ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 15 кошници за пикник и 20 двойки персонализирани чаши от Сладки Времена


РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРАТА „Сладки времена- любимата халва от Захарни Заводи“
Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата/Общи условия) определят начина на провеждане на онлайн игратa Сладки времена – любимата халва от Захарни Заводи (по-долу за краткост Играта) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е „Захарни заводи” АД, ЕИК 104051737, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, „Свети Княз Борис I“ 29 (по-долу за краткост Организатор).
2.2. Играта се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в Играта.
2.3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с настоящите Общи условия (Правила) и се задължават да спазват същите във всеки един момент.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Срок за участие в играта: Играта се провежда в периода от 01.01.2018г. до 20.02.2018г., включително.
3.3. В случай че в търговската мрежа се разпространяват стоки с промоционални опаковки, съдържащи информация за участие в настоящата промоция преди началото на обявения по т. 3.2. срок на играта, потребителите могат да участват в същата и чрез касов бон за покупка, реализирана преди началото на промоцията, стига Участникът да извърши регистрацията на касовия бон в срока на промо играта (от 01.01.2018г. до 20.02.2018гвкл.) и да е изпълнил останалите условия по Раздел 5.
3.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност към потребителите, в случай че след крайния срок на играта в търговската мрежа все още се предлагат стоки с промоционални опаковки.
3.3. Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни на интернет адрес: http://www.sladkivremena.bg/ за целия период на промоционалната игра, както и в срок от минимум 45 дни след изтичане на същия.
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В промоционалната игра могат да участват всички физически лица с местожителство в Република България, които са навършили 18 г. и са дееспособни съгласно разпоредбите на българското законодателство. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за ОРГАНИЗАТОРА „Захарни заводи” АД или за някое от дъщерните дружества от групата на „Захарни заводи” АД, както и за Изпълнителите „Публисис” АД, ЕИК 175432612 или „Лайт Моушън ЕООД.”, ЕИК 200237923, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Играта съдържа две независими една от друга възможности за участие (части на Играта) – Игра І и Игра ІІ, като всeки Участник, който е преминал успешно през всички стъпки на Игра І и/или Игра ІІ участва в тегленето на наградите само за съответната част от Играта – Игра І или Игра ІІ..
РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА.
ИГРА І – „УЧАСТВАЙ ЗА НАГРАДА“. МЕХАНИЗЪМ.
Участието в Игра І е обвързано с покупка.
За да участва в играта всеки участник следва успешно да премине през стъпките за участие като:
5.1. закупи някой от следните продукти:
халва „Сладки времена“ слънчогледова, 180гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова с какао, 180гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова със сусам, 180гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова, 280гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова с какао, 280гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова, 420гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова, 400гр.
халва „Сладки времена“ слънчогледова, 1 кг.
халва „Сладки времена“ слънчогледова с какао, 1 кг.
5.2. регистрира кода от касовата бележка за покупката на някой от промоционалнте продукти на интернет адрес : http://www.sladkivremena.bg/. Касовата бележка следва по безспорен начин да доказва, че Участникът е закупил някой от горепосочените продукти. Участникът следва да пази касовата бележка и промоционалната опаковка за целите на получаване на награда от Играта.
5.3. попълни регистрационната форма в сайта със своите лични данни – име, фамилия, телефонен номер и имейл на http://www.sladkivremena.bg/;
5.4. Всяко физическо лице, спазило условията по т. 5.1, участва в томболата за спечелването на награда – една от 15 бр. /петнадесет броя/ кошници за пикник. За целта в Игра І ще бъдат изтеглени общо 15 бр. печеливши участници.
5.5. Всеки участник в Игра І има право да участва неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда.
5.6. Победителите в Игра І се определят с еднократно теглене на 22.02.2018г.. Тегленето се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер.
5.7. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност.
РАЗДЕЛ 6.
УЧАСТИЕ В ИГРАТА. ИГРА ІІ – „ПОИСКАЙ ПРОШКА“. МЕХАНИЗЪМ.
Участието в Игра ІІ не е обвързано с покупка.
За да участва в играта всеки участник следва успешно да премине през стъпките за участие на адрес http://www.sladkivremena.bg/,като:
6.1. избере една от трите категории послания – Семейство, Любим или Приятел;
6.2. избере едно от четирите послания от съответната категория;
6.3. попълни регистрирационната форма в сайта със своите лични данни – име, фамилия, телефонен номер и имейл, както и името на човека, на когото желае да изпрати посланието.
6.4. Да завърши участието си, като генерира своя картичка с послание.
6.5. Да сподели посланието на стената на свой приятел във Facebook, да изпрати посланието като лично съобщение до свой приятел във Facebook или да изпрати картичката, чрез имейл.
6.6. Всяко физическо лице, спазило условията на Игра ІІ, участва в томболата за спечелването на награда – една от 20 бр. /двадесет броя/ двойки персонализирани чаши „Сладки времена“ – една чаша за регистрирания участник и една чаша за човека, на когото е пратено посланието.
6.7. Всеки участник в Игра ІІ има право да участва неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда.
6.8. Победителите в Игра ІІ се определят с еднократно теглене на 22.02.2018г., . Тегленето се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер.
6.9. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност.
РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ.
7.1. Печелившите участници за всяка част на Играта се определят с еднократно теглене след изтичане на срока за участие в Играта. Тегленето се извършва на случаен принцип чрез специализиран софтуер.
7.2. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите.
7.3. Пълният списък с печелившите участници в Играта ще бъде достъпен в секция Печеливши в сайта на Играта на адрес http://www.sladkivremena.bg/ за срок от минимум 10/десет/ дни след изтичане на периода за участие в играта, посочен в т. 3.2. на Общите условия. С участието си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват трите им имена да бъдат публикувани на сайта: http://www.sladkivremena.bg/.
РАЗДЕЛ 8 . ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА
8.1. Печелившите участници в Играта, следва да бъдат уведомени, че печелят чрез писмо на имейл адреса или по телефона на номера, който са посочили при регистрацията си в Играта. За да получи наградата си, Участникът трябва да отговори на това писмо в срок от 10 работни дни, като съобщи трите си имена, телефон за връзка и точен пощенски адрес, на който да бъде доставена наградата от Играта. Печелившите Участници от Игра І предоставят и ЕГН за целите на изготвяне на служебна бележка по ЗДДФЛ. В горепосочения срок, освен описаните данни, печелившите в Част II от играта трябва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и първото име на лицето, до когото спечелилият участник е изпратил послание чрез участие в играта, тъй като тази информация е необходима с оглед предоставяната награда.
8.2. В случай, че с избрания за победител Участник не е осъществен контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, през които избраният за победител участник не е предоставил данните по т. 8.1. и / или в горепосоченият срок Участникът откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда, и/или откаже да декларира с подписа си получаването на наградата, и/или при получаване на наградата откаже да предостави изисканите от представителя на ОРГАНИЗАТОРА/Куриера доказателства за удостоверяване на самоличността си, счита се, че Участникът се отказва едностранно от наградата си и ОРГАНИЗАТОРЪТ може на негово място да изтегли нов участник, който да получи съответната награда.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *