ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 14 комплекта с награди – ваучери за модни брандове и Savex Supercaps Ultra Bright

Спечелете 14 комплекта с награди – ваучери за модни брандове и Savex Supercaps Ultra Bright

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “savex4fashion3”

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Участниците в играта “savex4fashion3”, наричана по-нататък „Играта“, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила“.

1.2. Официалните правила се публикуват на официалната интернет страница на играта: www.savex4fashion.bg и ще бъдат налични за целия период на Играта, по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, по своя преценка и без необходимост от уведомяване, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната страница на Играта – www.savex4fashion.bg.

1.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да ги спазват.

1.5. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

1.6. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Официални правила на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА “savex4fashion3”

2.1.Играта се организира и провежда от „Съндей Медия” ООД гр. София, ул. Кръстьо Сарафов 24, наричано по-нататък Организатор, по поръчение на “Фикосота” ООД, наричано по-нататък Възложител.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта “savex4fashion3” се организира и провежда на територията на Република България, на интернет страницата на играта www.savex4fashion.bg .

3.2. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на Фикосота ООД и техните семейства /съпрузи, деца и родители/, както и работниците и служителите на Организатора и техните семейства.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта на  savex4fashion.bg стартира в 00:00ч. на 03.04.2023 г. и продължава до 24 ч. на 14.05.2023 г.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Участието в Играта не е обвързано със закупуването/използването на продукт на Фикосота ООД.

6.2. За целите на Играта, в Instagram и You Tube инфлуенсъри, с които Организаторът има договорни отношения ще публикуват постове и стори, с които приканват техните последователи да се включат в Играта.

6.3. За да се включи в Играта, участникът трябва да посети сайта на Играта – www.savex4fashion.bg, да въведе валиден адрес на електронната си поща и да гласува за посочените модни марки. Всеки, който изпълни тези условия, ще се счита за участник в Играта. Участникът има право да гласува само веднъж във всеки от етапите на Играта.

6.4. Потребители, гласували, след изтичане срока на Играта, няма да бъдат считани за участници и няма да бъдат включени в лотарията.

6.5. Играта  savex4fashion3 е разделена на 2 етапа, както следва:

 • Етап 1: от 03.04.2023 г. до 23.04.2023 г.
 • Етап 2: от 24.04.2023 г. до 14.05.2021 г.

Всеки участник има право да участва с гласуване за максимум:

14 модни марки на етап 1;

и

7 модни марки на етап 2;

като всяко от гласуванията в отделните етапи  се извършва с валиден адрес на електронна поща на участника.

6.6. Всеки участник може да спечели само 1 награда от Играта.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта в savex4fashioin.bg е:

 1. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 200 лева за покупкa от магазина BohoSi и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 2. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност 200 лева за покупкa от магазина AndyVil и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 3. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  300 лв. за покупкa от магазина DIZI и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 4. 1 бр. Бански от две части Maldives предоставен от COLLECTION KA BO и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 5. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  100 лв. за покупкa от магазина LE MÊME и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 6. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  200 лв. за покупкa от магазина Love Annabel’s и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 7. Ленен гащеризон Graphite feelings предоставен от MagdalenaAlex и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 8. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  200 лв. за покупкa от магазина VЯRA by MUSE SHOP и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 9. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  100 лв. за покупкa от магазина PROMESA и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 10. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  300 лв. за покупкa от магазина TeAdore P. и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 11. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  300 лв. за покупкa от магазина VERYCHI и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 12. 1 бр. Рокля по избор от Vintage Summer и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 13. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  300 лв. за покупкa от магазина AURE и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.
 14. 1 бр. Подаръчен ваучер на стойност  200 лв. за покупкa от магазина MIRAME и 1 бр. Savex Supercaps Ultra Bright.

7.2. След края на Играта, на 19.5.2023 г., на лотариен принцип, ще бъдат изтеглени, както следва: печеливши, които ще спечелят по 1 бр.  от наградите на модните брандове, описани в т.7.1.

7.3. Печелившите ще бъдат уведомени на адреса на електронната си поща, въведен при гласуването, за спечелената награда  до 30.05.2023 г. Ако в срок от 5 дни след изпращането на уведомителното съобщение, печелившият не върне обратно съобщение, с което да предостави на Организатора данните по т. 8.2 по-долу, то той губи правото си да получи награда, а на негово място Организаторът избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда.

7.4. Наградата се връчва във вида, в който е обявена, лично на печелившото лице. Не може да се заменя с друга награда, да се преотстъпва или да се предоставя паричната й равностойност.

7.5. За наградите „подаръчен ваучер“ се прилагат съответните условия и ограничения на издателя на ваучера.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.

8.2. За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, както и ЕГН, когато това е необходимо за целите на ЗДДФЛ, като ги изпрати на лично съобщение до следния адрес на електронна поща savex4fashion@gmail.com

При връчване на наградата, печелившото лице трябва да удостовери самоличността си чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите, описани в Политиката за поверителност, която представлява Приложение 1 към настоящите Официални правила.  Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 ЕС.

8.3. Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, до печелившия участник, в срок от 10 (десет) работни дни след обявяването му и предоставянето на данните по т. 8.2. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни. Непотърсената награда в този срок няма да бъде раздавана и ще бъде използвана в бъдещи промоции. При доставка на наградата, печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата и да разпише издадените по образец служебна бележка и сметка за изплатени суми .

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *