ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери за пазаруване в книжарници Orange от вафли Боровец

Спечелете ваучери за пазаруване в книжарници Orange от вафли Боровец

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„С БОРОВЕЦ НА УЧИЛИЩЕ“

 1. Организатор на национална кампания „С БОРОВЕЦ НА УЧИЛИЩЕ“.
 2. Национална промоционална кампания „С Боровец на училище“ /наричана за краткост по- долу „Промоцията“/ се организира от „Ден и Нощ“ ООД, ЕИК 104101971, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Момчилов“ №5, наричано по-долу на кратко „Организатор“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в официалната си фейсбук страница  на адрес https://www.facebook.com/Borovets.wafers.biscuits/
 3. Изпълнител на Промоцията „Ден и Нощ“ ООД, наричано по-долу за краткост „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в обектите по т. 26.
 4. Провеждането на Промоцията се осъществява в сътрудничество с юридическите лица, извършващи търговска дейност в обектите по т. 26.
 5. Промоцията се организира на територията на обектите по т. 26.
 6. Промоцията  се организира с рекламна цел за популяризирането на вафла Боровец какао 55гр, с портокалови корички 52гр, какао дарк 45гр, фъстък 45гр, кексче Боровец 30гр (банан, какао и ванилия)

Период и място на провеждане на промоционалната кампания.

 1. Активният период на Промоцията е от 00:00ч. на 10.08.2022г. до 24:00ч. на 30.09.2022г., като всеки един от Партньорите на Организатора разполага с оперативна самостоятелност да определи конкретния период в рамките на активния на Промоцията в съответния обект по т. 26, където осъществява търговска си дейност.
 2. Във всеки един от обектите, посочени по т. 26 („търговски обекти“), в обособена зона ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
 3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 26 търговски обекти.
 5. Условия за участие е Промоцията.
 6. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България и е закупило е от участващите в промоцията продукти. 

10.1. Ако спечелилият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния му представител.

10.2. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Ден и Нощ“ ООД и служители на юридическите лица, осъществяващи търговска дейност в обектите по т. 26, както и техни преки родственици.

10.3. Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

 1. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен участник, който отговаря на условията от настоящите Правила.
 2. Промоционални продукти.
 3. 1. В Промоцията участват следните видове продукти с търговска марка БОРОВЕЦ:
 4. Вафла Боровец с какао 55гр.
 5. Вафла Боровец с портокалови корички 52гр.
 6. Вафла Боровец с какао Дарк 45гр.
 7. Вафла Боровец с фъстъци 45гр.
 8. Кексче Боровец 30гр (с бананов крем, с какаов крем и с ванилов крем)

12.2. Във всеки един от обектите, посочени по т. 26 („търговски обекти“), в обособена зона ще могат да бъдат намерени точни указания за промоционалните продукти.

 1. Условия за провеждане на промоционалната кампания

13.1. Желаещите да участват в Промоцията през периода на провеждането й трябва да закупят по избор от промоционалните продукти по т. 12.1.на стойност минимум 1 лев от някой от посочените в  т. 26 търговски обекти. 

13.2. Участникът, закупил промоционални продукти на стойност минимум 1 лев, трябва да запише на гърба на касовия бон име, фамилия и телефонен номер за връзка и да я пусне в поставена за целта след касовата зона урна в търговския обект. Наградите се теглят на лотариен принцип от представител на Организатора и Партньора, в чийто обект се организира промоцията.

13.3. Наградите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип (томбола), като всеки от Партньорите на Организатора обявява предварително /преди началото на промоцията/ точната дата на специално поле с плакати, обособено до урната след касовата зона на обекта.

 1. За да участват в тегленето за наградите, всеки един от участниците в Промоцията трябва:
 1. Да закупи промоционалните продукти на стойност минимум 1 лев по т. 12.1. с марка БОРОВЕЦ от някой от търговските обекти по т. 26 по време на активния период на промоцията за конкретния обект съгласно т. 6;
 2. Да напише име, фамилия и телефонен номер за връзка на гърба на касовата бележка;
 3. Да пусне касовата бележка в поставената за целта урна след касовата зона в търговския обект.
 4. За да получи наградата печелившият участник трябва да отговаря на изискванията на настоящите Правила.
 5. Информация относно провежданата Промоция може да намерите на официалната фейсбук страница  на Организатора на адрес https://www.facebook.com/Borovets.wafers.biscuits/
 6. Награди.
 7. Ваучер за пазаруване от книжарница ORANGE или онлайн на адрес: https://www.orangecenter.bg/ на стойност 50 лева.

17.1. Във всеки един от търговските обекти ще бъде изтеглена по една или няколко на брой награди.

17.2. Информация за промоционалната награда ще бъде изложена от Партньора в обособена  зона на плакати.

 1. Тегленето на Наградите се извършва на случаен /лотариен/ принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на настоящите Правила.
 2. Получаване на наградите:

19.1. Представител на Организатора, ще се свърже по телефона с печелившите участници незабавно след изтегляне на печелившите касови бележки за получаване на наградата.

19.2. В случай, че спечелилият награда участник не може да бъде открит по независещи от Организатора причини, спечелилият губи правото да получи наградата си и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Промоцията, за което се извършва ново теглене.

19.3. Представител на Организатора ще предаде наградата на съответния печеливш участник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ