ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 поларени одеяла от Ариана

I. Механизъм на провеждане на играта
1. Игрите ще се провеждат на страницата на Ариана във Фейсбук с адрес https://www.facebook.com/www.ariana… в различни периоди от време. Конкретният период за всяка игра ще се определя в поста, задаващ началото и конкретните правила за всяка инициатива.
2. За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта, публикувайки съдържание от свое име по указания начин.
II. Право на участие
3. В игрите имат право да участват всички пълнолетни физически лица на територията на България, с изключение на служителите на СМАРТС ООД и „Загорка“ АД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
4. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.
III. Награди
5. Наградите се теглят на томболен принцип чрез жребий в присъствието на 3 /трима/ служители на СМАРТС ООД и „Загорка“ АД, като за целта се съставя и Протокол. Изтеглят се и резервни печеливши, чийто брой се определя в зависимост от броя на предвидените награди. В случай че в указания в т.8 срок не бъде установен контакт с някой от изтеглените печеливши, наградата/ите се предоставя на резервен/вни печеливш/и. Ако е посочен друг критерий, по който се определят победители, същият се конкретизира в поста за обявяване на играта.
6. Имената на спечелилите участници и изтеглените резерви се публикуват на facebook страницата в деня на тяхното изтегляне.
7. Спечелилите и резервни участници трябва да се свържат с организаторите чрез лично съобщение на страницата в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на обявяване на победителя/ите. В съобщението следва да се посочат данните за доставка на наградата (трите имена, адреса за доставка и телефона за връзка на участника). Предоставяните награди са предметни, посочени поотделно за всяка отделна игра и не се допуска замяната им за паричната им равностойност и/или други ценности.
8. Всеки участник има право да получи само една награда.
9. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати /адрес и телефон/, той губи правото да получи наградата и такава не се предоставя.
10. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на следващия по ред резервен печеливш.
11. Наградата се получава лично от участника срещу подпис и представяне на документ за самоличност, удостоверяващ възрастта на участника.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *