ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете тениска, шейкър, коктейлна лъжичка и джигър от Perfect Mix


Минииграта “Забъркай Perfect-ната комбинация” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на Perfect Mix за България (www.facebook.com/pg/perfectmixbg) с Изпълнител “Експлора България” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203745135, със седалище и адрес на управление: София, ул. Княз Борис I № 58, представлявано от Георги Малчев, и Организатор Кока Кола HBC България АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131032463, със седалище и адрес на управление София, ул. Рачо Петков Казанджията №8:
Вземайки участие в минииграта на Facebook (Фейсбук) страницата Perfect Mix, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на минииграта (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на минииграта на Facebook страницата www.facebook.com/pg/perfectmixbg.
I. Механизъм
1. За да се включи в минииграта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
Да влезе на https://perfectmix.bg/cocktails, да избере любимия си коктейл и да сподели линка с коментар под играта. За целта има специално създадена публикация (http://bit.ly/2CUmf6d).
2. Периодът на минииграта e от 08.01.2018 г. до 23:59 часа на 14.01.2018 г.
3. Участието в Томболата не е обвързано с покупка от страна на участника.
4. Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на снимките, които е публикувал.
5. С коментара, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, потребителят потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в минииграта.
II. Право на участие
6. Минииграта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на ”Експлора България” ООД и Кока Кола HBC България АД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
7. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата www.facebook.com/pg/perfectmixbg. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата www.facebook.com/pg/perfectmixbg всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
8. Всеки потребител, който се е регистрирал за участие в минииграта по реда на тези Официални правила, може да спечели награда:
  • Тениска Perfect Mix
  • Usage shaker Perfect Mix
  • Коктейлна лъжичка Perfect Mix
  • Джигър Pefect Mix
8.1. Организаторът се задължава едновременно с изпращане/връчване на нагарадата на всеки спечелил участник да предостави и служебна бележка по образец, от която да е видна стойността на съответната награда. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.
8.2. Участниците спечелили награда се задължават да подадат удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата заедно със своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
9.Печелившите участници са 4 (четирима) и ще бъдат определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от трима души, служители на Организатора. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 15.01.2018 г.
10. Един участник може да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на публикуваните от него снимки по реда на т. 1 по-горе.
11. Печелившите участници и ще бъдат обявени в пост на Facebook страницата Perfect MIx на 15.01.2018 г. Обявяването ще стане и чрез коментар под поста, обвързан с минииграта на Facebook страницата.
12. Печелившите участници, обявени на 15.01.2018 г., трябва да се свържат с нас на лично съобщение на страницата Perfect Mix, за да потърсят наградата си. Печелившите участници следва да изпратят лично съобщение на Facebook страницата www.facebook.com/pg/perfectmixbg, съдържащо трите имена на лицата, дата на раждане, телефон за връзка и адрес, на който да бъде изпратена спечелената награда.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *