ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 ваучера по 150 лв. от Захарни заводи

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. 1. Промоционалната игра (наричана по-долу „Играта”) се организира от търговско дружество „Захарни заводи” АД, ЕИК: 104051737, със седалище и адрес на управление в гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Свети княз Борис І“ № 29 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”).
Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на фейсбук страница www.facebook.bgt/ZaharniZavodiBG/
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е „Захарни заводи” АД, ЕИК 104051737, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, „Свети Княз Борис I“ 29 (по-долу за краткост Организатор).
2.2. Играта се организира и провежда от Организатора самостоятелно или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява наградите за участниците, избрани за победители в Играта.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда единствено в следните търговски обекти:
1. АБЦ Дружба – гр. Разград

2. АБЦ Орел – гр. Разград

3. Весна 2010 – гр. Исперих

4. наБлизо – гр. Варна – ул.Чаталджа 22
5. наБлизо – гр. Варна – вл.Варненчик, бл.20
6. наБлизо – гр. Варна – кв.Виница
7. наБлизо – гр. Варна – кв .Чайка
8. ЛЕКСИ-ГРАНД – гр. Пловдив, бул. „Капитан Райчо“ №56
9. ЛЕКСИ-МАРИЦА – гр. Пловдив, ул. Марица №19
10. ЛЕКСИ-ПЕЩЕРСКО ШОСЕ – гр. Пловдив, Пещерско шосе №78
11. Престиж – гр. Костинброд ул.Обединена 125

12. Снегина 83 ЕООД – гр. Годеч ул.А.Стамболийски 88
13. Алекса Фууд ЕООД – гр. Пирдоп ул.Цар Освободител 87А

14. Диа си ЕООД – гр. Ихтиман ул.Цар Самуил 37

15. Кеш Стоянчеви ООД – гр.Костенец ул.Търговска 5

16. ЕТ Ваня и Мирчо Благоеви – гр. Благоевград ул. Арсени Костенцев 7
17. Богат Беден – гр. Монтана ул. Н. Й. Вапцаров 6
18. Богат Беден – гр. Монтана ул. Върбан Пенов 1
19. Преслава – гр. Враца
20. Роял – гр. Мездра
21. Магнит – гр. Видин ул. Вела Пеева 29
22. Макс Марк – гр. Г. Оряховица
23. ЕМГА – гр. Г. Оряховица
24. Централ 94 – с. Самоводене
25. Екватор ЕООД – гр.Бургас кв.Победа ул.Чаталджа 52

26. Понс Комерс – гр.Бургас к-с Изгрев до пазар Велека
27. Съни Маркет – гр.Средец ул.Димитър Кичев

28. Супермаркет „Класико“ – гр. Стара Загора, кв. „Самара-3, ул. „Хан Тервел“ №50

29. Супермаркет СВА – гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ №39

30. Супермаркет СВА – гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ №25

3.2. Играта се провежда в периода от 29.11.2017 г. до 20.12.2017 г, включително.
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Общи условия. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Общи условия. С участието си в играта участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, обработвани и използвани от Организатора за целите на промоцията, при условия, посочени в настоящите Общи условия и според изискванията на Закона за защита на личните данни.
4.2. В промоционалната игра могат да участват всички физически лица с местожителство в Република България, които са пълнолетни и дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) към датата на участие в играта
4.3. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора „Захарни заводи” АД или за някое от дъщерните дружества от групата на „Захарни заводи” АД, както и за дружеството собственик на участващия търговски обект, за съответното теглене в него, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.4. Юридически лица нямат право да участват в Играта.
4.5. Наградите в промоционалната игра са: 30 бр. ваучери за пазаруване на стойност 150 лв., като същите могат да бъдат използвани единствено в обекта, от който са закупени продуктите, участващи в промоцията. Във всеки от участващите търговски обекти ще бъде изтеглена 1 (една) награда.
РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА
5.1. В Играта участва всeки Участник, който е:
– закупил вафли Чайка с вкус шоколад – 6бр. в опаковка и вафли Чайка класик – 6 бр.в опаковка, чиято обща стойност е минимум 1,50лв. (един лев и петдесет стотинки).
– на гърба на касовата бележка за горепосочената покупка Участникът трябва да напише трите си имена и телефон за връзка и да пусне бележката в обозначената урна в съответния търговски обект, от който е закупена.
5.2. Всяко физическо лице, спазило условията по т. 5.1., участва в томболата за награда ваучер за 150лв., който е валиден за пазаруване в съответния търговски обект. Един участник има право да участва неограничен брой пъти във всички обекти участващи в промоцията.
5.3. Всеки участник в Играта може да бъде избран за победител само веднъж в рамките на периода на Играта. Победителите в Играта се определят с еднократно теглене във всеки един от участващите търговски обекти на деня следващ деня, в който изтича срока за участие в Играта по т.3.2. от настоящите Условия.
5.4. Тегленето се извършва на случаен принцип от представител на Организатора чрез томбола.
5.5.. Пълният списък с печелившите участници в Играта ще бъде достъпен на 22.12.2017г. на www.facebook.bgt/ZaharniZavodiBG/.
5.6. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
5.7. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. Организаторът не носи отговорност, при несъответствие в данните в следствие на което Участникът не може да получи наградата си.
5.8. Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени за своята печалба чрез телефонно обаждане на посочения на касовия бон телефонен номер.
5.9. Наградите от промоционалната игра ще бъдат връчени на печелившия участник в търговския обект участвал в промоционалната игра.
5.10. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и след подписване на приемно-предавателен протокол в 2 екземпляра от печелившия участник, който трябва да бъде предаден на служителя на Организатора. В протокола печелившият участник трябва да попълни личните си данни.
5.11. Въз основа на подписания протокол Ораганизаторът издава служебна бележка по образец, която участникът декларира в сроковете и по реда на ЗДДФЛ.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *