ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 броя игра на думи Scrabble

1. Период на Играта
От 1 до 31-ви декември 2017 г.
2. Описание на Играта

Целта на Играта е популяризиране на настолната игра Scrabble (Скрабъл). Играта е тип „състезание”, в рамките на която Участниците (30 души, описани по-долу), регистрирали най-добро време, ще спечелят Наградите (описани по-долу). За да участва в играта, Участникът трябва да реши минимум една Скрабъл кръстословица. След решаването й се появява таймер с крайното време, за което Участникът е успял да я реши. В случай, че Участникът реши да регистрира своето време, след регистрация се появява и класация, която показва на кое място е този Участник и какво е постигнатото от него време. Един регистриран Участник, не може да регистрира повече от три времена в рамките на  24 часа.
3. Организатори на Играта
Mattel Inc със съдействието на Дентсу Иджис Нетуърк България ООД.
4. Участници в Играта
4.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални Правила“).
4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице, което живее в България и е направило валидна регистрация в периода на играта според описаните в точка 9 условия за валидност на регистрацията.
4.3. За да участва в Играта, всеки Участник трябва да предостави адрес на електронна поща (e-mail), име и фамилия или валиден Facebook профил.
4.4. Съгласно чл. 13 ал.1 т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон “Предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 от закона е предметна печалба, чиято пазарна цена не надвишава 30 лв. с включен ДДС. Единичната парична равностойност на наградата „Скрабъл кръстословица“, описана в Раздел 6, т. 1 на настоящите правила, е 39,90 лв. с включен ДДС. В тази връзка, получилият като награда  класическа игра на думи Scrabble (Скрабъл), следва да декларира наградата в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата.
4.5. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.
4.6. Служители на Организатора и лица, свързани с Играта, служители на Дентсу Иджис Нетуърк България ООД, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Играта.
5. Територия
Играта се провежда на територията на Република България.
6. Награда
6.1. Печелившите Участници имат право да получат Награди, които включват:
– 30 броя класическа игра на думи Scrabble (Скрабъл)
7. Механизъм на Играта
7.1. Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени на 12 Януари, 2018 г., посредством класация от базата данни, включваща всички Участници и техните имена. Имената на печелившите Участници (30 души) които са регистрирали най-бързо време за решаване на поне една кръстословица, ще бъдат оповестени на интернет страницата на играта в раздел “Победители“
7.2. Награда ще бъде предоставена на печеливш Участник, при условие, че същият отговаря на условията на настоящите Официални правила и предостави следната информация:
(а) име, фамилия;
(б) личен адрес на електронна поща;
(в) телефонен номер – при допълнително запитване от страна на Организатора и единствено във връзка с доставката на Наградата;
(г) адрес на доставка – при допълнително запитване от страна на Организатора и единствено във връзка с доставката на Наградата 
или
(д) се регистрира чрез собствения си Facebook профил и предостави телефон за връзка и адрес за доставка при допълнително запитване от страна на Организатора и единствено във връзка с доставката на Наградата
7.3. Служител на Организатора ще се свърже с всеки печеливш Участник чрез посочения при регистрацията адрес на електронна поща или чрез лично съобщение в регистрирания Facebookпрофил, за да го уведоми за спечелената Награда и начина на получаването й.
7.4. Всеки печеливш Участник в последствие трябва да установи контакт с Организатора за получаване на Наградата в рамките на 10 (десет) работни дни от получаване на известието по електронна поща или на личното съобщение във Facebook профила му
7.5. Всеки печеливш Участник ще получи Наградата си в рамките на 30 (тридесет) работни дни от датата на установен контакт с Организатора и изпращане на валиден телефон за връзка и адрес във връзка с доставката на Наградата.
7.6. В случай че печелившият Участник не установи контакт с Организатора в срок до 10 работни дни съгласно т.7.4., за да получи Наградата си, Наградата се предлага на друг Участник, регистрирал следващо по бързина време, извън класацията на 30-те най-добри времена, който също ще бъде уведомен по един от упоменатите в тази точка начини.
7.7. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш Участник е предоставил невалиден адрес на електронна поща, Facebook профил, както и последващ невалиден телефон за връзка и адрес за доставка на Наградата.
7.8. Наградата се предава от куриер на адреса подаден от Печелившия участник, предоставен при допълнително запитване от страна на Организатора.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ