ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 органайзера за кола и 200 плика за пелени от Pampers

Спечелете 100 органайзера за кола и 200 плика за пелени от Pampers

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

„Подари на бебето си комфорт и защита“

Кампания за потребители

Срок на кампанията: 11.05. – 07.06.2023

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

1.1. Кампанията „Подари на бебето си комфорт и защита“ (оттук нататък наричана „Кампанията“) се организира и осъществява от ”ДНК Глобъл Груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121783198 (оттук нататък наричано „Организаторът“), в полза на „ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 831514349, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София 1404, бул. „България” № 69 (оттук нататък наричано „П&Г“).

1.2. Кампанията се провежда чрез агенцията Just Snap GmbH, регистрирана в Germany, със седалище в Gontard Straße 11, 10178 Berlin, VAT# DE313123639, отговорна за всички дейности свързани с онлайн платформата за регистрация в Кампанията, възложена от П&Г (оттук нататък наричана „Партньор“).

1.3.        Кампанията ще се проведе съгласно условията на настоящите Официални правила, които участниците в Кампанията следва да спазват (оттук нататък наричан „Официалния регламент”). С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват и съблюдават всички разпоредби, правила и условия на Официалните правила..

1.4. Официалните правила на Кампанията са изготвени и публикувани съгласно действащото законодателство в България и са достъпни безплатно за всеки участник по някой от следните начини:

или

 • чрез изпращане на писмено искане на вниманието на Организатора на неговия адрес на управление гр. София 1504, ул. „Шейново” 11Б, за целия срок, през който продължава Кампанията.

1.5. По преценка на Организатора, Кампанията може да се рекламира с цел информиране на обществеността, включително чрез рекламни и/или информационни материали. Информацията, включена в тези материали, се тълкува съгласно и се допълва от разпоредбите на настоящите Официални правила. Наградите, представени в изображенията, използвани в промоционалните материали на Кампанията, са предвидени изключително за презентационни цели.

1.6. Организаторът си запазва правото да променя и/или изменя настоящите Официални правила, включително правото да спира, прекратява, прекъсва и/или удължава продължителността на Кампанията за целия срок на Кампанията, във всеки момент, посредством допълнения, в сила от датата, на която обществеността е информирана за тези промени, най-малко 24 часа преди влизането им в сила. Всяко допълнение се публикува и на::

РАЗДЕЛ 2. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

2.1. Кампанията е организирана в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

РАЗДЕЛ 3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА И СРОК НА КАМПАНИЯТА

3.1. Кампанията се организира на територията на България, във всички физически търговски обекти и онлайн магазина на „дм България“, посочени в Приложение 2 (оттук нататък наричани „Участващите магазини“), съгласно разпоредбите на настоящите Правила.

3.2. Кампанията се осъществява в периода 11.05.2023 (от 00:00:00 ч. българско време) – 07.06.2023, (до 23:59:59 ч. българско време), оттук нататък наричан „Срокът на Кампанията“).

*Регистрацията на касовите бележки, които са закупени през online магазин или dm app (мобилно приложение) в периода на кампанията (11.05.-07.06.2023) е до 12.06.2023г. включително.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Кампанията е ограничена само за територията на Р. България и е насочена към всички физически лица, които са напълно дееспособни, като имат навършени 18 години на датата на започване на Кампанията, които отговарят на условията в настоящите Официални правила и които с участието си в Кампанията действат  качеството си на потребител (т.е. не при упражняване на своята професионална или търговска дейност) (оттук нататък поотделно наричани „Участник“, а заедно „Участници“).

4.2. Упълномощени лица, служители на Организатора, Агенциите или други дружества, участващи в организирането на Кампанията, в зависимост от случая, или членовете на техните семейства до и включително втората степен (т.е. деца, внуци, родители, баби/дядовци, братя/сестри) или съпрузи не могат да участват в тази Кампания.

4.3. Участието в тази Кампания предполага пълно, изрично и недвусмислено потвърждаване и приемане на настоящите Официални правила от Участниците.

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

5.1. Всички продукти с марка Pampers, продавани в Участващите магазини (оттук нататък наричани „Участващите продукти„) участват в Кампанията.

5.2. След датата на изтичане на срока на Кампанията, Участващите продукти, описани по-горе, вече не са Участващи продукти и Организаторът, както и „дм България“ вече не носят отговорност и не са обвързани по отношение на каквито и да било обстоятелства, които евентуално може да накарат обществеността да сметне, че Кампанията все още е актуална или продължава.

5.3. Участващите продукти са налични до изчерпване на наличните количества.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ НА КАМПАНИЯТА

6.1. Като част от Кампанията се предлагат следните награди/ваучери, в съответствие с настоящите Официални правила:

 • Награда вид 1:

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

 Pampers органайзери за кола

100 бр.

16.67 лв.

16.67 лв.

1,666.84 лв

 • Награда вид 2:

Награда

Количество

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС)

Ед. стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Обща стойност в лева (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди)

Pampers торбички за пелени

200 бр.

6.72 лв.

6.72  лв.

1,343.42 лв

Спецификации на наградите

Наградите, състоящи се от 100бр. органайзери за кола и 200бр. торбички за пелени, имат следните характеристики:

 1. Награда ВИД 1: – Pampers органайзери за кола
 2. Награда ВИД 2: – Pampers непромокаеми торбички за пелени

6.2. Общата приблизителна стойност на наградите е 3,010.26. (вкл. ДДС и данъци върху стойност на награди). 

6.3. Лицата, спечелили наградите, предоставени в рамките на настоящата Кампания, не могат да искат промяна на параметрите/характеристиките на наградите, нито да искат да получат паричната равностойност на наградите. Печелившите са единствените получатели на предоставените награди и нямат право да прехвърлят правата върху спечелените награди на други лица.

6.4. В рамките на тази Кампания един участник може да спечели само една награда, независимо от вида й.

6.5. На Участниците в Кампанията не се налагат допълнителни преки или косвени разходи, с изключение на обичайните разходи за провеждане на Кампанията (например: интернет за достъп до уебсайта на Кампанията).  

6.6. П&Г предоставя всички награди на Организатора единствено за целите на Кампанията.  

РАЗДЕЛ 7. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

7.1. За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят една от наградите, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:

 1. Участникът има право да се регистрира съгласно разпоредбите на Раздел 4 по-горе;

 1. Участникът е необходимо да закупи по време на Срока на Кампанията Участващи в Кампанията продукти от Участващите магазини и да може да предостави доказателство за покупката (фискална касова бележка/данъчна фактура) на стойност не по-ниска от 30 лева с ДДС;

 1. Участниците избират дали да се регистрират или да се логнат на Уебсайта за Кампанията, като коректно и пълно попълнят в регистрационния формуляр на уебсайта изискваните лични данни, като попълването на тези данни е задължително за валидната регистрация в Кампанията;

 1. Участникът трябва да се регистрира специално за Кампанията чрез изпращане / качване на снимка на една фискална касова бележка/ данъчна фактура или чрез изпращане / качване на снимки на няколко фискални касови бележки/ данъчни фактури, удостоверяващ/а покупката на Участващи продукти, на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/ упоменат в точка 1.4 през Срока на Кампанията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на 07.06.2023, в специално посветения на Кампанията раздел и в съответствие с необходимите условия, посочени в Раздел 7.2 по-долу. Неуспешното качване на ясна и четлива снимка на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за покупка на Участващи продукти води до невалидна регистрация;

*Регистрацията на касовите бележки, които са закупени през online магазин или dm app (мобилно приложение) в периода на кампанията (11.05.-07.06.2023) е до 12.06.2023г. включително..

 1. Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:
 • Снимката трябва да е ясна и четлива;
 • Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
 • На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
 • На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
 • На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

 1. Участниците имат право да регистрират само фискални касови бележки/ данъчни фактури за покупки на Участващи продукти, които са направили сами за лична употреба. Участващи продукти или фискални касови бележки/ данъчни фактури, придобити по друг начин (напр. като подарък, заем, мостра, за професионална, търговска, бизнес или друга нелична употреба и др.) или незаконно, не дават право на Участника да участва в Кампанията или да получава каквито и да е награди, присъждани като част от Кампанията;

 1. Регистрацията се извършва само през Срока на Кампанията, упоменат в раздел 3 по-горе;

 1. Участникът трябва да използва валиден, личен имейл адрес за регистрация;

 1. Един Участник може да се регистрира и качи неограничен брой различни фискални касови бележки/данъчни фактури в Кампанията, но може да получи само една награда, независимо от вида й

 1. Един единствен Участник се определя от един и същи имейл адрес;

 1. Една и съща фискална касова бележка/ данъчна фактура може да бъде регистриран/а в Кампанията само веднъж. Ако Организаторът получи една и съща фискална касова бележка / данъчна фактура от два или няколко различни имейл адреса, те ще бъде взети под внимание само за имейл адреса, съответстващ на първата регистрация, като редът на регистрациите е хронологичен, свързан с момента на постъпване в базата данни на Партньора, а не с момента на изпращане на фискалната касова бележка / данъчната фактура;

 1. Партньорът си запазва правото да извършва проверки в базата данни на Кампанията, за да предотврати всякакви опити за измама;

 1. Партньорът има право (но не и задължение), в случай на съмнение, да поиска допълнителен/и документ/и, снимки, данни и доказателства, които счете за необходими по своя преценка, за валидиране регистрацията на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за закупените Участващи продукти и самия Участник и да анулира всяка регистрация или профил на Участник, когато основателно смята, че настоящите Официални правила не са спазени. В случай, че описанието на продуктите на касовата бележка не е ясно, Партньорът ще поиска допълнително снимка от закупените продукти, на която трябва да се вижда техния EAN баркод, и снимката трябва да бъде направена заедно с ясно четлива касова бележка.

 1. Партньорът има право да отстрани от участие и да изтрие всички регистрации и профили на Участници, които са действали недобросъвестно, измамно или незаконно при участието си в Кампанията, или по друг начин не спазват настоящите Официални правила.

 1. Отговорност единствено на Участника е да осигури всички данни, предоставени по време на Кампанията, да са ясни, точни и четливи. Организаторът, Партньорът и П&Г нямат задължения да проследяват и уведомяват Участника, ако той/тя не е изпълнил/а това задължение.

Регистрацията на Уебсайта на кампанията https://pgonlinepromos.bg/PampersMay, в Раздела на Кампанията, се осъществява, както следва:

 • Участниците се регистрират чрез попълване и подаване, по време на Срока на Кампанията, формуляра за регистрация, наличен на Уебсайта на кампанията https://pgonlinepromos.bg/, в Раздела на кампанията (достъпен също от мобилен телефон или таблет).

 • Регистрацията е валидна само когато формулярът за регистрация е попълнен и подаден съгласно гореспоменатия механизъм, по време на Срока на Кампанията 11.05.2023 (час 00:00:00, българско време) – 07.06.2023 (час 23:59:59, българско време).

*Регистрацията на касовите бележки, които са закупени през online магазин или dm app (мобилно приложение) в периода на кампанията (11.05.-07.06.2023) е до 12.06.2023г. включително.

 • За да може да се регистрира в Уебсайта на кампанията https://pgonlinepromos.bg/PampersMay, Участникът трябва

 1. Да се регистрира в уебсайта, чрез попълване на следните полета в показаната форма:

 • Задължително поле, съответстващо на името;

 • Задължително поле, съответстващо на фамилията;

 • Задължителното поле, съответстващо на имейл адреса на Участника*, чрез който може да бъде осъществен контакт с Участника, в случай, че бъде посочен за потенциален печеливш;

Уникален Участник се идентифицира от един и същи имейл адрес.

 • Задължително поле, телефонен номер;
 • Задължително поле, съответстващо на паролата.

*Имейл адресът и телефонният номер на Участника  ще бъдат използвани само за целите на Кампанията.

ИЛИ

 1. Да даде данни за своята самоличност на уебсайта, чрез попълване на следните полета в показаната форма

 • Задължителното поле, съответстващо на имейл адреса на Участника, чрез който може да се осъществи връзка с Участника, в случай че бъде избран за на определянето му за победител;

Уникален Участник се идентифицира с един и същи имейл адрес.

 • Задължително поле, съответстващо на паролата.

 • За да може да се регистрира в раздела за Кампанията, след като се е регистрирал или автентикирал на https://pgonlinepromos.bg/, Участникът трябва да постави отметки в следните квадратчета в показаната форма:

Задължителни полета за отметка за валидна регистрация в Кампанията:

 • Прочетох, разбрах и съм съгласен с Официалните правила на Кампанията (задължително)

 • Прочетох и разбрах Уведомлението за обработка на лични данни, представено като Приложение 1 на Официалните правила. (задължително)

Непопълването на някое от задължителните полета/отметки или попълването на такива полета с несъществуваща или неправилна/непълна информация/данни може да доведе до невъзможност на Участника да се регистрира и участва в Кампанията или невъзможност на Организатора да се свърже с Участника, ако на такъв Участник бъде присъдена награда, или до анулиране на участието и оттегляне на спечелената награда.

Също така, преди да могат да изпратят формуляра и да се регистрират в Кампанията, от Участниците се изисква да прочетат Официалните правила на Кампанията и Уведомлението за обработка на лични данни, включени в Официалните правила като Приложение 1, и да потвърдят приемането и потвърждението им, като поставят отметка в съответните полета, след като са прочели документа, както е описано по-горе.

 1. Един участник може да спечели само една награда, независимо от вида й, предлагана в рамките на Кампанията.

Всеки отделен Участник се идентифицира с един и същи имейл адрес. Ако Партньорът основателно прецени, че определено участие не отговаря на всички условия в Официалните правила, той има право да отмени такова участие, без да уведомява предварително съответния Участник.

 1. Следните регистрации през Уебсайта на кампанията https://pgonlinepromos.bg/, в Раздела за Кампанията, няма да бъдат взети под внимание:
 • Регистрации, подадени извън Срока на Кампанията, както е определен в Раздел 3;
 • Регистрации, които са подадени чрез измама или други електронни и/или софтуерни средства и/или оборудване, различни от законните и/или както е посочено от Организатора, или регистрации, подадени в нарушение на някое от правилата и условията на Официалните правила;

 1. Партньорът си запазва правото да проучва, модерира и идентифицира регистрациите в Кампанията; всяка нередност, която може да бъде квалифицирана като опит за измама или която Партньорът счита за неуместна или неприлична, ще доведе до блокиране и окончателно елиминиране на такъв участник, като Организаторът и Партньорът не са длъжни да обявяват такова решение.

 1. Съобщения във връзка с Кампанията:

След извършване на регистрация в Кампанията чрез уебсайта на Кампанията, Участникът ще получи съобщение за отговор чрез уебсайта на Кампанията https://pgonlinepromos.bg/, в раздела за Кампанията, от видовете по-долу, както следва:

Ако регистрацията е завършена и е направена по време на Срока на кампанията:

„Благодарим Ви за участието. Вашата касова бележка/фактура и подадената от Вас информация са успешно изпратени до нас и се проверяват.“

Организаторът запазва правото си да променя текста на съобщенията за отговор по горепосочената Кампания, без да е необходимо допълнение към настоящите Официални правила.

 1. След крайния срок за получаване на регистрации (07.06.2023, час 23:59:59, включително, българско време), Организаторът вече не е длъжен да изпраща/получава съобщения през уебсайта на Кампанията https://pgonlinepromos.bg/ в раздела за Кампанията.

*Регистрацията на касовите бележки, които са закупени през online магазин или dm app (мобилно приложение) в периода на кампанията (11.05.-07.06.2023) е до 12.06.2023г. включително..

 1. Партньорът си запазва правото да извършва проверки в базата данни на Кампанията, за да предотврати всякакви опити за измама.

РАЗДЕЛ 8. ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Лицата, спечелили наградите, присъдени в рамките на Кампанията, ще бъдат избрани чрез тегления, които ще се проведат под контрол на Партньора, при следните условия:

 • тегленето ще се състои в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията чрез Партньора.

 • всички валидни регистрации, направени от Участниците по време на Срока на Кампанията, съгласно настоящите Официални правила, ще участват в тегленето;

 • тегленето ще се извърши чрез защитена електронна система за теглене, чрез използването на компютърна програма за случайно разпределение и теглене, която ще избере потенциалните победители и резервите от база данни, съдържаща всички валидни регистрации, съгласно настоящите Официални правила;

 • тегленето ще се проведе в присъствието на комисия, съставена от представители на Организатора и/или Агенциите, в гр. София.

 • Наградите ще бъдат изтеглени в следния ред:

(i) награда ТИП 1: 100бр. Pampers органайзери за кола

(ii) награда ТИП 2: 200 бр. Pampers торбички за пелени

 • Всяка печеливша регистрация не участва в следващи тегления  (една регистрация не може да спечели повече от една награда).

За наградите, които ще бъдат присъдени, ще бъдат изтеглени 300 победители и 300 резерви на всеки победител, за да се покрият обстоятелствата, при които един от победителите не е валидиран или отказва да приеме наградата.

Ако поради някаква причина избраният победител не може да бъде валидиран, съответната награда се присъжда на резервите на победител по реда на тяхното изтегляне, като същата процедура за валидиране се прилага и за резервите. Изтеглят се общо 300 победители и 300 резерви.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *