ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете сушилнята с термопомпа AEG

1. Период на Играта
00:01 часа на 16-ти ноември 2017 г. до 23:59 часа на 12-ви декември 2017 г.
2. Описание на Играта
Целта на Играта е популяризиране на AEG сушилнята с термопомпа. Играта е тип „томбола”, в рамките на която 1 от Участниците (дефинирани по-долу), избран чрез жребий, ще спечели Награда (дефинирани по-долу).
3. Организатор на Играта
Търговско представителство  „Електролукс Лехел Кфт“ със седалище Будапеща, Унгария (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.) , наричано по-долу “Организатор”.
4. Участници в Играта
4.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални Правила“).
4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което е български гражданин и е направило валидна регистрация в Периода на Играта.
4.3. За да участва в Играта всеки Участник, трябва да предостави адрес на електронна поща (e-mail) и име.
4.4. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.
4.5. Служители и свързани лица на Търговско представителство “Електролукс Лехел Кфт”, свързани с Играта, служители на Спортал.БГ, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Играта.
5. Територия
Играта се провежда на територията на Република България.
6. Награда
6.1. Печелившият Участник има право да получи Награда, която включва:
 AEG сушилнята с термопомпа – 1 бр.
7. Механизъм на Играта
7.1. Името на печелившия Участник ще бъде изтеглено на 13-ти декември, 2017 г., посредством жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници и техните имена. Името на печелившия Участник ще бъде оповестено на интернет страницата на Woman.bg.
7.2. Наградата ще бъде предоставена на печелившия Участник, при условие, че същият отговаря на условията на настоящите Официални правила и  предостави следната информация:
(i) име, презиме, фамилия (вкл. и на латиница съгласно документите му за самоличност);
(ii)   дата на раждане;
(ii)   постоянен адрес на територията на Република България.
7.3. Служител на Организатора ще се свърже с печелившият Участник, чрез посочения при регистрацията адрес на електронна поща, за да го уведоми за спечелената Награда и начина на получаването й.
7.4. Печелившят Участник, в последствие, трябва да установи контакт с Организатора за получаване на Наградата в рамките на 5 (пет) работни дни от публикуване на обявата по точка 7.1 по-горе.
7.5. Печелившият Участник ще получи Наградата си в рамките на 45 (четиресет и пет) работни дни от публикуване на името му на интернет страницата на Woman.bg, освен ако не е уговорено друго между Участник и Организатор.
7.6. В случай, че печелившият Участник не установи контакт, за да получи Наградата си, Наградата се предлага на друг – произволно избран Участник, който също ще бъде оповестен на интернет страницата Woman.bg.
7.7. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печелившият участник е предоставил невалиден или некореспондиращ адрес на електронна поща за контакт.
7.8. Получаването на Награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора, след като печелившият Участник удостовери самоличността си.
8. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградата:
8.1  Всички награди ще бъдат изтеглени посредством компютърен софтуеър и на случаен принцип при присъствието на нотариус.
9. Регистрация
9.1 За валидна регистрация се счита всяка такава, която съдържа изисканата задължителна информация, съгласно точка 4.3. (по-горе)
9.2. За достигане до възможност за регистрация, участниците трябва да отговорят правилно на всички зададени въпроси, след което да преминат към попълване на изисканите данни.
10. Прекратяване на играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата Woman.bg, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на участниците не се дължи компенсация.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *