ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 4 ваучера за почивка и 4000 минишейни от belVita

Официални правила за промоцията:

 1. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални Правила“). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.belvita.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.belvita.bg.
 2. Период на промоцията /играта/: 03.01.2018 – 31.01.2018 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
 3. В Промоцията участват всички видове продукти под марката „belVita“, независимо от вида и грамажа.
 4. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.belvita.bgза периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефони: 0888423069  (според тарифния план).

Право на участие:

 1. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 16 години, с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД,  Лео Експрес ЕООД , както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 2. За да получат награда от промоцията, печелившите са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите,  касовата бележка (фискалния бон) / касовите бележки (фискални бонове) от закупените продукт (и), които доказва, че е била направена покупка на продукти belVita за минимум 4 лв.
 3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
 4. Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

Награди:

 1. За периода на играта са предвидени общо 4004 награди:
 2. 4000 бр. дневни награди: belVita минишейни
 3. 4 бр. седмични награди: ваучер за почивка на стойност 800 лв всеки

Механизъм на промоцията /играта/:

 1. Купи бисквити belVita за минимум 4 лв. Необходимо условие е, закупуването на бисквити belVita на обща стойност не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
 2. Снимай касовата бележка и я регистрирай на интернет страницата www.belvita.bg. Регистрацията се извършва чрез „качване“ (upload) на снимката, както и попълване на следните лични данни: име и фамилия, мобилен номер, и-мейл. Задължителни условия са участникът да потвърди, че пази касовата бележка / касовите бележки, както и че е прочел и е съгласен с настоящите Официални Правила.
 3. При регистриране на касова бележка на стойност минимум 4 лв., участникът участва в тегленето на дневните награди.
 4. С всеки две регистрирани и неспечелили дневна награда бележки, участникът участва в тегленето на седмичната награда. Всички печеливши касови бележки не участват в следващите тегления.

Например: ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил мини шейна, то той не участва в седмичното теглене за ваучер за почивка. За да се включи в седмичното теглене, участникът трябва да регистрира още поне 1 касова бележка, с която да не е спечелил минишейна.

С регистирането на всяка следваща касова бележка участникът увеличава шанса си за участие в дневните тегления – напр.  ако потребител регистрира в рамките на един ден 2 касови бележки, то той влиза с двоен шанс в тегленето за дневна награда, както и веднъж в седмичното теглене за голяма награда, в случай, че не спечели дневна награда.

 1. Регистираните в съотвения ден бележки участват само и единствено в дневното теглене за дневните награди за съответния ден. Регистираните (и неспечелили дневни награди) в съответната седмица бележки участват само и единствено в седмичното теглене за награди за съответната седмица.
 2. Тегленето на дневните награди се извършва до 48 часа след всеки изминал ден от активността и се публикуват на сайта до 24 часа след тегленето.
 3. Седмичните тегления се провеждат до 48 часа след всеки изминал седмичен период от активността. Седмичните периоди от активността са както следва:
  • От 00:00 часа на 03.01 – до 23:59 часа на 09.01 включително
  • От 00:00 часа на 10.01 – до 23:59 часа на 16.01 включително
  • От 00:00 часа на 17.01 – до 23:59 часа на 23.01 включително
  • От 00:00 часа на 24.01 – до 23:59 часа на 31.01 включително
 4. При изтегляне на печелившите, снимките на печелившите касови бележки ще бъдат внимателно преглеждани. Печалбата ще бъде обявена за невалидна, и ще бъде изтеглен нов печеливш, в следните случаи: снимката на бележката е нечетима / неясна и/или липсва покупка на бисквити belVita за минимум 4 лв, и/или липсва допълнително написано от продавача име на закупения продукт, с подпис и печат на търговца, поставени в момента на покупката.
 5. Мобилните номера на печелившите ще бъдат публикувани на интернет адрес: www.belvita.bg, като последните три цифри от всеки номер ще бъдат скрити с ХХХ.
 6. Наградите се разпределят правопропорционално на дните / седмичните периоди от периода на промоцията. Разпределението става чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер за разпределние на награди на случаен принцип, всеки ден, на база регистрации в промоцията.
 7. Всеки печеливш (както на дневна, така и на седмична награда) ще получи уведомителен смс за спечелена награда с допълнителна информация. Всеки печеливш трябва да потвърди своята награда в рамките на 5 дни, като се обади на посочения в уведомителния СМС телефонен номер и остави своите данни за доставка. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
 8. Организаторът се ангажра заедно с всяка награда на стойност над 30 лв. Да осигури на участник, който е спечелил, документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват документа, удостоверяващ стойността й при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *