ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете маратонки, сак и раница HEAD

Прогнозирайте най-интересните двубои по време на Australian Open и може да спечелитe награди от Tennis.bg и HEAD България. 

В хода на надпреварата трябва да направите минимум 30 прогнози, за да участвате в крайното класиране и разпределението на наградите. 

Можете да се възползвате и от допълнителни бонуси по 50 точки като познаете шампионите. 

При всеки прогнозиран мач вие залагате от актива си 10 точки, но може да спечелите повече като го познаете. 

Точките за всеки тенисист са съобразени с шанса той да спечели съответния мач.

Общи разпоредби 

1. Настоящата игра, наричана за краткост „Играта“, се организира от „Тен.БГ“ ЕООД Ид.№ 202240754, Адрес: гр. София 1404, ул. Твърдишки проход No 15, ап. 21-22, наричан по-долу „Организатори“; 

2. Играта е с продължителност 15 (петнадесет) календарни дни и се провежда в периода от 15.01.2018 до 23:59 ч. на 29.01.2018 година; 

3. Играта се провежда в Интернет-страницата www.tennis.bg, в тематичен и брандиран раздел; 

4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и/или предлаган от някои от Организаторите, или което и да е трето лице;  

5. Играта се организира и провежда на български език и единствено на територията на Република България; 

6. В Играта имат право да участват само физически лица на възраст над 18 години; 
6.1. В играта нямат право да участват: – служителите на „Тен.БГ“ ЕООД и/или членове на техните семейства; – трети лица, обвързани с организацията и провеждането на Играта (подизпълнители, лица в гражданско правни отношения с организаторите и други). 

7. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби. 
8. При въвеждане на некоректни данни или при основателни съмнения за използване на фалшива самоличност, грешно попълнени данни, подвеждащи данни и/или др.подобни, администраторът по своя преценка може да прекрати или ограничи достъпа на Потребителя, както и да закрие акаунта без отправяне на допълнително уведомление до Потребителя. Лични данни – Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена и e-mail) за цели свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време. 

В случай, че участникът се откаже от получаването на информационни бюлетини по време на срока на играта, той прекратява участието си за награда считано от момента на прекратяване. 

– С участието в настоящата Игра, участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат публикувани на сайта Tennis.bg(https://www.tennis.bg) и във Фейсбук (https://www.facebook.com/Tennis.bg) чрез специални разкриващи визии. Участниците дават съгласието си Организаторите или оторизирани от тях лица да се свържат с тях на предоставеният e-mail адрес, с цел уточняване на доставката и получаването на наградата. 

– Организаторите полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на всички участници в настоящата Игра, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

– Организаторите отговарят за защита на информацията на участниците, станала им известна по повод играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *