ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 120 вкусни торти от Сладкарници Неделя

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА АКТИВАЦИЯТА
 1. Организатор на Активацията е Сладка Вест 5 ЕООД, с ЕИК  BG203592961 и търговски адрес: ул Блага вест 5. Участниците в Активацията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Активацията (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на Активацията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.nedelya.com/malkitemomenti. Организаторът на Активацията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.nedelya.com/malkitemomenti/pravila.
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Активацията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
 3. Активацията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Сладка Вест 5 ЕООД, Saatchi & Saatchi Sofia, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
 4. Официалните правила ще бъдат достъпни на nedelya.com/malkitemomenti/pravila. за периода на Активацията.
 5. УЧАСТИЕТО В АКТИВАЦИЯТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!
 6. Участвайки в тази Активация, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АКТИВАЦИЯТА
 1. Активацията се организира и провежда в периода между 23.10.2017 – 03.12.2017 г. само на територията на Република България. Сладка Вест 5 ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Активацията на 23.10.2017 г.
РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
 1. За да вземе участие в Активацията, Участникът трябва да следва всички долуописани стъпки:
  • Стъпка 1:Участникът трябва да публикува снимка с присъстващ в описанието надпис – #малкитемоменти в периода на активацията в Instagram , като за да е видима снимката, акаунта трябва да е публичен, или да е добавен Nedelya_thecakecompany като одобрен последовател

   (approved follower).

  • Стъпка 2:Снимката се публикува на сайта www.nedelya.com/malkitemomenti в раздел Галерия.
  • Стъпка 3:Всеки Участник, който публикува снимка в Instagram с #малкитемоменти в периода на активацията, участва за спечелването на награда.
 2. Всички участници, които отговарят на условията за участие и са изпълнили изискванията, посочени в т.1. на Раздел ІII от настоящите Официлани правила, ще участват за общо 120 награди – по 20 броя торти с изображение на индивидуални малки моменти всяка седмица в рамките на активацията (седмични награди). Седмичните победители ще бъдат избрани на случаен принцип от всички участвали в активацията в дадената седмица.
 3. Уведомяването на печелившите ще става чрез изпращане на съобщение до Instagram профила, с който са се регистрирали за участие в Активацията от официален Instagram профил на организатора: instagram.com/nedelya_thecakecompany/ .
 4. Имената на печелившите ще бъдат публикувани във Facebook страницата на Сладкарници Неделя facebook.com/nedelya.bg/ до сряда на последващата седмица.
 5. Ако в срока по т. 1 от Раздел 4 печеливши участници не потърсят наградите си, тези които не са раздадени, остават за организатора.
 6. Не се допуска спечелването на повече от една награда от един участник (с един и същ профил) за периода на активацията!
 7. Участникът може да даде съгласие за събирането и обработването на личните му данни от организатора за цели свързани с Директен маркетинг, ако желае това.
 8. Участието в Активацията е безплатна и за нея не се изисква покупка.
 9. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е попълнил неточна или невярна информация в своя Instagram профил и поради тази причина не може да бъде установена връзка с него, с цел доставка на спечелената от него награда.
 10. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. 

 11. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.
 12. В случай на установен опит за измама, организаторът си запазва правото да изиска компенсация на наградите и по този начин да започне правни процедури за гражданска отговорност срещу нарушителите, за да може да си възстанови нанесените вреди.

 13. Наградите в Активацията са торти Неделя с изображението, което е публикувал печелившия участник. Общият брой награди е 120 торти като се раздават по 20 торти всяка седмица от активацията или общо 6 седмици.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ