ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 смартфона Apple iPhone 8 и ваучери за пазаруване в Техномаркет


РАЗДЕЛ 1.Организатор на играта
1.1. Организатор на играта „Есенна томбола“ (по-долу „Играта“ или „Томболата“) е „Табак Маркет“ АД, ЕИК 175127176, със седалище и адрес на управление в гр. София 1202, ул. „Княз Борис І“ № 161 (по-долу „Организатора“);
1.2. Настоящите Общи условия на Играта са изготвени и ще бъдат публично оповестени до възможно най-обхватен брой потребители съгласно изискванията на българското законодателство. Целта на тези правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на промоционалната игра, както и реда за определяне на печелившите участници в Играта и връчването на предварително обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в Играта.
1.3. Организаторът на Играта има правото едностранно да допълва или променя условията и Играта в съответствие с тези Правила и закона. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на Играта.
РАЗДЕЛ 2.Период на провеждане на Играта
2. Промоционалната кампания се организира с рекламна цел за популяризиране на марките и продуктите, предлагани за продажба в търговските обекти на Организатора. Промоцията ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 01 Октомври 2017г. (12:00 часа) до 30 Ноември 2017г. (23:59:59 часа).
РАЗДЕЛ 3.Териториален обхват на Играта
3. Играта се организира и провежда във всички търговски обекти „Lafka“ на „Табак Маркет“ АД, находящи се на територията на Република България.
РАЗДЕЛ 4.Условия за участие в Играта
4.1. Всеки клиент на „Табак Маркет“ АД, закупил стока или услуга на стойност равна или надвишаваща 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, получава правото да участва в Играта. Клиентът трябва да попълни Талон за участие, предоставен му от служителите на Организатора в търговските обекти Lafka, и да приложи към него получения при покупката касов бон. Посочената стойност от 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева важи за еднократна покупка на една или на повече стоки и/или услуги, извършена във всеки  търговски обект „Lafka“ на „Табак Маркет“ АД в страната;
4.2. Талон за участие, представлява цветна хартиена бланка, с формат А6, оформена като рекламно-информационен материал. Желаещите да участват в Играта, които са извършили еднократна покупка на стойност, равна или надвишаваща 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, попълват личните си данни (име, фамилия, адрес, телефонен номер и електронна поща за контакт), прикрепват фискалния бон, удостоверяващ извършената от търговски обект на Организатора покупка на стойност равна или надвишаваща 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, и поставят Талона за участие в специално разработени за целта урни /кутия на късмета Lafka/, в обектите на „Табак Маркет“ АД, през целия период на Играта.
4.3. Само потребителите, които отговарят на тези Общи условия в периода на провеждане на Играта, имат право да участват в тегленето на наградите и определянето на победителите.
4.4. Организаторът запазва правото си да не допусне до последващо участие в Играта без предварително уведомление всеки участник, който е (i) попълнил Талона за участие с неточна, непълна и/или с подвеждаща информация, (ii) действащ недобросъвестно, (iii) нарушаващ настоящите Общи условия или.
РАЗДЕЛ 5.Участващи продукти в Играта
5.1. В Играта участват всички стоки и услуги, налични и предлагани за продажба в търговските обекти Lafka, находящи се на територията на Република България, чиято стойност поотделно или в съвкупност при извършване на еднократна покупка от потребител надвишава или е равна на 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, с изключение на изчерпателно посочените в т.5.2 от настоящите Общи условия;
5.2. В Играта не участват касови бележки, чиито суми са генерирани от  платени в обекти Lafka вноски по кредити, зареждане на ваучери или плащане на сметка за мобилни услуги.
РАЗДЕЛ 6.Участници в Играта и награди
6.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, пребиваващи на законно правно основание в Република България.
6.2. Настоящите официални правила на Играта се публикуват на интернет сайт на адрес http://lafka.bg и са приложими за целия период на провеждането ѝ.
6.3. С участието си в Играта, участниците декларират, че са съгласни и приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват предварително установените с тях нея правила, условия и срокове.
6.4. С участието си в Играта и за целите на осъществяването ѝ, всеки участник предоставя на „Табак Маркет“ АД изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни (виж раздел 9).
6.5. Всеки потребител има право да участва в Играта, като за тази цел попълва предоставения му в търговския обект от служителите на Организатора Талон за участие към който се прикрепва и фискалния бон, удостоверяващ извършената покупка на стойност равна или надвишаваща 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева. Талонът за участие се попълва с информацията, съгласно указанията в чл.4.2 и се поставя от участника в специално обозначените в търговските обекти Lafka урни /кутии/.
6.6. Наградите, определени за спечелилите участници в Играта, са:
а/ награда No 1 – 3 (три) броя Apple iPhone 8, 64 GB, EarPod с Lightning Кабел, адаптер Lightning към жак за слушалки, Lightning към USB захранващ адаптер, всеки на стойност от 1550 (хиляда петстотин и петдесет) лв. с вкл. ДДС. Поддържа: 
• Kлетъчни технологии GSM, UMTS и LTE
• Wi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS
• Някои функции не са достъпни във всички области и зависят от вашия абонаментен план и от мрежата на мобилния оператор
• Информация за LTE вижте на адрес www.apple.com/iphone/LTE
• Допълнителна информация ще намерите на www.apple.com/bg/iphone/specs.html
б/ награда No 2 – 5 (пет) броя ваучери за пазаруване е Техномаркет, всеки на стойност от 800 (осемстотин) лв, с вкл. ДДС. Ваучерите важат за закупуване на всички стоки от магазини „Техномаркет“, с изключение на електронния магазин www.tehnomarket.bg. Сумата по ваучерите може да се използва еднократно, с възможност за доплащане, при закупуване на стоки с цени, по – високи от номиналната стойност на ваучерите.
При закупуване с ваучерите на стоки от магазините на „Техномаркет“ на цена по-ниска от номиналната стойност на ваучера, не е възможно връщане (изплащане) на остатъка до номиналната му стойност,. Не се допуска осребряване на ваучера /замяна за паричната му равностойност/.
Срокът за ползване на ваучерите е 31.12.2018 г.
в/ награда No 3 – 10 (десет) броя ваучери за пазаруване в магазини „Техномаркет“, всеки на стойност от 200 (двеста) лв, с вкл. ДДС. Ваучерите важат за закупуване на всички стоки от магазини Техномаркет, с изключение на електронния магазин www.tehnomarket.bg.
Сумата по ваучерите може да се използва еднократно, с възможност за доплащане, при закупуване на стоки с цени, по- високи от номиналната стойност на ваучерите. При закупуване с ваучерите на стоки от магазините на „Техномаркет“ на цена по-ниска от номиналната стойност на ваучера, не е възможно връщане (изплащане) на остатъка до номиналната му стойност,. Не се допуска осребряване на ваучера /замяна за паричната му равностойност/.

Срокът за ползване на ваучерите е 31.12.2018 г.
РАЗДЕЛ 7.Механизъм за провеждане на Играта
7.1. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта , следва да е закупил от търговските обекти Lafka на Организатора стоки и/или услуги, посочени в раздел 5 от настоящите Общи условия, на стойност равна или по-висока от 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева. След извършване на покупката, потребителят трябва да заяви участието си в Томболата, като попълни Талон за участие, който ще му бъде предоставен от служителите в търговските обекти Lafka на „Табак Маркет“ АД, и да приложи към него получения при покупката касов бон, с което декларира, че приема настоящите правила. След попълване на Талона за участие, участникът в Играта трябва да го постави, придружен с получения при покупката фискален бон на стойност равна или по-висока от 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, в предвидената за целта урна /кутия/, находяща се във всеки търговски обект Lafka на Организатора.
Всеки регистрирал се по този начин потребител, чрез попълване на Талон за участие, в случай че бъде определен за печеливш участник при тегленето на наградите, има правото да получи една от обявените награди от Томболата.
7.2. Всеки потребител има право да участва в Томболата чрез попълване на неограничен брой Талони за участие, всеки от които придружен с касова бележка за осъществена покупка на обявената стойност от 15.99 лв. Един Талон за участие, удостоверяващ покупката на стоки и/или услуги от търговските обекти Lafka на „Табак Маркет“ АД на стойност равна или по-висока от 15.99 (петнадесет лева и 0.99) лева, се приема за една регистрация в Томболата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *