ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете един от 50 шампоана beology Repairing Shampoo от Schwarzkopf


ПЕРИОД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Периодът за регистрация за участие в активността dm Scout е от 16.01.2018г. до 19.01.2018г.включително. Регистрацията се осъществява през Facebook фен-страницата на dm България на адрес: www.facebook.com/dm.Bulgaria и чрез обозначения с dm Scout върху него таб или тийзър. В реално време в приложението ще се отброява времето в дни, часове и минути, оставащо за регистрация в акцията.
Всички регистрации за участие, изпратени преди или след определения по-горе период, няма да бъдат разглеждани от Организатора.  
ОРГАНИЗАТОР
Организатор на акцията за тестване на продукти dm Scout е дм България ЕООД, ЕИК 200150888, седалище: 1784 София, бул.“Цариградско шосе“ No.115 M, сграда Д, ет.3., офис 3.1.
УЧАСТНИЦИ В АКТИВНОСТТА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
За участие в активността dm Scout могат да се регистрират всички лица, навършили 16 години, които са живущи на територията на Република България.
С регистрацията си в акцията dm Scout участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила, в това число дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора дм България ЕООД за целите на продуктовото тестване, в това число за маркетингови цели. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или попечители за участието си и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.
Малолетни лица нямат право да се регистрират за участие в играта.
В активността не могат да вземат участие служители на dm България, както и членове на техните семейства (родители, съпрузи, деца).
Данните на участниците, регистрирали се за участие във Facebook приложението dm Scout, се запазват в системата на Организатора за техни бъдещи участия в продуктовото тестване и ще бъдат унищожени от Организатора едва след като участникът деинсталира приложението dm Scout по съответния ред.
УЧАСТИТЕТО В АКТИВНОСТТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО ПО НИКАКЪВ НАЧИН С ПОКУПКА!
ПРОДУКТИ
Организаторът ще предостави, при условията на настоящите условия и правила, следните продукти за тестване от избраните лица: общо 50 бр. beology Repairing Shampoo​
МЕХАНИЗЪМ
За да се регистрира за участие в томболата за тест на продукт dm Scout, всеки участник, който отговоря на условията за участие, следва да попълни задължително, в определените за това полета на формуляра, своите данни – пощенски адрес, три имена и имейл-адрес. Достъпът до формуляра за регистрация в dm Scout става през Facebook фен-страницата на dm България на адрес: www.facebook.com/dm.Bulgaria и през обозначения с dm Scout върху него таб или тийзър.
Регистрации за участие в dm Scout, изпратени по различен начин от гореописания, като например в съобщение или чрез публикация на стената на фен-страницата на dm България, няма да бъдат приети и обработени от Организатора и имената на съответните участници няма да бъдат допуснати за участие в томболата. dm България не носи отговорност за нередности и грешки, възникнали поради забавяния или прекъсвания в предаването на данни онлайн, както и при неправилно попълнена или липсваща  информация от страна на участника или други технически проблеми с преноса на данни онлайн.
Участниците, на които ще бъдат изпратени продукти за тест, ще бъдат определени на 23.01.2018г. на случаен томболен принцип измежду всички лица, които са се регистрирали за участие в активността по реда и начина, описани в настоящите условия и правила, от тричленна комисия на Организатора. Техният брой отговаря точно на броя на продуктите, обявени за тест от страна на Организатора, описани по-горе в настоящите условия и правила. За определянето на участниците, които ще получат продукт на Организатора за тест, се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, в който се обявяват имената на участниците, както и продукта, които ще тестват. Имената на тези участници ще бъдат обявени на фен-страницата на dm България във Facebook на адрес https://www.facebook.com/dmBulgaria на 25.01.2018г.
Избраните участници в dm Scout, на които ще бъдат изпратени продукти за тест, съгласно предвиденото в предходния параграф, ще получат на посочения от тях пощенски адрес във формуляра за регистрация конкретния продукт, за теста, на който са определени, в срок до 15.02.2018г. Продукти за тест се изпращат единствено на пощенски адреси в рамките на Република България. Всеки участник носи сам отговорност за верността на подадените от него данни за контакт. Правото за тест на продукта изтича в рамките на шест седмици от датата на приключване на регистрацията в тестовата акция.
След потвърждаване на участие в dm Scout участникът получава в рамките на две календарни седмици по имейл и линк, който води към формуляр за оценяване на продукта. Участникът ще бъде помолен да даде своето мнение за тествания продукт след изтичане на шестседмичния тест период, но без да бъде изрично задължаван да направи това.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *