ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон iPhone X, Спа почивка за двама и 5 смартфона iPhone 8

Какво е Коледа без подаръци? Няма как да знаем, защото по Коледа винаги стават чудеса! А тази година, Коледа ще дойде по-рано с Credissimo, за да имаш повече време за забавления!
Направи празниците специални за теб и твоите близки и не пропускай подаръците!

 

Как да участвам?

Включи се в нашата празнична томбола в периода 13.11. – 31.12.2017 г., като усвоиш заем до 2 500 лв.* и участвай за най-желаните подаръци за сезона!
Заявяваш с три лесни стъпки! Получаваш одобрение в рамките на 7 минути и желаната от теб сума е при теб в точния момент!
Имаш възможност да участваш в 7 седмични томболи и да спечелиш една от нашите коледни награди! Всеки, усвоил кредит през съответната седмица, ще участва в томбола за една от нашите награди.

 

Какво ще спечеля?

Всяка седмица, един от всички участвали, ще спечели една от уникалните ни награди:
  • 1х iPhone X

  • 5x iPhone 8

  • 1х СПА почивка за двама във Велинград

     

Виж пълните правила за участие в нашата томбола по-долу и не изпускай шанса си да направиш страхотен коледен подарък на теб и твоето семейство!
*Няма ограничение в изтеглената сума. Участниците, усвоили кредит в периода на всяка седмична томбола, трябва да се съгласят с Общите условия на Томболата, с маркирането на чекбокса преди изпращане на заявлението си за кредит.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМИЧНА ТОМБОЛА „С Credissimo вече е Коледа”

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на седмичната томбола „С Credissimo вече е Коледа”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.
2. Томболата стартира на 13.11.2017 г. от 08:00 часа, продължава до 23:59 часа на 31.12.2017 г. и е разделена на седем периода, както следва:
2.1. Седмица 1 – от 08:00 ч. на 13.11.2017 г. до 23:59 ч. на 19.11.2017 г.
2.2. Седмица 2 – от 00:00 ч. на 20.11.2017 г. до 23:59 ч. на 26.11.2017 г;
2.3. Седмица 3 – от 00:00 ч. на 27.11.2017 г. до 23:59 ч. на 03.12.2017 г.;
2.4. Седмица 4 – от 00:00 ч. на 04.12.2017 г. до 23:59 ч. на 10.12.2017 г.
2.5. Седмица 5 – от 00:00 ч. на 11.12.2017 г. до 23:59 ч. на 17.12.2017 г.
2.6. Седмица 6 – от 00:00 ч. на 18.12.2017 г. до 23:59 ч. на 24.12.2017 г.
2.7. Седмица 7 – от 00:00 ч. на 25.12.2017 г. до 23:59 ч. на 31.12.2017 г.
3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Играта на www.credissimo.bg, https://credissimoplus.bg/ („Сайтовете“), http://www.facebook.com/credissimo.bg („Фейсбук страницата на Организатора“) и мобилното приложение на Организатора.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

„КРЕДИСИМО“ АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира в Сайтовете, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.
2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява седем броя седмични награди („Наградите“), а именно:
– 5 броя Смартфони Apple iPhone 8, 64GB
– 1 брой Смартфон Apple iPhone X, 64GB
– 1 брой СПА почивка за двама в Гранд Хотел Велинград, с включени две нощувки, със закуски за двама.
2. Организаторът обявява на Сайтовете, на своята Фейсбук страница и в мобилното си приложение вида на седмичните Награди съгласно т. 1 по-горе.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ.
2. Всеки Участник може да вземе участие в Томболата, само след изпълнение на следните условия:
2.1. Участникът следва да приеме настоящите ОУ на обозначеното за това място на Сайтовете на Организатора при подаване на заявление за отпускане на кредит до Организатора.
2.2. В случай че Организаторът одобри подаденото заявление за отпускане на кредит, Участникът следва да усвои предоставената му заемна сума по сключения договор за кредит с Организатора.
3. Всеки Участник, който отговаря на изискванията на т.VI.2, ще участва в седмичната томбола за спечелване на Наградите за съответната седмица, през която е усвоил кредита.
4. Всеки Участник участва в Томболата само веднъж за всеки усвоен от него кредит през съответната седмица и няма да участва при тегленето на следващите седмични Награди.
5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.
6. Ограничения за участие:
6.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградите.
6.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ