ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 35 портативни колонки JBL XTREAM 3 и 155 Milka пуф възглавници

Спечелете 35 портативни колонки JBL XTREAM 3 и 155 Milka пуф възглавници
 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Промоцията (Играта) е Монделийз България EOOД с ЕИК 20289097, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията (Играта) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (Играта), наричани по-долу „Официални правила”. Официалните правила на Промоцията (Играта) ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.milka-promo.bg
   Организаторът на Промоцията (Играта) си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.milka-promo.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 01.07. – 31.07.2022 г. включително. Промоцията (Играта) се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията: всички продукти Milka, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.milka-promo.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията (Играта) е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България и на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и и/или фактура/и от Метро кеш енд Кери България ЕООД.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • IX. Механизъм на Промоцията (Играта):
  • Стъпка 1: Купи продукти Milka (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията (Играта) за минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването на продукти Milka на обща стойност от не по-малко от 4лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.
  • Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти Milka, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата www.milka-promo.bg

   За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените продукти Milka от фактурата.

   При регистрацията участникът трябва:

   • да въведе валиден мобилен номер
   • да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
   • да въведе общата сума на закупените продукти Milka
   • да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД
   • да потвърди, че не е робот
   • да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.
 • X. Награди:
  • Малка награда: Milka пуф възглавница с размер 140x80x15 см, 155 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Малка награда“) – за да участва в тегленето, потребителят трябва да регистрира 1 касова бележка.
  • Голяма награда: тонколонка JBL XTREAM 3, 35 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Голяма нагрда“) – за да участва в тегленето в края на Промоцията, потребителят трябва да регистрира 2 касови бележки, като никоя от тях не трябва да бъде печеливша за Малка награда.
  • След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели малка награда със съобщение на екран и SMS нотификация. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления за награди.
  • След успешна регистрация на две касови бележки и в случай че с никоя от тях не е спечелена Малка награда, участникът автоматично влиза в тегленето за Голяма награда след края на Промоцията.
  • Ако участник е регистрирал 6 касови бележки и не е спечелил Малка награда с нито един от тях, той/тя участва 3 пъти в тегленето за Голяма награда на края на Промоцията.
  • Ако участник е регистрирал 5 касови бележки и не е спечелил Малка награда с нито един от тях, той/тя участва 2 път в тегленето за Голяма награда след края на Промоцията.
  • Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил една от Малките награди, тогава той/тя не участва в тегленето за Голяма награда след края на Промоцията и трябва да регистрира още 1 касова бележка, с която не е спечелена Малка награда, за да се включи в тегленето за Голяма награда след края на Промоцията.
  • С регистрацията на две касови бележки и в случай че с тях не е спечелена малка награда, участникът автоматично влиза в тегленето за награда след края на Промоцията, което ще се проведе на 01.08.2022 г.
 • Разпределение на наградите:
  • XI. Малки награди – 155 бр. Milka пуф възглавници. Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността. В периода на Промоцията (Играта) са предвидени за спечелване средно 5 бр. Малки награди дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления. Печелившите ще бъдат обявени до 48 часа след спечелване на Малка награда на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • Награди след края на Промоцията (Играта) – тонколонка JBL XTREAM 3 – общо 35 броя за периода на Промоцията (Играта). Тегленето на наградите ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер след края на Промоцията (Играта), на 01.08.2022 г., сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за Малка награда по време на периода на Промоцията. Печелившите ще бъдат обявени на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
  • XII. Един участник може да направи максимум 4 регистрации в рамките на денонощие (24 часа). Един участник може да направи максимум 25 регистрации за целия период на Промоцията (Играта) 1.
  • XIII. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта) 1. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Един участник може да спечели максимално 1 бр. Milka пуф възглавница и 1 бр. тонколонка JBL XTREAM 3.
  • XIV. Единният идентификатор на всеки участник в Промоция (Игра) 1 и Промоция (Игра) 2 е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XV. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XVI. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XVII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е допуснал техническа грешка при попълване на необходимите данни за регистрация от касовата бележка и/или е подал невярна информация.
  • XVIII. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда Milka на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.
  • XIX. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта потребителят е необходимо да регистрира 10-цифрения номер на фактурата, датата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *