ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 уикенда в България

Официални правила на играта “Неочаквана Ваканция”

I. Организатор и официални правила на играта

1. Организатор на играта “Неочаквана Ваканция” и администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е Министерство на туризма с адрес гр. София1000, ул. Съборна № 1. За контакти: телефон +359 2 9046853, имейл: marketing@tourism.government.bg

2. Настоящите правила са достъпни за целия период на играта на интернет страницата на neovhakvanavakancia.bg

3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя официалните правила и се задължава да спазва техните разпоредби. Участниците в играта следва сами да проверяват на страницата на кампанията neovhakvanavakancia.bg за промени в настоящите правила.

II. Продължителност и обхват на играта

Играта “Неочаквана Ваканция” ще се проведе в периода от 10.10.2017 г. до 10.12.2017 г. Регистрации ще могат да се осъществяват до 23:59 ч. на 10.12.2017 г.   

III. Условия за участие в играта:

1. Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на създаване на профил/регистрация в периода на провеждане на играта, с изключение на поставените под пълно запрещение. Ненавършилите пълнолетие и ограничено запретените участници в играта се представляват от законните им представители (родители/попечители). При получаване на награда и в случай, че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, при получаване на награда задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен да бъде получена наградата.

2. Участието в играта е обвързано с покупка на определен продукт или получаване на определена услуга, както е описано в т. IV. 1.

IV. Правила на играта

1. Начин на провеждане

1.1. Всеки регистриран, който отговаря на предварителните изисквания за регистрация, и запази документ за реализираните нощувки до края на играта може да спечели една от наградите в играта. Изпълнителят си запазва правото да направи проверка за достоверността на документа чрез проверка на подадените от участника данни за период и място на настаняване.

1.2. За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията neochakvanavakancia.bg и да създаде свой профил чрез посочените способи.

1.3. Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни: име и фамилия, ЕГН/ номер на документ за самоличност, период на настаняване, град и място на настаняване и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта.

1.4. Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва лотарията чрез посочения профил за потребителско име и парола за достъп. Потребителят може да използва за вход и профила си в Google+ или Facebook.

 

2. Механизъм на играта

2.1. Участникът въвежда всички необходими данни в сайта neochakvanavakancia.bg, които могат да удостоверят достоверността на осъщественото от него настаняване.

2.2. Участникът трябва да съхранява всички необходими документи, свързани с настаняването, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда.

2.3. В играта могат да бъдат регистрирани реализирани нощувки, които са осъществени в периода от 10 октомври 2017 година до 10 декември 2017 г., включително.

2.4. Участникът може да регистрира неограничен брой настанявания, реализирани в периода на провеждане на играта.

2.6. Всяко реално настаняване с период не по-малък от три броя нощувки,  може да участва самостоятелно в жребия за награда.

2.9. С участието в играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите правила на играта, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

2.10. Служители на Министерство на туризма проверяват валидността на всяка регистрация преди предоставянето на награда на победителя. В случай, че регистрацията е недействителна или е грешно попълнена, наградата няма да бъде връчена на избрания печеливш.

V. Награди

Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер в присъствието на нотариус. Участниците в играта се състезават за над 30 награди. Жребият и регистрациите, които участват в определен етап от играта, са съобразно правилата, описани в „Механизъм на играта“.

1. Механизъм за избор на победител

1.2. Победителите ще бъдат изтеглени не по-късно от 15.12.2017 г.

1.3. Определянето на победителите се извършва посредством специално разработен софтуер в сградата на Министерство на туризма в присъствието на нотариус. Всички награди в играта се разпределят на лотариен принцип. В първия работен ден след края на жребия победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на кампанията до 11:00 часа.

1.4. Освен печелившите, за всяка награда ще бъдат изтеглени и обявени и по двама резервни участници, които да получат наградата в случай, че титулярите не отговарят на официалните правила или на посочените при регистрацията данни за контакт. В случай, че и резервните участници не отговарят на настоящите правила, ще бъде извършено повторно теглене в 10-дневен срок след първоначално избраните печеливши.

1.5. Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

1.6. В случай, че по време на лотарията или след нейния край бъде установено, че някои от спечелилите участници не отговарят на условията на настоящите правила, техните награди ще бъдат разпределени измежду всички участници в играта от софтуер на случаен принцип.

2. Получаване на награди

2.1. Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на имейл адреса, посочен във формата за контакт, и чрез обаждане по телефона до 3 дни след жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 3 дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение за желание за получаване на наградата. Победителите се задължават да приложат в имейла и сканирано или фотокопие на документите, удостоверяващи настаняването, с което е спечелил.

2.2. Ако победителят не отговори до 3 дни след получаването на информационния имейл и/или не приложи сканирано/фотокопие на документа, удостоверяващ настаняването, той губи правото си за получаване на награда. В този случай Организаторът се свързва със следващия участник, изтеглен като резерва.

2.3. Всеки, спечелил награда в лотарията, има възможност да я получи лично или чрез изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител в 7 /седем/ дневен срок от обявяване на печелившите.

2.4. Участниците са длъжни да съхраняват своите документи за настаняване за целия период на играта и при спечелване на награда да ги предоставят за справка с оригинал. Допуска се избраният победител да предостави сканирано или фотокопие от документа за настаняване, изпратено на имейл: marketing@tourism.government.bg.

2.5. Наградите се връчват във вида, в който са обявени,  или по взаимно съгласие между печелившия и третата страна, предоставяща наградата, се променя периода за ползване, но не може да се предоставя паричната им равностойност.

2.6. Министерство на туризма не носи отговорност в случай, че участникът не е предоставил валидни данни за контакт и не получи информационния имейл за спечелената от него награда.

2.7. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не спази посочения в т.2.1 и т.2.2 от настоящия раздел срок за изпращане на потвърждение по имейл и сканиран документ за настаняване.


Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ