ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 електрически велосипеда

Спечелете 20 електрически велосипеда

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Промоционалната игра се организира от „Сис Индустрийс“ ООД, вписано в Търговския регистър, при Агенцията по вписванията с ЕИК 040275584, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, бул. „Дж. Баучер“ 77, ет. 2 ет. 5 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”) и технически се администрира от „Тера Комюникейшънс“ ООД с ЕИК: 131384920 Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.cycle.bg.
Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон 02 419 12 43 или 0898 150 543 (цената за обаждане е според тарифния план на абоната), всеки ден от 09:00 до 20:00 часа.

1.2. Промоционалната игра е с продължителност от 00:00 часа на 01.05.2018г. до 23:59 часа на 10.08.2018г. и се организира и провежда на територията на Република България.

1.3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

1.4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

1.5. В промоционалната игра могат да участват само пълнолетни физически лица, навършили 18 г. към началната дата на промоционалната игра, пребивават на територията на Република България и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружествата „Сис Индустрийс” ООД, ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС АД, ПЕЧАТНИЦА 2М ООД гр.Стара Загора, както и членове на техните семействата по съребрена линия (родители, съпрузи, деца, братя и сестри). В случай че бъде установено, че даден участник не отговаря на условията, посочени в предходното изречение, същият няма право да участва в играта и ще бъде дисквалифициран.

1.6. Наградите в промоционалната игра са 20 броя елосипеда Longwise, 1000 броя участия в уебинар „Винена култура и етикет на виното” и 1000 броя вино Cycle, 0,75l.

II . ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

2.1. Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра, са следните:

– вино CYCLE 0,75 л, с промоционален дизайн;

Участващите опаковки са обозначени с промоционален гръбен етикет, или гръбен стикер, и рекламен некхенгер със заглавието на Промоцията “10 години CYCLE. Играй и Спечели“.

2.2. В играта участват единствено продукти с промоционални опаковки (продукти с визия на промоцията “ Играй и Спечели”). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код на гръбния промоционалния етикет/стикер.

2.3. След крайния срок на промоцията (23:59 часа на 10.08.2018г.), тя се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

3.1 Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния код от гръбния промоциоанлен етикет или стикер

Стъпка 1: Закупете вино CYCLE с промоционален скреч код.

Стъпка 2: Открий кода – скреч полето се намира на задния етикет на бутилката. Отпечатан 7 – символен код. Регистрирай на Web – http://www.cycle.bg или чрез SMS на 1511

Потребителят следва да потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила и попълни задължителните полета с личните си данни

При web регистрация е допустимо използването САМО на кирилица за регистрация на имена,

Стъпка 3: С един код участникът може да спечели бутилка вино CYCLE 750 ml или участие в уебинар „Винена култура и етикет.”

За големите награди в участникът трябва да изпълни следните условия:

С всяка двойка непечеливши кода към датата на теглене може да спечели елосипед.

Всички регистрирани непечеливши кодове участват за награди в тегленията до края на играта.

3.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират, чрез SMS на кратък номер 1511* или на адрес www.cycle.bg, седем символен уникален код от скреч полето на гръбния етикет (или стикер) на промоционалния продукт точно така, както е изписан. Всички букви в кода са латински и е задължително да се изпишат в SMS-а на латиница.

*Цената на един SMS на номер 1511 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на M-tel, Vivacom и Telenor.

3.3.1. При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация за участие в играта. Регистрацията с SMS изисква въвеждане на Уникалния код чрез посочване в SMS – с един SMS може да бъде регистриран само един Уникален код.

3.3.2. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация за участие в играта. Регистрацията на Сайта изисква въвеждане на Уникалния код, име, имейл адрес и мобилен телефонен номер, на който ще бъде изпратен верификационен код, с който да бъде валидирана регистрацията.

3.3.3. При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (за участващите в играта чрез изпращане на SMS), или чрез съобщение на екрана на монитора (за участващите в играта чрез регистрация на адрес www.cycle.bg), дали печели една бутилка вино CYCLE или един уебинар „Винена култура и етикет., или участва в томбола за теглене елосипеди. Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в тегления за голяма награда Елосипеди.

3.3.4. При регистрация на два промоционални кода, непечеливши по смисъла на т. 3.3.3 от настоящите условия, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.cycle.bg ), дали участва в томболa за елосипед.

3.3.5. С един и същи уникален код може да се спечели само една награда.
Всеки участник може да участва с неограничен брой различни уникални кодове.  Регистрираните кодове участват до края на промоцията. Ако участник например регистрира код на 02.05.2018, то с него получава правото да участва в тегленията до края на промоцията – 10.08.2018г

3. 4. Всеки участник трябва да запази промоционалните етикети/бутилки, тъй като те ще му бъдат изискани в случай на спечелването на награда. Предоставянето им е задължително условие за получаване на наградата.

3.5. Изображенията на наградите на промоционалния уебсайт и всички рекламни материали по промоцията са с илюстративен характер.

3. 6.1. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

  • 1000 броя бутилки вино CYCLE 0,75л.
  • 1000 броя участия в уебинар „Винена култура и етикет”
  • 20 броя елосипеди

3. 6.2. Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

Моментни награди: 1000 броя бутилки вино CYCLE 0,75 л. ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер. Наградите се печелят инстантно, като всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда, веднага след регистрацията на код. Промоционален код спечелил бутилка вино CYCLE 0,75 л., не участва в тегленията за награда – елосипед.

Моментни награди: – 1000 броя участия в уебинар „Винена култура и етикет” ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер. Наградите се печелят инстантно, като всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда, веднага след регистрацията на код. Промоционален код спечелил бутилка вино CYCLE 0,75 л., не участва в тегленията за награда – елосипед.

Големи награди един вид – 20 броя елосипеди. Всички участници в промоцията, които са регистрирали минимум 2 промоционални кода и не са спечелили малка награда, се регистрират автоматично за участие в томболата за големите награди – елосипеди. Теглят се чрез специално разработен софтуер за теглене на случаен принцип за нуждите на промоцията в две определени дати по 10 елосипеда 02.07.2018 и 15.08.2018. Всеки печеливш ще получи SMS с информация за спечелена награда и телефонни номера (без увеличения на телефонната услуга), на които до 10 дни следва да предостави данните си (адрес и телефонен номер) за доставка на наградата

Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 2 непечеливши кода за участие в томболите за Елосипеди. С всяка последваща двoйка неспечелили моментна награда кода, участникът увеличава шансовете си за спечелване на голямата награда.

Тегленията ще бъдат извършвани измежду всички участници, регистрирали промо кодове през периода на играта. Първото теглене за 10 елосипеда ще се извърши на 02.07.2018. Второто теглене за останалите 10 елосипеда ще се извърши на 15.08.2018.

3.7. В периода на Промоцията по т. 1.2 след всяко теглене печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса на промоцията www.cycle.bg . На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

3.8. Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез SMS или имейл /в зависимост как са участвали в регистрациите/, в който ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *