ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете уикенд за двама и 20 комплекта мезета Перелик

Спечелете уикенд за двама и 20 комплекта мезета Перелик
 1. „Познаваш ли Перелик?”(„Играта”) се организира и провежда от “Белла България” АД, ЕИК: 115141090, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Слатина, бул.“Цариградско шосе“ № 101, наричан „Организатор” по-долу.
 2. Изпълнител на играта е „Уот иф“ ООД, ЕИК: BG203381583, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 84, ет.6, наричан „Изпълнител“ по – долу.
 3. С участието си в Играта участниците декларират, че са запознати с изложените по-долу официални правила на Играта („Официални правила”), приемат ги без забележка и се задължават да ги спазват.
 4. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта и са публикувани на следния Интернет адрес: https://perelikgame.com/ и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта. Официалните правила са задължителни за всички участници.
 5. Промените в Официалните правила се извършват съгласно чл.147 Б от Закона за защита на потребителите.

Раздел II Територия и Срок на Играта

 1. Играта се организира на български език и се провежда на Интернет страницата https://perelikgame.com/. Играта ще продължи в периода 28.05.2018 г. от 12:30 ч. – до 17.06.2018 г. в 23:59 ч.

Раздел III Право и Условия на участие

 1. В Играта има право на участие всяко физическо лице, с местоживеене в България, на възраст над 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служителите на „Белла България” АД и „Уот иф” ООД, които са свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри Всички лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години, но навършили 16 (шестнадесет) години трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител преди да вземат участие и да предоставят свои лични данни. За лицата, които не са навършили 16 (шестнадесет) години, освен разрешението от родител или друг законен представител, съгласно предходното изречение, е необходимо и изрично съгласие от родител или друг законен представител за обработване на личните им данни.
 2. Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
 3. Всеки участник има право на едно участие в играта. Участниците в Играта трябва да изпълнят, описаните по-долу стъпки:
  • Да достъпят играта на https://perelikgame.com/.
  • Да отговорят правилно на анкета „Познаваш ли Перелик?“ съдържаща пет въпроса, като изберат един от три възможни отговора.
  • При избран неправилен отговор системата изпраща съобщение на участниците и те имат право да изберат друг отговор.
  • Да се регистрират в томбола за награди от Организатора след като са отговорили правилно на петте въпроса от анкетата, като попълнят следните данни: име, телефон и имейл и да приемат Официалните правила на играта.
 4. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.
 5. Нарушение включва действия за:
  • Получаване на повече от едно участие в Играта от едно лице, от един регистриран профил в играта.
  • Всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други участници в Играта.
 6. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начина на определяне на опит или нарушение на Официалните правила на Играта.

Раздел IV Награди

 1. За периода на Играта, ще бъдат раздадени общо 21 /двадесет и една/ награди – 1 /една/ голяма награда – уикенд за двама в хотел „Перелик“ в Пампорово и 20 /двадесет/ комплекта от продукти от серия „Резерва“ на „Перелик“ – по една награда за всеки печеливш.
 2. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

Раздел V Определяне на печелившите участници и получаване на наградите

 1. Наградите ще бъдат раздадени с томбола /електронен жребий/ между всички, които са отговорили правилно на петте въпроса в играта и са се регистрирали за томболата, и които отговарят на Условията за участие (според раздел III на Официалните правила).
 2. Печелившите ще бъдат изтеглени и обявени на 18.06.2018 г. на Интернет адреса на играта https://perelikgame.com/ .
 3. Един участник може да спечели само една награда в рамките на играта. Печелившите участници ще трябва да се свържат с Организатора, като изпратят лично съобщение във Facebook страницата на Организатора на адрес https://www.facebook.com/perelik.bg/ , с коeто да предоставят трите си имена, адрес за доставка в работно време и мобилен телефон за връзка в рамките на 5 работни дни след обявяване на имената им, до 25.06.2018 г. В противен случай наградата отива при първата резерва в реда на изтеглянето й.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *