ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете електрически ван Volkswagen ID. Buzz

Спечелете електрически ван Volkswagen ID. Buzz

Mastercard Mobile Pay & Get Промоционална кампания в България 

Правила на Промоционалната кампания („Правилата“) за участващи Издатели 

 

1. Въведение – MASTERCARD EUROPE SA, със седалище и адрес на управление: Chaussee de Tervuren 198, 1410 Waterloo, Belgium, регистрирано с номер 0448.038.446 („Мastercard“/ „Компанията Мastercard“) като чуждестранно юридическо лице представя промоционална кампания Mobile Pay & Get в България.

Поради факта, че Mastercard не извършва търговска дейност на територията на България, Издателят на дебитна или кредитна карта Mastercard носи отговорност за реализацията на кампанията на територията на България, със съдействието на „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ” ООД с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в град Нови Искър, ул. “Търговска“ №15 (наричано от тук нататък “Агенцията“).

С настоящето Mastercard установява следните Правила на Промоционалната кампания за участващи Издатели. 

Кампанията стартира на 15.08.2022 г. и приключва на 15.11.2022 г.

Kампанията ще се проведе на три периода:

  1. 15.08. – 15.09.2022 г. (възстановяване на сумите до 30.09.2022 г.)
  2. 16.09. – 15.10.2022 г. (възстановяване на сумите до 30.10.2022 г.)
  3. 16.10. – 15.11.2022 г. (възстановяване на сумите до 30.11.2022 г.)

Промоционалната кампания се организира на територията на България.

Правилата ще бъдат публикувани на: mastercard.bg/mobile (както и на уеб сайтовете на участващите банки в избран от тях формат)

2. Дефиниции – В настоящите правила:

„Сметка“ означава сметката на Картата (ако има такава), отворена на името на Картодържателя на Издателя.

„Споразумение“ означава споразумението между Картодържателя и неговия Издател по отношение на издаването на Картата.

„BIN“ означава идентификационен номер на банката.

„Карта“ означава означава кредитна или дебитна карта Mastercard, издадена на името на физическо лице, носеща марката на Mastercard и издадена от Издателя. Картата не означава карта Maestro и/или търговски карти и/или предплатени карти без презареждане, издадени от банка или друга платежна институция.

„Кешбек“ означава кредитна транзакция, която е достъпна за Картодържателя на Издателя по тази кампания.

„Местен търговец“ означава всеки търговец с регистрирано седалище в България, който предоставя възможност за извършване на плащания с Карта.

„Допустима покупка/и“ означава всякакви покупки, извършени в търговски обект на Местен търговец, на място, в рамките на всеки месец, част от Кампанията и чрез Карта, регистрирана в мобилния портфейл на Картодържателя и при спазване на настоящите Правила.

„Писмено“ означава всякакви писмени съобщения, включително в електронна форма (като съобщения по електронна поща).

„Издател“ означава означава банката или друга платежна институция, която поддържа мобилен портфейл и/или е имплементирала възможност за токенизиране/ползване на карти в платежни приложения като Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit. и др. Това са:

Райфайзенбанк (RaiPay и Apple Pay)

Уникредит Булбанк (Bulbank Mobile и Apple Pay)

Първа Инвестиционна Банка Fibank (My Fibank, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit)

Банка ДСК АД (Apple Pay и Google Pay)

MyFin (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit)

Phyre (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)

A1 Wallet (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)

B@CB Pay на Българо Aмериканска Кредитна Банка (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)

Pay by Vivacom (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)

iCard Digital Wallet (Apple Pay)

Tранскард (Apple Pay и Google Pay)

Бяла Карта (Apple Pay и Google Pay)

Бяла Карта GOLD (Apple Pay и Google Pay)

AXI Card (Apple Pay и Google Pay)

A1 Card (Apple Pay и Google Pay)

Rilla (Apple Pay и Google Pay)

Централна Кооперативна Банка (Apple Pay и Google Pay)

Обединена Българска Банка (Apple Pay и Google Pay)

„Картодържател“ означава физическо лице, на чието име е открита Сметката от Издателя.

„Компанията Mastercard“ означава дружеството MASTERCARD EUROPE SA.

„Кампания“ означава програмата за лоялност Mastercard Mobile Pay & Get Rewards в България, която ви позволява да печелите кешбек от Допустими покупки.

„Участник“ се нарича картодържател, който е реализирал Допустими покупки на стойност от  поне 100 (сто) лева в рамките на период от кампанията (един календарен месец).

„Печеливш“ се нарича Картодържател, който бъде изтеглен като печеливш.

„Уебсайт“ означава страницата на адрес: www.mastercard.bg/mobile

3. Механизъм и кешбек (възстановяване на суми) – като направи Допустими покупки на стойност поне 100 (сто) лева, по време на един от периодите на Кампанията, дефинирани в т.1, Картодържателят има право да участва в тази Кампания. С приемането на тези Правила, картодържателят отговаря на условията за маркетингов стимул (кешбек) в съответствие с Правилата (както са определени по-долу).

За Карти извършили  Допустими покупки в общ размер от поне 100 (сто) лева в рамките на един период от кампанията (един календарен месец), Картодържателят може да получи кешбек (възстановяване на сума) в размер на 10 (десет) лева, в гореописаните срокове за всеки период от Кампанията.

За избягване на съмнение, ограниченията по отношение на покупките, направени с Картата при Mестните търговци, зависят изключително от всеки Издател.

Трансакциите, които ще бъдат изключени от Кампанията, са тези, които принадлежат към един от кодовете на категория търговци, дефинирани по-долу:

6536 Изпращане на пари в страната

6537 Изпращане на пари в чужбина

6538 Финансиране чрез изпращане на пари

6010 Ръчни плащания в брой – Клиентска финансова институция

6011 Автоматизирани изплащания на пари в брой – Клиентска финансова институция

9311 Данъчни плащания

7995 Хазартни трансакции

4829 Паричен превод – Търговец

6050 Квази пари в брой – Клиентска финансова институция

6051 Квази пари в брой – Търговец

6012 Стоки и услуги – Клиентска финансова институция

6534 Платежна трансакция

6533 Платежна трансакция – Търговец

6540 Трансакции за финансиране на плащане по фактура (с изключение на изпращане на пари)

9754 Хазарт – Конни надбягвания, надбягвания с кучета, неспортен интернет хазарт

6532 Доставчик на платежни услуги – Членска платежна транзакция

6529 Отдалечено зареждане на съхранена стойност

6530 Отдалечено зареждане на съхранена стойност

6211 Хазартна трансакция

4829 Търговец на парични преводи \Visa Оригинални кредитни трансакции на парични преводи

6012 Стоки и услуги на финансови институции членове \ Visa Оригинални кредитни трансакции на парични преводи

В съответствие с кампанията, всеки Картодържател може да получи кешбек (възстановяване на сума) само по един път в рамките на един период от кампанията. За всеки период от Кампанията само първите 5000 (пет хиляди) Карти, извършили Допустими покупки в общ минимален размер от 100 (сто) лева, ще получат кешбек в размер на 10 (десет) лева.

Компанията Mastercard няма да носи отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на каквото и да е взаимодействие между Картодържателя и съответния търговски обект или Издателя по отношение на Допустимите покупки.

Картодържателят ще получи фиксиран кешбек в рамер от 10 (десет) лева в случай на изпълнение на условията на Кампанията, определени по-горе. Сумата от 10 (десет) лева като индивидуална награда на Карта ще бъде изпратена на Картодържателя от неговия Издател.

4Томбола – При извършване на Допустими покупки в общ размер от поне 100 (сто) лева в рамките на един или повече от периодите на Кампанията (един календарен месец), Картодържателят автоматично участва в томбола за спечелване на голямата награда:

Volkswagen ID Buzz Pro S 77 kWh 150 kW

След края на Кампанията (15.11.2022 г.), Агенцията тегли печеливш. Печелившият се тегли на база на криптирана информация чрез специализиран софтуер.

Агенцията няма достъп до данни относно извършените транзакции.

След изтеглянето на Печелившия, Агенцията изпраща искане към отделните финансови институции и/или банки, поддържащи мобилните портфейли относно имената, телефон за връзка и e-mail на печелившия картодържател. Финансовите институции и/или банките, в качеството си на Администратор на лични данни, предоставят на Агенцията горепосочената информация за контакт.

Агенцията, в качеството си на администратор на наградите, се свързва с победителя, относно условията за получаване на наградите.

Наградата в Промоционалната кампания се предоставя от Mastercard.

Печелившият участник ще бъде изтеглен след приключване на Кампанията чрез специализиран софтуер пред нотариус. За избягване на съмнение, датата на тегленето на наградата ще бъде: 07.12.2022 г. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени 3 резервни участници.

В срок до 10 работни дни след тегленето имената на печелившия се публикуват на интернет страницата на Mastercard – www.mastercard.bg/mobile. Mastercard няма ангажимент да публикува резервните изтеглени участници.

В срок до 10 работни дни, считано от публикуването на печелившия участник, Агенцията се свързва с Печелившия участник посредством електронна поща.

Печелившият следва да потвърди по електронна поща до Агенцията в отговор на уведомителното писмо, получаването на наградата си в срок до 10 календарни дни след получаване на известието.

Получаването на наградите се уточнява допълнително с Агенцията в срок до три месеца след изтегляне на Печелившия.

Печелившият участник следва да попълни и подпише декларация за получаване на наградата, като представи своите три имена, ЕГН, постоянен адрес по лична карта и телефон за връзка.

Ако Печелившият не бъде открит от Агенцията, откаже да получи наградата, не потвърди, че желае да я получи в срок до 10 календарни дни след уведомяването за спечелената награда, не окаже необходимото съдействие по смисъла на настоящите Правила във връзка с придобиване на наградата, Участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, съгласно реда на тяхното изтегляне, който ще бъде уведомен съгласно описаното по-горе.

5.  Деклариране на наградата – Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) предметни награди на стойност над 100.00 лева се облагат с т. нар. окончателен данък. Данъкът се декларира и внася от Печелившия.

Агенцията от името на и за сметка на Mastercard внася данъка общ доход, дължим от Печелившия. Печелившият, получил предметна награда, има ангажимент за деклариране на получения доход.

Подаването на годишната данъчна декларация от страна на Печелившия се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

6. Участие – За да участват в Промоционалната кампания, Картодържателите трябва да спазват разпоредбите на Споразумението и настоящите Правила, а Картата, с която Картодържателите са регистриран в Кампанията трябва да бъде активна. В случай, че Картата бъде анулирана или блокирана от Издателя, участието в Кампанията може да бъде преустановено. Компанията Mastercard може да отмени участието на Картодържателя в Кампанията и да анулира всеки кешбек, който вече е спечелен (с изключение на кешбека, който вече е изплатен по сметката на Картодържателя), ако Картодържателят не спазва някое от Правилата.

7. Информация – Картодържателят може да провери за получаването на кешбек чрез всички възможни средства, предоставени от Издателя (като но не само – мобилно банкиране, интернет банкиране, електронно извлечение).

8. Прекратяване на правото за получаване на кешбек – При определени обстоятелства Картодържателите могат да загубят правото да участват в Кампанията.

Кешбекът може да бъде незабавно анулиран, ако се случи едно от следните:

  • Картодържателят нарушава клаузите на Споразумението с неговия Издател;
  • Отмяна на допустима покупка;
  • Картодържателят нарушава някоя от разпоредби на настоящите Правила.

В случай на нарушаване на Споразумението или Правилата от Картодържателя, Издателят уведомява Картодържателя за анулиране на кешбека или прекратяване на правото на участие в Кампанията.

9. Прекратяване на участието –

Закриването на сметка или карта ще се счита за желание на Картодържателя да прекрати участието си в Кампанията. По всяко време по време на Кампанията, Mastercard има право да прекрати участието на Картодържателя в Кампанията.

10. Финансиране на Кампанията – Кешбекът е ограничен до изчерпване на бюджета на Промоционалната кампания.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *