ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете безжични колонки и слушалки, както и чудесни смартфони от Мебели Виденов

Спечелете безжични колонки и слушалки, както и чудесни смартфони от Мебели Виденов

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРС НА МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ „ВДЪХНОВЕНИЕ“

С участието си във Фотоконкурса Участниците в него приемат условията на изложените по-долу официални правила на Фотоконкурса (отбелязвани като „Официални правила“ или „Общи условия“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ФОТОКОНКУРСА.

1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Фотоконкурса („Конкурса“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участник/ци“), включили се в него.

1.2. Организатор на Конкурса е „Мебели Виденов” ЕООД, ЕИК 206300273, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. „Ягода“ № 6, email за контакт по въпроси свързани с Конкурса bgcollection@videnov.bg (по-долу за краткост „Организатор“ и/или „Виденов“). Конкурсът се реализира от „Ол ченълс комюникейшън“ ЕООД, ЕИК 131350957 („Агенция“) по възлагане от Организатора.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.

2.1. Канкурсът се организира и провежда в сайта на Организатора на адрес www.videnov.bg/kolekciabulgarska

2.2. Настоящите правила се публикуват и са достъпни на посочената в т.2.1. интернет страница.

РАЗДЕЛ 3. СРОК.

3.1. Конкурсът е с продължителност 4 седмици и се провежда в периода от 24.10.2022 г. до 20.11.2022 г., вкл.

3.2. Отделните подпериоди в срока на провеждане на Конкурса са както следва:

24.10.2022 г. – 30.10.2022 г. вкл.,

31.10.2022 г. – 06.11.2022 г. вкл.,

07.11.2022 г. – 13.11.2022 г. вкл. и

14.11.2022 г. – 20.11.2022 г. вкл.

3.3. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Конкурса, за което участниците ще бъдат уведомени своевременно чрез съобщение на страницата по т.2.1.

РАЗДЕЛ 4. ОТГОВОРНОСТ.

4.1. Участието в Конкурса е доброволно. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие („Общите условия“).

4.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия по своя преценка, като промените влизат в сила след като бъдат публикувани на страницата по т.2.1.

4.3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Конкурса в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия. Организаторът отговаря към участниците само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения по настоящите Общи условия.

4.4. Участниците в Конкурса носят отговорност спрямо Организатора и всяко трето лице за съответствието с приложимото законодателство на всеки материал („фотографско изображение/снимка“) публикуван или по друг начин използван от Участниците за участието им в Конкурса.

4.5. Участник в Конкурса се задължава да обезщети Организатора за претърпените от него вреди в случай, че Участник публикува или по друг начин използва материал, с което наруши приложимото законодателство, правата на Организатора, или на трети лица, включително, но не само права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост или всякакви други права, в резултат, на което Организаторът претърпи вреди.

4.6. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Конкурса на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.

4.7. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Конкурса, или за грешки и/или недостатъци при провеждането й поради случайни събития по смисъла на българското законодателство и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

4.8. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, или с който не може да бъде осъществен контакт или който не изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.

4.9. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в Конкурса при предоставянето на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.

РАЗДЕЛ 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА.

5.1. В Конкурса не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители пряко ангажирани с провеждане на Конкурса, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

5.2. Участник в Конкурса може да бъде всяко пълнолетно, дееспособно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в 5.1., което е изпълнило изискванията на т.6.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

5.3. Участието в Конкурса не е обвързано с покупка на стока/услуга предлагана от Организатора и/или трето лице.

5.4. С факта на включването си в Конкурса Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в него.

5.5. Не се допуска регистрация с фалшиви данни/материали и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.

5.6. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за него, да изключи от участие в Конкурса, както и да не предоставя награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Конкурса и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Правила.

5.7. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали (снимки) и съдържащи се в тях данни, подадени от тях при участието им, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и права на всички такива данни/материали. Участниците нямат право да публикуват материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата, на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на закона или няма отношение към темата на Конкурса и изискванията за съдържанието на снимката. Участниците не могат да публикуват материали с комерсиално съдържание. С включването си в Конкурса, всеки участник дава своето изрично съгласие изпратената от него снимка да бъде публикувана от Организатора в сайта на Конкурса по т.2.1. или в профилите на Организатора в социалните мрежи и канали с цел промотиране/отразяване на Конкурса. С регистрацията в сайта и прикачване на снимката всеки участник декларира и гарантира, че той е автор на снимката, както и че е получил съгласието на заснетите лица (ако има такива) за използването й в и съобразно правилата на Конкурса.

5.8. Организаторът си запазва правото да премахва публикувани материали, чието съдържание е в противоречие с изискванията на т.5.7., както и да изключва от участие в Конкурса лицата, които са ги публикували.

5.9. Участниците отстъпват изключителното авторско право на Организатора да използва спечелилите награди фотографии, както и да ги възпроизвежда, разпространява в печатни материали, публикува, показва, включително по електронен път така и по всички рекламни канали, които притежава (включително но неизчерпателно Facebook, електронният си сайт, You tube, Instagram и т.н.).

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА.

6.1. Участник в Конкурса може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Конкурса по т.3.1. е:

  • • Посетило страницата по т.2.1.,
  • • Регистрирало се е за участие в Конкурса като е попълнило в регистрационната форма на страницата по т.2.1. следните данни: две имена (лично и фамилно име), телефон, адрес на електронна поща (email),
  • • прикачило своя авторска снимка на място или предмет/и, които могат да послужат като вдъхновение за създаване на дизайн на мебели/аксесоари към тях и е описало (според него) вдъхновение за дизайн на какво може да бъде изпратената от него снимка.

 

Участник, който е определен за победител от Конкурса, трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: три имена, адрес за получаване на наградата, телефон за контакт, както и единен граждански номер (ЕГН) с оглед данъчното облагане на предметните награди от Конкурса.

6.2. С факта на включването си в Конкурса всяко лице-участник декларира, че е прочело, разбира, приело е и отговаря на условията и се задължава да спазва настоящите Правила и е предоставило доброволно необходимите лични данни.

6.3. В разпределението на наградите (избор на победители) участват всички лица, които отговарят на общите условия и които в периода на провеждане на Конкурса са:

1.Прочели и приели условията на Конкурса;

2.Изпълнили са изискванията по т.6.1.

6.4. Всеки участник има право на еднократно участие по реда на т.6.1., с една снимка в периода на провеждане на конкурса.

6.5. В случай, че лицето не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се регистрира в Конкурса като участник.

РАЗДЕЛ 7. НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА.

7.1. Наградите, които ще бъдат раздадени в Конкурса са общо 14 броя, от които:

Малки награди:

8 бр. Безжична тонколона Philips TAS2505B/00

4 бр. Слушалки с микрофон Apple Airpods (3rd Gen) w MagSafe Charging Case mme73 , Bluetooth , IN-EAR (ТАПИ)

Голяма награда:

2 бр. Смартфон Apple iPhone 12 64GB Black mgj53 , 64 GB.

7.2. Наградите се осигуряват от Организатора.

7.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност.

7.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на победител, който не може да използва наградата си поради загубване и/или унищожаването й, настъпили след нейното предаване по раздел 9.

7.5. В случай, че броят на участниците в Конкурса е по-малък от броя на предвидените награди съобразно условията на раздел 8, както и в хипотезата на т.8.5., т.8.10 и т.9.4, същите остават неразпределени/нераздадени.

РАЗДЕЛ 8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИ ЗА МАЛКИ НАГРАДИ И ГОЛЯМА НАГРАДА.

Определяне на победители за малки награди.

8.1. След изтичане на всеки един подпериод по т.3.2., на следващия ден (31.10.2022 г., 07.11.2022 г., 14.11.2022 г. и 21.11.2022 г.) се избират трима победители за разпределение на малките награди сред участниците, които са се включили в Конкурса и които отговарят на условията на Конкурса.

Победителите от всеки един подпериод са трима, като малките награди, които се раздават на победители, за всеки един подпериод са:

два броя безжична тонколонка Philips

един брой слушалки Airpods и

8.2. Изборът на тримата победители за всеки един подпериод на Конкурса се извършва измежду участниците включили се в конкурса до момента на всяко едно теглене за съответния подпериод, чрез томбола на случаен принцип от двама представители определени от Организатора. Изборът се извършва чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип – https://commentpicker.com/. Представителите на Организатора съставят протокол за извършения избор на победителите и вида на наградата, която са спечелили.

  • • С цел избягване на всякакво съмнение всеки участник има право да бъде еднократно избран за победител и да получи само една от малките награди (независимо от нейния вид). В случай, че участник бъде изтеглен повторно за победител за малка награда, този избор не се взема предвид и на негово място се избира друг участник.
  • • С цел избягване на всякакво съмнение, наградите се разпределят между тримата победители по реда на изтеглянето им при спазване на следната поредност:

1.Разпределение на две награди безжична тонколонка Philips

2.Разпределение на награда слушалки Airpods

8.3. Имената на Участниците избрани за Победители за всеки един подпериод на Конкурса се обявяват в страницата по т.2.1. на Организатора.

8.4. Освен обявяването на победителите в посочената в т.2.1. страница, Организаторът се свързва с всеки един от победителите чрез изпращане на съобщение на имейла на участника, с който последния се е регистрирал за Конкурса.

8.5. Всеки победител трябва да отговори на съобщението по т.8.4. в срок до 5 работни дни от получаването му като посочи необходимите данни за доставяне на наградата (три имена, адрес за доставка, телефон за контакт). Ако определеният победител не се свърже в посочения срок, той губи правото си да получи наградата.

Определяне на победители за голяма награда.

8.6. След изтичане на периода на провеждане на Конкурса, на следващия ден (21.11.2022 г.) се избират двама победители за разпределение на голямата награда сред участниците, които са се включили в Конкурса в периода на провеждането му и които отговарят на условията на Конкурса.

Победителите, които ще бъдат определени за целия период на Конкурса са двама, съобразно броя на голямата награда (2 бр. Смартфон Apple iPhone 12 64GB Black mgj53 , 64 GB).

8.7. Изборът на двамата победители се извършва възоснова на преценка на жури в състав Нели Митева, Хроме и MZK, което оценява художествено-творческите качества на всички снимки, на всички участници включили се в Конкурса и съобразно съответствието им с темата на Конкурса. Имената на лицата, избрани за победители се вписват в протокол, който се подписва от членовете на журито.

С цел избягване на всякакво съмнение участник, който е бил избран на случаен принцип за победител за малка награда може да бъде обявен за победител по оценка на журито и да получи голяма награда.

8.8. Имената на Участниците избрани за Победители за голямата награда се обявяват в страницата по т.2.1. на Организатора.

8.9. Освен обявяването на победителите в посочената в т.2.1. страница, Организаторът се свързва с всеки един от победителите чрез изпращане на съобщение на имейла на участника, с който последния се е регистрирал за Конкурса.

8.10. Всеки победител трябва да отговори на съобщението по т.8.9. в срок до 5 работни дни от получаването му като посочи необходимите данни за доставяне на наградата (три имена, адрес за доставка, телефон за контакт). Ако определеният победител не се свърже в посочения срок, той губи правото си да получи наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ