ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 ваучера по 100 лева от Chio

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. 1. Тази игра се организира от „Интерснак България“ ЕООД с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6
1. 2. Играта се организира и провежда от Организатора на територията на Република България.
1. 3. Играта се организира и провежда от Организатора във Facebook страницата на Chio Bulgaria.
1. 4. Facebook не спонсорира, одобрява, администрира, участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта и не носи отговорност за претенции и/или санкции във връзка с нея.
1. 5. С участието си в Играта, Участникът декларира, че приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила на Играта „Chio въпроси“, както и че отговаря на условията за участие. .
ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗАУЧАСТИЕ
2. 1. Периодът на участие в Играта е от 15:00 ч. на 05.12.2017 г. (вторник) до 15:00 ч. на 08.01.2018 г. (понеделник). Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
2.2. Право на участие в Играта имат всички пълнолетни дееспособни физически лица[u1] с регистриран активен Facebook профил, с изключение на служители на ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД и на „Ол Ченълс Груп“ ЕООД взели участие в организирането и изготвяне на правилата на играта, както и членове на семействата на посочените по-горе лица (деца, съпрузи, братя, сестри и родители).
ЧАСТ 3. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
3. 1. В периода 05.12.2017 г. – 08.01.2018 г. на Facebook страницата на Chio Bulgaria ще бъдат зададени общо десет въпроса. Въпросите ще бъдат задавани под формата на публикации в страницата https://www.facebook.com/pg/ChioChipsBG/ като една публикация ще съдържа един въпрос.
3. 2. Всяка публикация, съдържаща въпрос, ще бъде публикувана в страницата във вторник в продължение на 5 (пет) седмици на Играта. Всяка седмица ще бъдат публикувани по две публикации, съдържащи въпрос.
Петте седмици на Играта са както следва:
· Седмица 1 – от 05.12.2017 г. до 11.12.2017 г.
· Седмица 2 – от 12.12.2017 г. до 18.12.2017 г.
· Седмица 3 – от 19.12.2017 г. до 25.12.2017 г.
· Седмица 4 – от 26.12.2017 г. до 01.01.2018 г.
· Седмица 5 – от 02.01.2017 г. до 08.01.2018 г.
3. 3. Участник в Играта за целите на тази Игра се счита всяко лице, което отговаря на условията за участие и отговори на поне един от въпросите, които ще бъдат задавани във Facebook страницата на Chio Bulgaria https://www.facebook.com/pg/ChioChipsBG/ под формата на публикации на стената на страницата.Отговорите трябва да бъдат дадени под формата на коментар под съответната публикация в страницата на Chio Bulgaria, съдържаща седмичен въпрос. За да участва в томболата за разиграване на наградите, Участникът трябва да е отговорил правилно на поне един от въпросите, които ще бъдат задавани във Facebook страницата на Chio Bulgaria под формата на публикации на стената на страницата.
3. 4. При публикуването на въпросите във вторник на всяка седмица от Играта, лицата, които имат право да участват могат да участват с отговор на съответните седмични въпроси в срок до 15:00 ч. на понеделника, следващ началото на съответната игрова седмица.
За петте седмици на Играта, сроковете за участие с коментар под всяка публикация са както следва:
· За въпросите от Седмица 1 – до 15:00 ч. на 11.12.2017 г.
· За въпросите от Седмица 2 – до 15:00 ч. на 18.12.2017 г.
· За въпросите от Седмица 3 – до 15:00 ч. на 25.12.2017 г.
· За въпросите от Седмица 4 – до 15:00 ч. на 01.01.2018 г.
· За въпросите от Седмица 5 – до 15:00 ч. на 08.01.2018 г.
ЧАСТ 4: НЕУЧАСТИЕ В ИГРАТА
4. 1. В Играта няма да участват коментарите на стената на Chio Bulgaria, коментарите в лични съобщения до Chio Bulgaria, коментарите с обидно или вулгарно съдържание, коментарите под настоящата бележка, както и коментарите под съответната публикация, направени след крайния срок за участие за тази пубикация, посочен в Част 3, точка 3.4, както и всички коментари, които не отговарят на условията на настоящите Официални правила, както и участници, които не отговарят на изискванията за участие.
ЧАСТ 5: НАГРАДИ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
5. 1. В Играта се раздават общо 10 (десет) еднакви награди. Наградите се раздават на 10 (десет) печеливши участници, избрани на случаен принцип чрез томбола. Всяка награда представлява един брой ваучер за eMAG на стойност 100 лв. За всяка седмица на Играта ще се раздават по 2 (два) броя ваучери за eMAG, всеки на стойност 100 лв.
5. 2. За целия период на Играта ще бъдат раздадени общо 10 (десет) ваучера. За целия период на Играта ще спечелят общо 10 (десетима) от всички фенове, участвали в Играта с верен отговор в коментар. Наградите ще бъдат съответно разпределяни по 1 (една) за всеки печеливш участник.
5. 3. След края на всяка седмица на Играта ще бъдат изтеглени 2 (двама) печеливши участници. Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип – чрез томбола. В томболата за разпределяне на наградите участват всички Участници, дали своя верен отговор в коментар под съответната публикация, съдържаща седмичен въпрос, в сроковете, посочени в Част 3, т.3.4. на настоящите Официални правила. Наградите в седмичните томболи се теглят от лице, избрано от назначена от Организатора Комисия от три лица, за които тегления се съставя Протокол на Комисията.
5. 4. Печелившите участници от всяка седмица на Играта ще бъдат обявявани чрез публикация във Facebook страницата на Chio Bulgaria до края на деня (вторник) от съответна седмица по т.3.4. от Част 3
ЧАСТ 6: ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6. 1. Всеки спечелил следва да се свърже с Организатора в лично съобщение във Facebook, в което да предостави своите три имена, e-mail адрес, адрес за доставка и мобилен телефон за връзка.
6. 2. Всеки спечелил следва да се свърже с организатора на лично съобщение във Facebook в срок до три дни от датата на обявяването на печелившите в страницата на Chio Bulgaria, в противен случай правото му да получи наградата се прекратява автоматично с изтичането на този срок.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *