ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 съдомиялни, 100 надуваеми легла, 50 комплекта фигури и 50 кухненски ножа от Деликатес Житница

Официални правила

на Промоцията на „ДЕЛИКАТЕС 2” ООД 
„Добрият домакин е винаги подготвен” ( от 27.11.2017г.)

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в игра на случайността „Добрият домакин е винаги подготвен”.
1. Организатор на промоцията „Добрият домакин е винаги подготвен“ е „ДЕЛИКАТЕС 2” ООД, с ЕИК 115088441, със седалище и адрес на управление в с. Житница, община Калояново, област Пловдив, наричано по-долу за краткост „Организатор”.
2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата promodelikates.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на promodelikates.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.
I. Териториален обхват
3. Промоцията се провежда на български език на територията на Република България.
II. Срок на Промоцията
4. Промоцията се провежда в периода от 00:00 ч. на 27.11.2017 г. до 23:59 ч. на 08.01.2018 г.
III. Право на участие в Промоцията
5. Право да участват и получават награди в Промоцията имат всички физически лица на възраст над 18 (осемнадесет) години с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на Организатора „ДЕЛИКАТЕС 2” ООД, с ЕИК №115088441; „Публисис” АД, ЕИК 175432612; и други лица, свързани с организацията на Промоцията и членовете на техните семейства. Лица, ненавършили 14 години, нямат право да участват в Промоцията. Непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само след като получат съгласие на родител или попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в Промоцията.
6. В случай че награда бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие на негов родител/попечител.
IV. Описание на наградите
7. Участниците в Промоцията имат възможност да спечелят:
– 50 бр. комплекта прибори за хранене, за които след регистрирането на 2 броя промо код от етикет на продуктите, включени в промоцията, участниците участват в седмично теглене за
– 7 бр. комплекта прибори в първите 5 седмици от промоцията и в седмично теглене за 15 бр. комплекта прибори в последната 6-та седмица от промоцията.
– 100 бр. надуваеми легла, за които след регистрирането на 3 броя промо код от етикет на продуктите, включени в промоцията, участниците участват в седмично теглене за
– 15бр. надуваеми легла в първите 5 седмици от промоцията и в седмично теглене за 25 бр. надуваеми легла в последната 6-та седмица от промоцията.
– 20 бр. съдомиялни, за които след регистрирането на 5 броя промо код от етикет на продуктите, включени в промоцията, участниците участват в седмично теглене за 3 бр. съдомиялни в първите 5 седмици от промоцията и в седмично теглене за 5 бр. съдомиялни в последната 6-та седмица от промоцията.
– 50 бр. специална награда – кухненски нож, гравиран с име и фамилия на кирилица, посочени от спечелилия, за които правилното решаване на специалната игра „ДЕЛИКА-ТЕСТ“, намираща се на https://www.promodelikates.bg, участниците участват в седмично теглене за 8 бр. кухненски ножове, гравирани с име, в първите 5 седмици от промоцията и в седмично теглене за 10 бр. кухненски ножове, гравирани с име, в последната 6-та седмица от промоцията. Участието за тази награда не е обвързано с покупка и не е необходимо да се въвежда код от етикет на продукт на организатора. След потвърждението за спечелването на нож, участника следва да посочи име и фамилията, които желае да бъдат гравирани върху ножа.
Всички участници участват за седмичните награди, раздавани за календарната седмица, в която са регистрирали поне 2 кода за комплект прибори, поне 3 кода за надуваемо легло и поне 5 кода за съдомиялна.
Потребителите участват за седмичните награди само с кодовете, регистрирани през съответната седмица, за която се раздават съответните награди.
Един потребителски профил може да участва веднъж в седмичното теглене за специалната награда – кухненски нож, гравиран с име.
Седмичното събиране на кодове за наградите – комплекта прибори, надуваеми легла, съдомиялни, ще става от 00:00 ч. в понеделник до 23:59 ч. в неделя. Същите тези кодове се анулират за участие за награди в следващите седмични жребии.
Седмичното правилното решаване на специалната игра „ДЕЛИКА-ТЕСТ“ще става от 00:00 ч. в понеделник до 23:59 ч. в неделя. Правилното решаване ще се анулира за участие в следващите седмични награди.
За всяко следващо седмично теглене е необходима регистрация на минимум 2 нови кода.
Всички участници участват до края на промоцията за всички видове награди, за които имат регистрирани нужния брой промоционални кодове, отчетени на седмична база, като при спечелване на награда се изключват от следващо теглене само за този вид награда.
Снимките на наградите в сайта https://www.promodelikates.bg са с илюстративен характер.
V. Условия за участие
8. Желаещите да участват в Промоцията следва да изпълнят следните условия:

Всеки, който желае да участва в Промоцията, трябва да закупи в периода от 27.11.2017г. до 08.01.2018г. сурово-сушен продукт от Деликатес Житница с промоционален етикет, да открие уникалния, промоционален 7-символен код (наричан по-долу „промо код“), намиращ се на гърба на етикета, както и да запази самия етикет.

8.1. Да регистрират минимум два или повече кода, намиращи се на етикета на сурово-сушен продукт от Деликатес Житница с промоционален етикет.
8.2. Потребителите трябва да регистрират кода чрез SМS на номер 1780 или на promodelikates.bg. Стойността на един sms е 0,29 лв. с ДДС за абонати на Telenor и 0,30 лв. с ДДС за абонати на Mtel и Vivacom.
8.3. Специално създаденият за промоцията уебсайт https://www.promodelikates.bg дава възможност на лицата, които си направят регистрация на него, да регистрират кода от етикет от промоционален продукт на Деликатес Житница, и по този начин да участват за една от наградите, които предлага Организатора.
8.4. Желаещите да участват в тегленето на наградите чрез сайта https://www.promodelikates.bg следва да попълнят вярно в регистрационната форма на сайта, на български език, своето име, фамилия, местоживеене, валиден мобилен телефонен номер за връзка, е-mail адрес и парола за достъп до профила си. В регистрационната форма не може да бъде попълван номер на стационарен телефон. Регистрационната форма е достъпна след потвърждение, че са прочели и са запознати с условията на Промоцията и натискане на бутона „Регистрирай се”.
8.5. Всеки участник, който успешно и валидно е регистрирал промоционален код чрез SMS или на сайта https://www.promodelikates.bg получава обратен отговор. На посочения мобилен телефонен номер участникът ще получи еднократно SMS съобщение, съдържащo цифрен код за активация на неговия профил. За да активира успешно своя профил, участникът трябва да въведе кода от SMS съобщението в специалното поле, което ще се появи в сайта на Промоцията. Участникът трябва задължително да запази етикета с регистрирания промо код на място, което да предпази неговата цялост, тъй като той ще му бъде изискан и проверен от Организатора в случай на спечелване на награда от Промоцията. Награда няма да бъде предоставяна при липсващ етикет със съответния печеливш промо код на него. Един промо код може да бъде регистриран само веднъж.
9. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците. От един регистриран телефонен номер може да се участва с максимум 20 кода за едно денонощие, и/или макисмум 50 кода за една седмица. 

С един потребителски профил може да се участва за жребий за специална награда – кухненски нож, гравиран с име, веднъж седмично.

10. Участниците нямат право да извършват действия или използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Промоцията за регистрация, което изкуствено увеличава шансовете за получаване на награда, извън описаното в механизма на Промоцията, като напр.: да използват несъществуващи/фалшиви имейли, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.
11. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 10, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Промоцията и/или Промоцията, включително губи правото си да получи награда от Промоцията, ако е бил избран за победител. Достъпът на такъв участник до Интернет страницата на Промоцията, https://www.promodelikates.bg може да бъде прекратен по преценка на Организатора.
12. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на правилата на Промоцията.
VI. Теглене на наградите
13. При регистриране на всеки код, участниците биват уведомени в зависимост от типа регистрация чрез SMS или чрез съобщение на екрана веднага за статуса на тяхната регистрация.
14. При регистриране на всеки 2 кода в рамките на една календарна седмица потребителите участват в седмичен жребий за участниците участват в седмично теглене за 7 бр. комплекта прибори в първите 5 седмици от промоцията и в седмично теглене за 15 бр. комплекта прибори в последната 6-та седмица от промоцията., при регистриране на три кода в рамките на една календарна седмица потребителите участват в седмично теглене за 15бр. надуваеми легла в първите 5 седмици от промоцията и в седмично теглене за 25 бр. надуваеми легла в последната 6-та седмица от промоцията, а с регистриране на всеки 5 кода в рамките на една календарна седмица потребителите участват в седмично теглене за 3 бр. съдомиялни в първите 5 седмици от промоцията и в седмично теглене за 5 бр. съдомиялни в последната 6-та седмица от промоцията. След правилното решаване на играта „ДЕЛИКА-ТЕСТ“ на сайта на промоцията (https://www.promodelikates.bg) участниците участват в седмично теглене за един от общо 8 бр. кухненски ножове, гравирани с име, в първите 5 седмици от промоцията и един от 10 бр. кухненски ножове, гравирани с име, в последната 6-та седмица от промоцията.
Всички участници участват за седмичните награди, раздавани за календарната седмица, в която са регистрирали поне 2 кода.
Потребителите участват за седмичните награди само с кодовете, регистрирани през съответната седмица, за която се раздават съответните седмични награди.
Седмичното правилното решаване на специалната игра „ДЕЛИКА-ТЕСТ“ ще става от 00:00 ч. в понеделник до 23:59 ч. в неделя. Правилното решаване ще се анулира за участие в следващите седмични награди.
За всяко следващо седмично теглене е необходима регистрация на минимум 2 нови кода.
Всеки участник има право да участва през всички календарни седмици.
Всички участници участват до края на промоцията за всички видове награди, за които имат регистрирани нужния брой промоционални кодове, като при спечелване на награда се изключват от следващо теглене само за този вид награда.
Ако участник спечели с два или три кода седмична награда, то печелившите кодове се изкарват от общия сбор за голямата награда, и етикетите с печелившите кодове се предават на куриера при доставка на спечелената седмична награда.
15. Чрез регистрирането на по-голям брой кодове, участниците увеличават шанса си да спечелят награди на Деликатес Житница.
16. Промо кодове, спечелили някоя от наградите, престават да участват в тегленията за другите видове награди.
17. Седмичното събиране на кодове за седмичните награди ще става от 00:00 ч. в понеделник до 23:59 ч. в неделя. Същите тези кодове се анулират за участие в следващите седмични жребии. Тегленето ще се извършва до 4 дни след изтичане на седмицата, т.е. от понеделник до четвъртък на следващата седмица, като участват всички участници, регистрирали поне 2 кода в рамките на съответната седмица, за която е жребият. Потребителите участват за седмичните награди само с кодовете, регистрирани през съответната седмица, за която се раздават съответните седмични награди. За всяко следващо седмично теглене е необходима регистрация на минимум 2 нови кода. Всеки участник има право да участва през всички календарни седмици. Всички участници участват до края на промоцията за всички видове награди, за които имат регистрирани нужния брой промоционални кодове, като при спечелване на награда се изключват от следващо теглене само за този вид награда. Комисия от представители на Организатора, чрез използването на автоматизирана система за случаен избор на числа, ще тегли печелившите всяка седмица и след края на промоцията. За всеки жребий се теглят резерви за печеливши, както следва: за 7 бр. комплекти прибори – 7 бр. резерви, за 15 бр. комплекти прибори – 10 бр. резерви, за 15 бр. надуваеми легла – 10 бр. резерви,за 25 бр. надуваеми легла – 15 бр. резерви, за 3 бр. съдомиялни – 3 бр. резерви, за 5 бр. съдомиялни – 5 бр. резерви,за 8 бр. кухненски нож – 8 бр. резерви, за 10 бр. кухненски нож – 10 бр. резерви. Наградите ще се теглят пред тричленна комисия на следните дати: Седмични тегления:

на 04.12.2017 за период (27.11.2017 – 03.12.2017)
на 11.12.2017 за период (04.12.2017 – 10.12.2017)
на 18.12.2017 за период (11.12.2017 – 17.12.2017)
на 03.01.2018 две тегления 
1-во теглене за период (18.12.2017 – 24.12.2017)
2-ро теглене за период (25.12.2017 – 31.12.2017)
на 08.01.2018 за период (01.01.2018 – 07.01.2018)

18. Печелившите ще бъдат уведомени за спечелването на награди от жребий чрез SMS на телефонния номер, който са посочили в регистрационната форма за участие на сайта https://www.promodelikates.bg или от който са регистрирали код със SMS. След уведомяването печелившите трябва да се обадят на изпратения им телефонен номер, за да посочат адрес за връзка, на който да им бъде изпратена наградата.
19. В срок до 5 (пет) дни от уведомлението за спечелване на награда, печелившият участник следва да потвърди възможността си да получи наградата. Той следва да се обади на телефон 02/419 12 51 или 0898 150 551 в посочения срок до 5 (пет) дни от получаване на уведомителното съобщение и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка (в случай, че е различен от телефона, чрез който е регистриран победилият в уебсайта на промоцията) и точен адрес, на който да бъде доставена наградата, както и имената които желае да бъдат гравирани на ножа, при спечелване на такава награда. Цената на разговор зависи от тарифния план на потребителя.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ