ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете велосипеди Leader и 100 комплекта с продукти Роден край

Спечелете велосипеди Leader и 100 комплекта с продукти Роден край

Играта продължава до 28 август 2022 г.

Играта е валидна за територията на Република България и се провежда само в търговските обекти на Кауфланд България, изброени в т.12.2.

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват трябва да закупят продукти с марка Роден край на „Престиж-96“ АД на стойност не по-малко от 5,00 лв. (пет лева) от посочените в таблицата по т. 12.2. търговски обекти на Кауфланд и да регистрират фискалния бон (касовата бележка) на www.prestige-promo.bg. Необходимо условие е закупуването на участващите в играта продукти на общата стойност от не по-малко от 5 лв. да бъде вписано на една касова бележка. Участниците могат да регистрират неопределен брой касови бележки със закупени участващи в Играта продукти с марка Роден край на „Престиж-96“ АД.

След регистрацията на поне един фискален бон, отговарящ на условията на Играта, участниците ще участват в теглене за един от 3 броя велисопеди или един от общо 100 броя комплекта с продукти Роден край (както е описани по-долу).

За да направи валидна регистрация и да участва в тегленето за наградите е необходимо участникът задължително да премине през следните стъпки:
– Да закупи продукти, съгласно т. 5.1.1 по-горе от Правилата;
– Да въведе на www.prestige-promo.bg номера на фискален бон (касова бележка), който не участва в други игри, провеждани от организатора и не е вече регистриран в тази игра, както и стойността на покупката на продукти с марка Роден край на „Престиж-96“ АД, посочена в съответния фискален бон да е съгласно т. 5.1.1 по-горе от Правилата;
– Да въведе име и фамилия, както и валидни: български мобилен номер и email за връзка с него;
– Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
o Ще запази фискалните бонове (касовите бележки) и ще ги покаже на куриера при получаването на наградата;
o Е съгласен с настоящите Правила на Играта, след като внимателно се запознае с тях;
o След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

При правилно регистриран фискален бон в уебсайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

До 02.09.2022 г., измежду всички успешно регистрирани касови бележки, ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще спечелят и получат по една от наградите.

Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 01.08.2022 г. или след 23:59 ч. на 28.08.2022 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да прави множество регистрации на касови бележки с цел участие в Играта. Броят възможности, с които участникът участва в тегленето за награда се формира от общата бройка на регистрираните фискални бонове, доколкото
на съответните бонове има закупени продукти с марка Роден край на „Престиж-96“ АД на стойност не по-малко от 5,00 лв. (пет лева).

Участниците могат да регистрират и фискални бонове с по-висока стойност на закупените продукти с марка Роден край на „Престиж-96“ АД, като за всеки 5 лв., регистрирани в един фискален бон, участниците ще имат една възможност, с която да участват в тегленето. При всички случаи стойността, с която се участва в тегленето, се закръглява към по-ниското число, кратно на 5 лв., за да може всеки шанс за участие в теглене за някоя от наградите да бъде на стойност от 5 лв.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Участникът трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен, ако спечели награда.

Ако участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много една от наградите.

Наградите в тегленето са:
Един от общо 3 броя велосипеди Leader 27.5″HE-AL-MTB R43 T21 F ADVENTURE.

Един от общо 100 броя комплекти с продукти Роден край. Всеки един комплект съдържа:
* Една опаковка вафли Роден край 525г/21 бр.
* Една опаковка бисквити Роден край Кафе 135г
* Една опаковка бисквити Роден край Обикновени бисквити 190г
* Една опаковка бисквити Роден край Макси 230г
* Две опаковки бисквити Роден край Чаени 160г
* Една опаковка сухи пасти Роден край 180г

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Възможно е наградата да се различава от описанието в и визиите на рекламните материали.

Определянето на участниците, които печелят наградите ще бъде извършено на случаен принцип чрез теглене измежду всички надлежно регистрирани участници, съгласно настоящите Правила. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една
награда. Ако участник бъде изтеглен като печеливш за повече от една награда, то печели първата награда, за която е изтеглен като печеливш.

Резултатите ще бъдат оповестени в съответните срокове, посочени по-горе. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на име и фамилия и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за
участие в Играта.

В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на тегленето за наградите, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез кратко текстово съобщение (SMS) на посочения от участника мобилен телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Играта, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се награда да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата. Спечелилият може да получи наградата си само след като представи за проверка в оригинал на куриера фискалните бонове (касовите бележки), които е регистрирал за участие в тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че фискален бон (касова бележка) е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от
куриера.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ