ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 18 телевизора Philips


ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА
Игра с наименование „Зимна diemaextra игра ” („Играта”) ще се проведе в рамките на поддържаната от „Нова Броудкастинг Груп” АД интернет страница www.gong.bg/diemaxtra
А. Период на реализация на Играта:
15 ноември 2017 г. – 03 февруари 2018 г.
Б. Организатор на Играта:
„Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629.
В. Награди за Участниците:
Осигуряват се от „Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629.
НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:
Наградите са само и единствено:
Осемнадесет (18) броя 43 инчови телевизори Philips модел: 43PFS4132   ,

Г. Платформа, в която се реализира Играта:
Интернет страница www.gong.bg/diemaxtra
Д. Участник:
Участие в Играта могат да вземат всички лица, които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила за участие в игра (по-долу „Правила”).
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящите Правила уреждат отношенията между Организатора, от една страна, и Участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.
Чл. 2. Навсякъде в Правилата дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:
1. „Играта” е игра с наименование „Зимна diemaextra игра”, която се провежда в рамките на интернет страница www.gong.bg/diemaxtrа и за срок от 15.11.2017 г. до 03.02.2018 г.  включително.
2. „Участник” (респ. „Участници”) e всяко физическо лице, навършило 18 години, което е направило своята регистрация в интернет страницата, поместена на www.gong.bg/diemaxtra
3. „Организатор” или „Оранизатор на Играта” е „Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629.
Чл. 3. (1) Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно.
(2) Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора на Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта.
            (3) При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Организаторът на Играта има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
Чл. 4. (1) Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с настоящите Правилата, след успешна регистрация на интернет страницата www.gong.bg/diemaxtra
            (2) Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с Играта чрез съобщения, изпратени до неговия e-mail, с който се е регистрирал да участва в Играта.
           
Чл. 5. Организаторът определя Правилата едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Играта, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите Правила.
Чл. 6.
            (1) Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията на Правилата.
            (2) Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страницата www.gong.bg/diemaxtra. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта от момента на обявяването им.
Чл. 7. (1) Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си в интернет страница www.gong.bg/diemaxtra, която е използвал за участие в Играта.
            (2) Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от трето лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
            (3) Организаторът обработва личните данни на Участниците, станали му известни при участието им в Играта, съгласно разпоредбите на Закона за зашита на личните данни. Обявяването на печелившите Участниците се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни.
Чл. 8. (1) Участието в Играта е безплатно.
            (2) Участието в Играта се осъществява след успешна регистрация на интернет страницата www.gong.bg/diemaxtra, чрез попълване на стандартна бланка с информация относно Участника, както и данни относно съществуващ абонамент за ТВ пакет, включващ програмите Diema Sport и Diema Sport 2. Същите ще се удостоверяват посредством номер от фискален бон или договор.
(3) Така регистриралият се Участник приема безусловно настоящите Правила и се задължава да ги спазва и доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *