ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 градски велосипеда от Persil

Спечелете 30 градски велосипеда от Persil

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

„За един по-чист свят с Persil”

I. Организатор и официални правила на Кампанията
1. Кампанията „За един по-чист свят с Persil“ /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Кампанията“/ се организира и провежда от „Хенкел България“ ЕООД, ЕИК: 203767229, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, (споменаван навсякъде по-долу в правилата като “Организатор”), тел: 02/806 39 00.

2. Официалните правила на Кампанията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на www.henkel-promo.bg, където са достъпни през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на адрес www.henkel-promo.bg.

II. Територия на Кампанията
4. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от търговската мрежа, които продават Persil, наричани за целите на Кампанията „търговски обекти“.

III. Срок на Кампанията
5. Периодът на кампанията за всички търговски обекти е от 00:00 ч. на 01.07.2022 г. до 23:59 ч. на 31.08.2022 г.
5.1 Организаторът на Кампанията има право да променя сроковете й за цялата територия или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес www.henkel-promo.bg.
6. Върху рекламните материали, намиращи се на територията на търговския обект, ще могат да бъдат намерени указания за периода на кампанията.
7. Всяко участие с касова бележка, издадена преди и след посочените в т.5 на настоящите Официални правила срокове, ще бъде считано за невалидно.

IV. Участващи търговски марки и опаковки
8. В Кампанията участват всички продукти с търговска марка Persil.
9. Върху участващите в Кампанията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

V. Начин за провеждане на Кампанията, награди и получаване на наградите
10. В Кампанията могат да бъдат спечелени следните награди: Общо 30 бр. големи награди – градски велосипед Bikesport, модел HARMONY LADY 28, с единична стойност на придобиване 499 лв. с ДДС.
11. За да участва за спечелването на награда, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Кампанията на стойност над 6,99 (шест и деветдесет и девет) лв. с ДДС по време на периода на Кампанията. При покупка на стойност над 6,99 (шест и деветдесет и девет) лв. с ДДС, участникът може да участва в томбола за спечелване на една голяма награда, като за тази цел участникът трябва да се регистрира с три имена, телефон, номер на касовата бележка, дата и снимка на касовата бележка на страницата на кампанията – www.henkel-promo.bg.
12. Наградите по т. 11 ще бъдат изтеглени на лотариен принцип, в периода 01-07.09.2022 г. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва измежду участниците.
13. Победителите ще бъдат известени по телефона за това, че печелят и как да получат наградата си. Регистрираната касова бележка/фактура, с която е спечелена награда, следва да бъде предоставена на Организатора, с цел да се удостовери направената покупка.
14. Наградите по т. 11 ще бъдат предоставени на съответните печеливши от представител на „Хем енд Егс” EООД.
15. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.
16. Всеки участник може да участва в Кампанията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на промоционални продукти в промоционалния период, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на промоционални продукти в размер на над 6,99 (шест и деветдесет и девет) лв. с ДДС.
17. За избягване на неясноти, един участник в Кампанията може да спечели само една награда по т. 11, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал на www.henkel-promo.bg. С една касова бележка може да бъде направена само една регистрация, независимо от стойността на направените с нея продукти с търговска марка Persil.
18. Участващата в томболата за награда касова бележка се счита за невалидна и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш в следните случаи:
18.1. Ако регистрираната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила.
18.2. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за участващите продукти на стойност по-малка от над 6,99 (шест и деветдесет и девет) лв. с ДДС.
18.3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;
18.4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка/фактурата.
18.5. В случай, че Организаторът прецени, че участващата бележка/фактура е подправяна, копирана, преправяна или по друг начин манипулирана.

VI. Участници
19. Участие в Кампанията могат да вземат:
– Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години
20. В Кампанията не могат да участват:
– Служители на Хенкел България ЕООД и обслужващата агенция, която съдейства за организиране на кампанията.
21. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Официални правила.
22. Чрез участието си в Кампанията участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.
23. Чрез участието си в Кампанията, участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.
24. Участието в Кампанията е незадължително и доброволно.
25. За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.
26.Печелившите на награда в Кампанията са длъжни:
• При получаване на наградата да докажат, че данните им съответстват на данните, описани в регистрацията, която са направили на www.henkel-promo.bg;
• Да предоставят техни лични данни: три имена, ЕГН, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.
27. В случай, че Организаторът не може да се свърже с победител или победителят не иска наградата си или не я потърси, от 07.09.2022 до 14.09.2022 Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната награда, както е описано в настоящите Официални правила. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.
28. Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора в периода 15.09 -21.09.2022 г.
29. Всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в кампанията декларира съгласието си с настоящите правила.

VI. Списък на търговските обекти, участващи в Кампанията
30. В Кампанията участват всички обекти, в които се продават продукти с марка Persil.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

5 comments

 • Здравейте,не мога да влезна ,да се регистрирам,изписва ми грешка

  • Играйте и спечелете

   Здравейте и други потребители споделят з аподобен проблем. Моля пробвайте от друг браузър или се свържете с организатора на играта.

   Поздрави!

 • Елка Арангелова

  Има проблем при регистрацията??

  • Играйте и спечелете

   Здравейте и други потребители споделят за подобен проблем. Моля пробвайте от друг браузър или се свържете с организатора на играта.

   Поздрави!

 • Славянка Бабаяшева

  Здравейте! Първите дни нямаше проблем, но от вчера петък 22.07.22г.има проблем при регистрацията,като изписва: връзката ви не поверителна!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *