ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете PlayStation ® 5, GiftCard с по 500 лв., NFC ключодържатели за плащане и GiftCard с по 50 лв. от iCard

Спечелете PlayStation ® 5, GiftCard с по 500 лв., NFC ключодържатели за плащане и GiftCard с по 50 лв. от iCard

Преведи пари от iCard към карта Visa и спечели!

Изпрати минимум 10 лв. към карта Visa от дигиталния портфейл iCard – сега със 100% отстъпка от таксата за изпращане – и участвай в томбола за страхотни награди!

Как да участваш за награда?

Лесно е, просто последвай тези стъпки:

  • 1.Ако все още не си клиент на iCard, свали дигиталния портфейл и си открий безплатна сметка за минути.
  • 2.Изпрати минимум 10 лв. от iCard към карта Visa до 11.02.2023 г. и се възползвай от 100% отстъпка от таксата за изпращане.
  • Готово! Името ти ще бъде включено автоматично в томболата!

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Чл. 1. Организатор на кампанията е „Айкарт” АД, регистрирано в Търговския регистър към
Агенция по вписванията с ЕИК 175325806, седалище и адрес на управление: Република
България, гр. Варна, п.к. 9009, район Младост, Бизнес Парк Варна № Б1; е-mail:
support@icard.com ; website: www.icard.com.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
Чл. 2. Всяко лице, което отговаря на дефиницията за „Участник“ и за което не е налице друго
законово ограничение за участие, може да участва в настоящата Кампания на Организатора,
съгласно условията и ограниченията по-долу.
Чл. 3. Организаторът може по всяко време да проверява дали Участниците отговарят на
изискванията на настоящите общи условия.
Чл. 4. Организаторът има право да забрани всяко участие, което нарушава настоящите Общи
условия. Също така Организаторът има право да не присъди или да отнеме наградите, които са
получени при нарушаване на разпоредбите на Условията.

III. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Чл. 5. Периодът, в който Клиентът ще може да се възползва от кампанията, започва в 00:00 ч.
(EET) на 12.01.2023 г. и ще продължи до 23:59 ч. (EET) на 11.02.2023 г., включително. Това е
последният ден и час, които са обвързващи за Организатора и в които Участниците могат да се
възползват от кампанията. Територията, на която кампанията се провежда е Република
България
Чл. 6. Периодът на Кампанията може да бъде изменян от Организатора в съответствие с
правилата на Раздел IX.

IV. СЪЩНОСТ НА КАМПАНИЯТА. НАГРАДИ:
Чл. 7. (доп. 17.01.2023 г.). В Периода на Кампанията, всеки Участник, който изпрати парична
сума от своята iCard Сметка до платежна карта Visa, не заплаща такса за Изпращане на средства
до карта Visa за изпратената парична сума от неговата от iCard Сметка до платежна карта Visa.
Няма ограничение в броя пъти, в които Участникът може да изпрати парична сума от своята iCard
Сметка до платежна карта Visa в периода на Кампанията. Възможно е да се дължи такса/и от
получателя на паричните средства (вкл. ако е същото лице като изпращача) за изплащане на
средства по карта или друго подобно, съгласно приложимите условия на съответния доставчик
на платежна услуга.
Чл. 8. В Периода на Кампанията, всеки Участник, който изпрати парична сума на стойност не
по-малко от 10.00 (десет) лева от своята iCard Сметка до платежна карта Visa, ще може дa участва
в томбола за следните награди: GiftCard или NFC ключодържател, или PlayStation 5.
(1) Включването в томболата е автоматично.
(2) В томболата за спечелване на някоя от наградите не може да участва лице, което е
съдружник или акционер, или работи по трудово правоотношение, или въз основа на друг
договор с Организатора, или при/с което и да е свързано с Организатора лице по смисъла на
ЗППЦК, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на
кампанията. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване,
Организаторът на Кампанията преустановява правото на участие на такова лице до
опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника.
(3) Всеки участник се включва и участва в томболата за награди толкова пъти, колкото
преводи на стойност не по-малко от 10.00 (десет) лева от своята iCard Сметка до платежна карта
Visa е направил. Един и същ участник може да спечели само една от наградите, посочени погоре,

независимо от броя направени от него преводи на стойност не по-малко от 10.00 (десет)
лева от своята iCard Сметка до платежна карта Visa . Ако участник вече е спечелил награда от
съответното теглене, то името му няма да бъде включено в тегленето на последващите награди,
независимо от броя направени от него преводи на стойност не по-малко от 10.00 (десет) лева от
своята iCard Сметка до платежна карта Visa. Поредността на теглене на наградите се определя
от Организатора и е посочена по-долу.
(4) Организаторът ще определи печелившите участници чрез извършване на томбола на
случаен принцип посредством електронен способ – безплатен уеб инструмент, определен от
Организатора и действащ на случаен принцип. Тегленето ще се осъществи в помещенията на
Организатора от определени за целта служители на Организатора – Комисия. Организаторът има
право да изтегли и резервни победители (по един за всяка отделна награда). Тегленето е
окончателно и не може да бъде оспорвано от участниците.
(5) Томболата ще се извърши в срок от 3 (три) работни дни след приключване на периода
на кампанията – на 15.02.2023 г.
(6) Наградите, които Организаторът раздава са: 50 (петдесет) броя физически платежни
карти GiftCard с парична наличност в размер на 50.00 (петдесет) лева; 5 (пет) броя физически
платежни карти GiftCard с парична наличност в размер на 500 (петстотин) лева, 25 (двадесет и
пет) броя NFC ключодържател и 1 (един) брой PlayStation 5. Поредността на теглене на
наградите, определена от Организатора е, както следва: първо се изтегля печелившият
участник, който печели 1 (един) брой PlayStation 5; на второ място се изтеглят петимата
печеливши участници, всеки от които печели по 1 (един) брой физическа платежна карта
GiftCard с парична наличност в размер на 500.00 (петстотин) лева; на трето място се изтеглят
петдесетте печеливши участници, всеки от които печели по 1 (един) брой физическа платежна
карта GiftCard с парична наличност в размер на 50.00 (петдесет) лева; на четвърто място се
изтеглят двадесет и петте печеливши участници, всеки от които печели по 1 (един) брой NFC
ключодържател
(7) Всеки печеливш участник ще бъде уведомен за спечелена награда по някой от следните
начини: на регистрирания за iCard Wallet iCard Сметка мобилен номер или на регистрирания за
iCard Wallet iCard Сметка адрес на електронна поща (email) и в срок от 5 (пет) работни дни след
изтегляне на наградите. Организаторът се свързва с печелившия Участник, за да бъде
потвърдено получаването на наградата. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с
печелившия участник и печелившият участник не потвърди получаването на наградата в
рамките на три работни дни от тегленето на наградата, или при отказ от участие от негова страна,
или отказ да получи награда, или не се появи за да получи наградата, същият губи правото си да
получи наградата, а Организаторът има право да я предостави на друг Участник в Кампанията,
изтеглен като резерва.
(8) Организаторът връчва наградите на печелившите участници след като последните се
легитимират с документ за самоличност, като за връчването на наградата се съставя двустранен
протокол, който печелившите Участници се задължават да подпишат. По преценка на
Организатора връчването на наградите или на някоя от наградите на спечелил участник може
да бъде публично събитие.
(9) Организаторът има право да извършва комплексна проверка на самоличността на
печелившия Участник (вкл. чрез свой представител/куриер), включително има право да изисква
на печелившия Участник да предоставят валиден документ за самоличност.
(10) Организаторът няма задължението да осъществява каквато и да е кореспонденция,
свързана с Участниците, които не са спечелили, в това число да ги уведомява за факта, че не са
спечелили.
(11) Условията за ползване на GiftCard са посочени на:
https://www.giftcards.eu/bg/general_terms . Условията за ползване на NFC ключодържател са
посочени на https://www/icard.com
(12) Организаторът изпраща наградата, спечелена от печеливш участник, в срок от 7 (седем)
работни дни от момента на установяване на контакт с последния. Разходите за доставка на
наградата са за сметка на Организатора. Начинът на доставка се определя от Организатора по
негова преценка. Доставката на наградата се извършва само след изрично потвърждение на
адреса от страна на победителя (по email или по телефон).
(13) Спечелилият участник е длъжен да окаже цялото необходимо съдействие на
Организатора за получаване на наградата, включително да получи изпратената от Организатора
доставка. В случай, че печелившият участник не окаже цялото необходимо съдействие за
получаване на наградата, той губи правото си да получи наградата. След връчването на
наградата Организаторът има право да я обяви на своя уебсайт и/или в профилите си в
социалните мрежи.
Чл. 9. Спечелена награда не може да бъде заменяна, прехвърляна, разменяна, не подлежи на
предоговаряне и не може да бъде разменяна за паричната й равностойност.
Чл. 10. Всякакви законови задължения от данъчно, осигурително или друго естество, дължими
от печеливш участник във връзка със спечелената награда (ако има такива), са изцяло
отговорност и в тежест на печелившия участник.
Чл. 11. Участието в настоящата Кампания е доброволно и зависи единствено от Участника.
Организаторът не носи отговорност в случай, че участник не упражни правото си да участва
и/или да получи спечелена награда, съгласно процедурата по-горе. Организаторът няма
задължение и не предвижда предоставяне и награда/и на по-късен етап след изтичане на
периода на Кампанията.
Чл. 12. Всеки Участник има право да се откаже от участието си в настоящата Кампания като
изпрати писмено уведомление до адреса на Организатора, посочен в Раздел I.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ