ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от Johnnie Walker Blonde – куфари, суитшърти и бутилки уиски

Спечелете чудесни награди от Johnnie Walker Blonde – куфари, суитшърти и бутилки уиски

ВНИМАНИЕ! Публикуваните правила са обвързани със закупуване на продукт от сайта на Аванти. Крайният линк посочен след условията за участие, води до основния сайт на организатора, където могат да бъдат видяни всички партньори на кампанията, които ще раздадът награди. Всеки партньор ще раздаде посочения брой награди. Ирата е валидна до 14 август 2022 г.

Линк към основния сайт с изброени всички партньори – тук.

*****************************************************************************

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ С JOHNNIE BLONDE“

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Спечели с Johnnie Blonde“, която е организирана от „Авенди” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Искърско шосе” № 7, Търговски център „Европа”, сграда 12, ет. 2, ЕИК 130591250

и

АВАНТИ 777 ЕООД, ЕИК 105568755, със седалище и адрес на управление в град София, бул. Александър Стамболийски“ 30А, ет,2 („Организатори“).

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на играта на интернет страницата www.avanti-bg.com.

Организаторите на играта си запазват правото да променят или допълват официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на посочената по-горе интернет страница.

І. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Играта „Спечели с Johnnie Blonde” се провежда онлайн на официалната страница на играта – avendi.bg/promo и във фейсбук страницата на „АВАНТИ 777“ www.facebook.com/magaziniavanti, в периода от 18.07.2022 г. до 14.08.2022 г. включително („Период на играта“), на територията на Република България.

1.1. В играта могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които живеят на територията на Република България.

1.2. Организаторите освобождават изцяло Facebook от отговорност по отношение на всички участници и потвърждават, че играта по никакъв начин не се спонсорира, одобрява, администрира от или свързва с Facebook.

 1. Участието в играта е обвързано с покупка.

II. УЧАСТИЕ 

 1. За да заяви участие в играта, участникът трябва да закупи онлайн от www.avanti-bg.com продукт от марката Johnnie Blonde в опаковка от 700 мл.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта „Спечели с Johnnie Blonde“, участват в жребий, който на произволен принцип определя общо 11 победителя, като наградите са разпределени по следния начин:
 • 3 броя Johnnie Blonde куфар;
 • 3 броя Johnnie Blonde суитчър;
 • 5 броя Johnnie Blonde промо пакет с чаша

Победителите ще бъдат избрани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат обявени на 14.08.2022 г., на страницата www.avanti-bg.com и във фейсбук страницата на „АВАНТИ 777“ www.facebook.com/magaziniavanti чрез публикация, включваща първото им име и инициал на фамилното име.

Жребият се извършва поотделно за всяка награда, като един участник има право да спечели само една награда.

ІV. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите Общи условия („Победители”), имат право да получат само една от посочените по-долу награди съгласно извършения жребий.
 2. Наградите:
 • 3 броя Johnnie Blonde куфар;
 • 3 броя Johnnie Blonde суитчър;
 • 5 броя Johnnie Blonde промо пакет с чаша
 1. Победителите се уведомяват и чрез email и/или телефон, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.

7.1. Изтеглените победители, които са били уведомени чрез email и/или телефон, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на e-mail на следния електронен адрес hravanti57@gmail.com в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако Победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок до 72 часа след получаване на уведомлението, наградата се печели от изтегления резервен победител.

7.2. Изтегленият победител трябва да изпрати имена и ЕГН, за да може дружеството правилно да осчетоводи предоставените награди, както и дължимите данъци в тази връзка.

7.3. Изтегленият победител се обявява във фейсбук страницата на „АВАНТИ 777“ www.facebook.com/magaziniavanti чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

7.4 Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.

Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които Организаторите са осъществили контакт.

 1. Изтегленият победител получава наградите си в срок до 10 дни след потвърждение.
 2. След уведомлението, изтегленият победител трябва да потвърди метод на получаването на наградата:

9.1 По куриер за сметка на организатора: В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, съгласието си с което изтегленият победител следва да потвърди писмено по електронна поща.

9.2. Ако изтегленият победител откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на организатора, на адрес жк. Обеля, ул. „Андрей Германов“ 11 (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на Победителя).

 1. При получаване на наградата, независимо коя опция е избрал Победителят, съответният изтеглен победител следва да представи документ за самоличност и да попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по чл.12 на настоящите Общи условия. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия нямат право да получат награда.
 2. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, Печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да внесе дължимия данък от името на Печелившия.
 3. Лица, които са заявили участие, но не са навършили 18 години – нямат право да получат награди, дори и да са били обявени за Победители по реда на тези Общи условия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ