

Организаторите ще направят верификация на предоставените документи до 9 август 2022 г. При дисквалифициране на печеливш участник, Организаторите се свързват с резервните печеливши по реда на тяхното изтегляне.

Резервните печеливши трябва да предоставят копие/снимка на скреч картата към организатори най-късно до 15 август 2022 г. Организаторите ще направят верификация на предоставените документи до 20 август 2022 г. При дисквалифициране на резервен печеливш на този етап, наградите няма да бъдат разпределяни към резервен печеливш.

8.2. Наградите се получават по куриер най-късно до 15 септември 2022 г.

При получаване на награда по куриер спечелилият се задължава да попълни Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и Декларация за получаване на награда (виж част 11).

При отказ да попълни Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и Декларация за получаване на награда (виж част 11), печелившият участник ще бъде дисквалифициран и няма да получи награда.

8.3. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

8.4.Невъзможност за свързване

При невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефона и e-mail, наградите се разпределят между резервни печеливши. Всеки може да провери дали е сред печелившите на website https:// ceresit.bg или на ceresit@mediaposthitmail.bg,   да предяви претенция за своята награда най-късно до 5-ти август 2022 г., като се ангажира да предостави и копие/снимка на скреч-карти към организаторите в този период.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *