ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесна пералня със сушилня AEG

1.     ОРГАНИЗАТОР
1.1.Игрaта се организира от Electrolux Lehel Kft. със седалище и адрес на управление: Budapest, Erzsébetkirályné útja 87, H – 1142, Hungary, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.
1.2.Изпълнител на играта е „Екшън Глоубъл Къмюникейшънс България“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 80, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“
1.3.Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на играта и са публикувани на следния интернет адрес  https://www.aeg.bg.  Общите правила са задължителни за всички участници в играта. ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си едностранно да променя Общите правила на играта. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Общите правила.
2.     ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта се организира на български език и се провежда на уеб сайта на AEG България – https://www.aeg.bg
Играта продължава в периода 01.12.2017г – 31.12.2017г.
3.      Характеристика на играта
3.1.Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
4.      Право на участие
4.1.Право на участие в играта има всяко физическо лице с местонахождение в България, навършило 18 години. В играта нямат право да участват служители на „Балкан Стор“ ЕООД и „Екшън Глоубъл Къмюмикейшънс“ ЕООД, както и членове на техните семейства – родители, деца, братя, сестри, съпрузи.
4.2.Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.
5.      Участие на продукти
5.1.За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка „AEG‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.
6.      Механизъм за провеждане на играта
6.1.За участие в играта, за участникът е необходимо да изпълни 3 стъпки, описани на страницата на играта на уебсайта на AEG България. Стъпка 1: Участникът трябва да хареса (Like) Фейсбук страницата на AEG България (https://www.facebook.com/AEGbulgaria/ ) от личния си Фейсбук профил. Стъпка 2: Участникът трябва да отговори правилно на въпроса в регистрационната форма на играта и да предостави име и фамилия, email адрес и телефон за връзка.  Стъпка 3: Участникът трябва да сподели страницата на играта чрез бутоните  „Препоръчване“ (Recommend) или „Споделяне“ (Share) от личния си профил във Фейсбук.
6.2.В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, посочил е правилния отговор и е изпълнил точно стъпките в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на наградата, обявен в текста на страницата на играта.
6.3.Печелившият участник се избира на случаен лотариен принцип измежду всички участници, изпълнили условията по т. 6.1. в играта.
6.4.Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.
6.5.ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на играта си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свалят от игра неговите/нейните участия и да го/я лишат от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.
6.6.Участник, който отговаря на условията от т.6.1., но не е спазил срока за участие в играта, посочен в текста на страницата на самата игра, не се включва в механизма за печелене на награда.
6.7. Участниците имат право да участват само по 1 път със съответния фейсбук профил/ регистрация.
6.8. Верният отговор на въпроса е само един.
6.9. Само отговорилите правилно на въпроса и изпълнили всички 3 стъпки от механизма на играта участват за спечелването на Наградата.
7.  Процедура за известяване
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  уведомява печелившия участник чрез обаждане на телефона или изпращане на имейл, посочен в срок от 7 /седем/ работни дни след изтеглянето на печеливш. Печелившият следва да предостави следните данни: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желае да получи наградата си. Наградата ще бъде доставена чрез куриер (за сметка на Организатора) в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата на получаване на посочените в предходното изречение данни.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ