ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете мултикукър Tefal FR, модел Versalio

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Играта се организира под името „25 години „Градус“ – Сготви някоя от нашите вдъхновяващи рецепти“ и ще се провежда чрез публикуване на снимки на страницата на „Градус – 1“ ООД във Facebook https://www.facebook.com/GradusChicken, в периода от 18.12.2017 г. до 07.01.2018 г. включително.
2. Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, нито е обвързано със залог или със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие.
3. Играта ще се провежда съобразно тези правила, които ще бъдат публикувани на страницата на „Градус – 1“ ООД във FaceBook https://www.facebook.com/GradusChicken в периода на провеждането ѝ.
II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
4. Играта се организира от „ГРАДУС-1” ООД, ЕИК 822132592, с адрес: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, наричано по-долу Организатор.
5. В играта имат право да участват всички пълнолетни физически лица, навършили 18 години за българските граждани и съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните граждани, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които имат личен профил в социалната мрежа Facebook и са се включили в играта на страницата https://www.facebook.com/GradusChicken.
6. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите правила, следните лица:
6.1. членове на управителните органи на Организатора на играта;
6.2. членове на управителните и контролните органи и съдружници в дружествата, участващи под каквато и да е форма в провеждането на играта, както и в дружествата, доставящи стоките, предоставяни като награди в рамките на играта;
6.3. работници и служители в юридическите лица по т.6.1 и т.6.2 по-горе;
6.4. членове на комисията по чл.19 от настоящите правила;
6.5. свързани лица на лицата по т. 6.1. – т. 6.4 по-горе, по смисъла на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ.
7. Всяко лице, което отговаря на изискванията на чл.5 и за което не са налице ограниченията по чл.6 от настоящите правила, може да участва в играта. Участието в играта е доброволно и безплатно.
8. Всяко лице по чл.7 се включва в играта, като в периода 18.12.2017 г. – 30.12.2017 г. публикува на Facebook страницата на Организатора https://www.facebook.com/GradusChicken снимка на ястие, приготвено съобразно някоя от рецептите, вече намиращи се на Facebook страницата на Организатора https://www.facebook.com/GradusChicken.
9. С публикуването на първата си снимка на страницата https://www.facebook.com/GradusChicken конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията на чл.5, спрямо него не са налице ограниченията по чл.6 от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора и от определени от последния лица за целите, посочени в настоящите правила, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.
10. Индивидуализирането на всеки участник с цел преценка на съответствието му с изискванията и ограниченията за участие в играта, както и на изявленията му за приемане на настоящите правила и съгласието му да участва в играта и на направените при участието му в играта изявления чрез публикуване на снимки на страницата https://www.facebook.com/GradusChicken, ще се извършва посредством съхранените данни в лог-файлове, идентифициращи участника във виртуалното пространство, включително, но не само: съхранение на IP адреса на участника, неговия Facebook профил и адреса на неговата електронна поща, предоставени лични данни и др. информация.
11.1. Участието в играта се осъществява, като участникът публикува на страницата https://www.facebook.com/GradusChicken снимка на приготвено от него ястие. Заснетото ястие трябва да бъде приготвено съобразно някоя от рецептите, публикувани на Facebook страницата на Организатора https://www.facebook.com/GradusChicken. Снимката трябва да бъде публикувана в периода от 18.12.2017 г. до 30.12.2017 г. включително.
11.2. Публикуваните на Facebook страницата https://www.facebook.com/GradusChicken снимки трябва да бъдат заснети от участника в играта или той да притежава на друго основание авторските права върху тях. Когато на снимките са заснети лица, различни от участника, тези лица трябва да са дали съгласието си за публикуването на снимките на Facebook страницата https://www.facebook.com/GradusChicken. Ако лицата, заснети на снимките са непълнолетни или с ограничена или отнета дееспособност, съгласието за публикуване на снимките се дава от родителите им, респ. от техните попечители/настойници.
11.3. С публикуването на снимките, участникът в играта декларира, че е автор на снимките, или че на друго основание притежава авторските права върху тях.
11.4. С публикуването на снимките участникът в играта декларира, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети на тези снимки. Също така, участникът декларира, че когато заснетите лица са непълнолетни или с ограничена или отнета дееспособност, съгласие за публикуване на снимките е дадено от техните родителите, респ. от техните попечители/настойници.
12. Всеки участник има право да публикува неограничен брой снимки на ястия в периода от 18.12.2017 г. до 30.12.2017 г. включително. Всички снимки на един участник трябва да са публикувани от един Facebook профил. Опитът или реалното участие на едно лице в играта с различни Facebook профили, е основание за отстраняване на участника от играта.
IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДИ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
18. В срок до 03.01.2018 г. Организаторът определя една снимка, като лицето, което е публикувало тази снимка има право да получи наградата в играта.
19. Печелившият участник се определя на случаен принцип чрез използване на компютърна конфигурация от тричленна комисия, назначена от Организатора. Заедно с печелившия участник, комисията определя и двама негови заместници в случай, че с печелившия участник не бъде установен контакт, той не предостави личните си данни, позволяващи индивидуализирането му, или откаже да получи наградата си.
20. Печелившият участник ще получи награда, представляваща Мултикукър Tefal FR, модел Versalio. Наградата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *