ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 падъл борда, 20 куфара и 300 кърпи от Hell Energy

Спечелете 10 падъл борда, 20 куфара и 300 кърпи от Hell Energy

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ НА HELL ENERGY

С настоящото се представят общите условия и правилата (по-надолу „Условията“), приложими спрямо лицата („Участниците“ или „Потребителите“) за участие в долуописаната Промоция, организирана от „ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 20267038 (по-надолу „Промоцията“). Чрез участието си в Промоцията, Потребителят приема настоящите условия и те стават задължителни спрямо него. Неспазването на някое от настоящите условия дисквалифицира Потребителя от участие в Промоцията, като неговата регистрация за участие се счита за невалидна.

Общи разпоредби

Чл. 1. Тази промоция се организира от „ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕИК 20267038, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, пощ. код 1000, район Средец, ул.“Добруджа“ № 5, ет. 1 /наричано по-надолу „Организатора“/.

Чл. 2. Промоцията продължава от 01.07.2022 г. до 31.08.2022 г.

Чл. 3. Участието в промоцията е свързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

Чл. 4. В промоцията могат да участват всички физически лица, законно пребиваващи в България, на възраст над 16 години, с изключение на служителите на „ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на промоцията.

Чл. 5. Участвайки в тази промоция, Участниците приемат да спазват разпоредбите в настоящите Общи условия. С извършването на което и да е от действията за участие в промоцията, описани по-долу, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно.

Как да се включите в промоцията?

Чл. 6. (1) За да се включи в промоцията, Потребителят следва:

 • Да направи покупка във всички търговски обекти ,предлагащи напитките HELL ENERGY ( в промоцията участват всички вкусове на HELL ENERGY ) в периода от 1.07.2022 г. до 31.08.2022 г.;
 • Да създаде собствен профил на hellenergypromo.bg в периода 01.07.2022-31.07.2022, като посочи име, мобилен номер и е-mail.
 • Да регистрира фискалния бон (касовата си бележка) на създаденият профил на hellenergypromo.bg. 
 • Да въведе точна сума на закупените напитки (до два знака, след десетичната запетая)
 • Сумата ще бъде конвертирана в равни по стойност точки – 1.50лв = 1.5 точки (1лв = 1 точка )
 • Да събере 2 (две), 5 (пет) или 10 (десет) точки.
 • Спрямо събраните 2, 5 или 10 точки потребителя участва в томбола за някоя от посочените в чл. 7 Награди.
 • При събрани 2 точки – потребителя участва в томбола само за плажна кърпа
 • При събрани 5 точки – потребителя участва в томбола за куфар и плажна кърпа
 • При събрани 10 точки – потребителя участва в томбола и за трите посочени в чл.7 Награди.

(2) Потребителят следва да регистрира номер на касова бележка, която доказва закупуването на продукти, посочени в чл. 6, т. 1, като качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на hellenergypromo.bg, на която ясно и недвусмислено да се вижда:

 1. че продуктите на касовата бележка са на Hell Energy Drink:
 2. тяхната стойност,
 3. обектът, от който са закупени, и
 4. номерът на касовата бележка.

(3) Регистрация, при която Потребителят:

 1. не е качил ясна снимка на касова бележка,
 2. касовата бележка включва различни от посочените в чл. 6, т. 1 продукти

се смята за невалидна. В тези случаи Организаторът си запазва правото да не включи съответния Потребител в седмичното теглене на играта.

(4) Една и съща касова бележка не може да се използва от повече от един Потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

(5) При регистриране на валиден фискален бон системата информира Потребителя, че неговата регистрация е успешна.

(6) Потребителят трябва да запази до края на промоцията касовата/и  бележка/и, регистрирана/и  на сайта на hellenergypromo.bg.

Какви награди може да спечелите?

Чл. 7. (1) Изпълнявайки условията на Промоцията, Потребителят ще участва в томбола за една от следните награди:

 

При събрани 2 точки – ПЛАЖНА КЪРПА – общо 300 броя
При събрани 5 точки – КУФАР – общо 20 броя
При събрани 10  точки – ПАДЪЛ БОРД – общо 10 броя

 

(2) Тегленето на наградите ще бъде от голями  ( като под голяма се разбира ПАДЪЛ БОРД ) към малки ( под малки се разбира ПЛАЖНА КЪРПА ) награди.

(4) Един Потребител може да спечели максимално 1 брой награди от всеки вид в посочените периоди на тегления.

(5) С оглед пазарната им стойност, наградата „плажна кърпа представляват предметна печалба с незначителна стойност по см. на § 1., т. 62 ЗДДФЛ, а именно предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. За придобиването на същите не се дължи данък върху доходите на физическите лица на осн. чл. 13, т. 21 ЗДДФЛ. За предметната награда „КУФАР“ и „ ПАДЪЛ БОРД “ разходът за дължимия данък се поема от Организатора. За целта ще бъдат изискани допълнителни данни на победителя – ЕГН и номер на лична карта, които той следва да попълни в декларация и върне на куриера в момента на получаване на наградата.

 

Кога ще разберете дали печелите?

 

Чл. 8. Тегленето на наградите ще се организира на датите, както следва:

 

Първо теглене на 08.07.2022 г. за периода от 01.07.2022 до 07.07.2022 г.

Второ теглене на 15.07.2022 г. за периода от 08.07.2022 г. до 14.07.2022 г.

Трето теглене на 22.07.2022  г. за периода от 15.07.2022 г. до 21.07.2022 г.

Четвърто теглене на 29.07.2022 г. за периода от 22.07.2022 г. до 28.07.2022

Пето теглене на 05.08.2022 г. за периода от 29.07.2022 г. до 04.08.2022 г.

Шесто теглене на 12.08.2022 г. за периода от 05.08.2022 г. до 11.08.2022 г.

Седмо теглене на 19.08.2022 г. за периода от 12.08.2022 г. до 18.08.2022 г.

Осмо теглене на 26.08.2022 г. за периода от 19.08.2022 г. до 25.08.2022 г.

Девето теглене на 31.08.2022 г. за периода от 26.08.2022 г. до 30.08.2022 г.

 

Как ще разберете дали печелите?

Чл. 9. (1) Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на hellenergypromo.bg и информирани чрез телефонно обаждане в рамките на 7 календарни дни с информация за спечелената от тях награда.

(2) За да бъде валидиран, Участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в чл. 6, ал. 1.

(3) Организаторът на Играта не носи отговорност, при условие че регистриран участник е предоставил некореспондиращ, непълен или неточен телефонен номер, на който да бъде уведомен, че е печеливш в Играта или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

(3) В случай че някой участник, който е спечелил награда, бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избиран за награда и новият печеливш бива уведомяван при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно по решение на Организатора.

(4) Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция с непечелившите участници.

Kак можете да получите наградата си?

 

Чл. 10. (1) Доставките на наградите ще бъдат осъществявани по куриер в работни дни от 09:00 до 18:00 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

(2) Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

(3) Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия Участник в срок от 1 (един) месец след края на седмичното теглене, при което е спечелена от него, като разходите за доставката на наградата се поемат от Участника. След изтичането на този срок се приема, че Участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

Чл. 11. (1) На адреса, посочен от печеливш Участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник.

(2) Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ