ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 500 кафета Jacobs Cronat Gold и още награди

Организатор на Играта е Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД

Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в Република България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД, Якобс Дау Егбeртс ОПС БГ ЕООД, „Ол Ченълс Груп“ ООД , както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

  Официалните правила ще бъдат достъпни на www.platismechta.bg за периода на Играта. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 18 098 (безплатен от цялата страна) или на emailconsumerservice.bg@JDEcoffee.com.
5.       УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.
6.       Участвайки в тази Играта, участниците се ангажират с тези Официални правила и приемат задължително да спазват техните условия.
РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1.       Играта се организира и провежда в периода между 10:00 ч. на 13.11.2017 и 23:59 ч. на 17.12.2017. само на територията на Република България. Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Играта на 13.11.2017 г.
РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
Основни дефиниции:
1.       Уебсайт на Играта: Играта ще се проведе на адрес www.platismechta.bg
2.       Потребител: човек, който влезе на уебсайта на Играта, който все още не участва в Играта в съответствие с нейните Официални правила.
3.       Качване/споделяне на мечта: процесът по изписване и споделяне на мечта в уебсайта на Играта www.platismechta.bg чрез попълване на съответното поле в секция „Сподели мечта“.
4.       Качена/ споделена мечта – мечта, която Участникът е изразил в писмен вид и е качил в уебсайта www.platismechta.bg на Играта чрез попълване на съответната форма в секция „Сподели мечта“ в сайта на Играта.
5.       Механизъм – за да участва в Играта, всеки потребител трябва да премине през всички стъпки, описани по-долу, при което ще се превърне в „Участник“:
a)      Да влезе на сайта www.platismechta.bg в периода на Играта, посочен в Раздел 2, т. 1 на настоящите Официални правила.
b)      Да сподели мечта, съобразно изискванията, посочени в Раздел 3, т. 4 на настоящите Официални правила.
c)       Да попълни електронната форма за регистрация в Играта така, както е посочено на уебсайта на Играта, като попълни следните полета:
                                                   i.            Задължително поле с име и фамилия
                                                 ii.            Задължително поле с e-mail адрес
                                                iii.            Задължително поле с телефонен номер
                                               iv.            Задължително отбелязване в посоченото поле за приемане на настоящите Официални правила и съгласие със събирането и обработването на личната информация, която потребителят е въвел, и въвеждането й в базата данни, използвана от Организатора само и единствено за целите на участие в настоящата Игра и изпълнение на законови задължения на Организатора.
6.       При отказ да попълни или отбележи в някое от задължителните полета или при попълване на грешна или непълна информация, или при отбелязване на поле по невнимание (напр. отбелязване на съгласие за предоставяне на лични данни за маркетингови цели без то реално да е налице), това може да доведе до невъзможност да се завърши регистрацията в Кампанията или до невъзможност да се установи контакт с печеливш Участник, и/или да се анулира регистрацията и/или наградата.
7.       За всяко влизане в сайта на Играта, Участникът поема разходите за интернет достъп, установени от неговия доставчик.
РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ
1.       Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании JDE, както и техните подизпълнители „Ол Ченълс Груп“ ООД за цели свързани с Играта. Потребители, които са отбелязали полето за предоставяне на личните им данни за маркетингови активности на Организатора, по този начин позволяват те да бъдат използвани за информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД, и/или разпространението на наградите. Останалите лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании JDE както и техните подизпълнители „Ол Ченълс Груп“ ООД. Лицата, за които съответните лични данни се отнасят, имат право на достъп до и корекция на личните си данни.
2.       Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
3.       За да се счита регистрацията на Участника за валидна за участие в тегленето на наградите, трябва да бъдат изпълнени всички условия по-долу:
a.       Всяко качване на мечта на сайта на Играта трябва да бъде осъществено по време на периода на Промоцията, посочен в Раздел 2, т. 1.
b.      Мечтата трябва да бъде качена на уебсайта www.platismechta.bg само веднъж.
4.       Чрез регистрацията си в Играта, участниците декларират, че разбират и приемат факта, че могат да качват на уебсайта на Играта своите мечти, които са вдъхновени от тях, имат право да ги възпроизвеждат и не са копирани от други източници. Мечтите не трябва да са с неприлично и нецензурно съдържание; не трябва да са неморални, да съдържат клеветнически детайли, обидни думи или символи, които пряко или косвено обиждат хора от определена раса, етнос, религия, сексуална ориентация или социо-демографска група; не трябва да съдържат или да реферират към марки и продукти, конкурентни на тези на Организатора. Участващите мечти не трябва да съдържат заплахи към трети физически или юридически лица, нито да накърняват нечие лично пространство, право на личен живот и/или други права на физически или юридически лица и не трябва по никакъв начин да нарушават действащата нормативна уредба.
5.       Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице;
б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на нарушаване или опит за нарушаване на правилата на Играта.
6.       Организаторът си запазва правото да не валидира или да анулира регистрации, които не съответстват на Официалните правила или регистрации, които биха могли да предизвикат щети върху имидж/репутация, без да е задължен да предупреди Участниците с такива регистрации в Играта.

РАЗДЕЛ 4: НАГРАДИ
1.          Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са общо 503 броя отделни награди. Наградите в Играта са два вида, както следва:
а) Общо 500 (петстотин) броя кафе Jacobs Cronat Gold – по 10(сто) броя за всяка седмица на Играта;
б) Общо 3 (три) броя мечти, които Организаторът ще поощри, като подпомагането на една мечта се изразява в услуга или материали с парична равностойност до 1000 лв. Участникът, спечелил сбъдване на мечта, не може да замени наградата за нейната парична развностойност. Тримата печеливши Участници, чиито мечти ще бъдат подпомогнати, ще бъдат изтеглени след изтичане на крайния срок на Играта, посочен в Раздел 2, т. 1 на настоящите Правила;
2.          Седмичните награди, посочени в т.1 а) на настоящия Раздел 4, ще бъдат разпределени чрез жребий на случаен принцип, както следва:
– Седмица 1 с период от 13.11. до 19.11.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;
– Седмица 2 с период от 20.11. до 26.11.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;
– Седмица 3 с период от 27.11. до 03.12.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;
– Седмица 4 с период от 04.12. до 10.12.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;
– Седмица 5 с период от 11.12. до 17.12.2017 г. – 100 (сто) броя кафе Jacobs Cronat Gold;
3.       При тегленето на седмичните награди за всяка седмица на Играта ще бъдат изтеглени 100 (сто) печеливши Участници и 10 (десет) резерви.
4.       Тримата печеливши Участници, чиито мечти ще бъдат подпомогнати от Организатора, ще бъдат избрани от четиричленно жури след края на периода на Играта, посочен в Раздел 2, т. 1 на настоящите Правила.
5.       В разпределянето на наградите участват всички Участници, които са заявили участие, като са изпълнили условията на настоящите Официални правила.
6.       Съгласно чл. 13 ал.1 т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон “Предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 от закона е предметна печалба, чиято пазарна цена не надвишава 30 лв. с включен ДДС.
7.       Единичната парична равностойност на наградата „Сбъдване на мечта“, описана в Раздел 4, т. 1 б) на настоящите правила, е 1000 лв. с включен ДДС. В тази връзка, получилия като награда Сбъдване на мечта, следва да декларира наградата в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата.
8.       Ако по време на Играта няма нито един регистриран участник, наградата остава собственост на Организатора.
9.       Имената на печелившите ще бъдат обявявани на уебсайта на Играта www.platismechta.bg в рамките на 5 (пет) работни дни от тегленето на съответните награди.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *