ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Samsung Galaxy Note8

1. Период и начин за участие:
1.1. Периодът за участие в Кампанията „Направи нещо голямо. Спечели Samsung Galaxy Note8!“ (наричана за краткост „Кампанията”) е от 10:00:00 часa на 24.10.2017 г. до 12:00:00 часа на 14.11.2017 г.
1.2. Кампанията се провежда във Facebook страницата на Организатора: https://www.facebook.com/MobiltelBG…, чрез регистрация в социалната мрежа „Facebook“ и съгласно настоящите Правила.
2. Организатор:
2.1. Организатор на Кампанията е „Юнайтед Партнърс“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 120, ЕИК 121316789 (наричан за краткост ОРГАНИЗАТОР) в полза на клиента си „Мобилтел“ ЕАД (наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ) „Мобилтел“ ЕАД.
2.2. „Facebook“ не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията.
3. Участници:
3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице навършило 13 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
3.1.1. се регистрира или съответно има валидна регистрация на https://www.facebook.com/ (съгласно правилата на страницата);
3.1.2. посети Facebook страницата на Мобилтел, достъпна на следния адрес – https://www.facebook.com/MobiltelBG…;
3.1.3. запознае се с настоящите Правила, които ще бъдат публикувани в секцията NOTES, в самата Facebook страница на адрес: http://bit.ly/2gG1F0f
3.1.4. напише като коментар под един от трите поста, които ще бъдат публикувани по време на играта, правилен отговор на един от трите въпроса:
1. С коя държава е проведен първият телефонен разговор в България?
2. Според вас, какъв е бил текстът на първия SMS в България?“ Избере един верен от три отговора.
А.
Б.
В.
3. Кога е направена демонстрация на 4,5G мрежа в България?
3.2. В Кампанията нямат право да взимат участие служители на Организаторите, „Мобилтел“ ЕАД, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „Мобилтел“ ЕАД и/или „Юнайтед Партнърс“ ЕООД, за което имат сключени трудови или граждански договори, работници/служители под тяхно ръководство и контрол и членове на техните семейства.
4. Механизъм на участие:
4.1. Участието в Кампанията се реализира в Периода, посочен в т. 1.1. от тези Правила при следните условия:
4.1.1. Всеки, който желае да вземе участие и отговаря на условията за това следва да посети Facebook страницата на Организатора (достъпна на следния адрес – https://www.facebook.com/MobiltelBG…);
4.1.2. Участникът следва:
4.1.2.1. да се запознае с настоящите Правила, които ще бъдат публикувани в секцията NOTES, в самата Facebook страница на адрес: http://bit.ly/2gG1F0f
4.1.2.1. да напише като коментар под един от трите поста верен отговор на един от трите въпроса:
1. С коя държава е проведен първият телефонен разговор в България?
2. Според вас, какъв е бил текстът на първия SMS в България?“ Избере един верен от три отговора.
А.
Б.
В.
3. Кога е направена демонстрация на 4,5G мрежа в България?
Постовете ще бъдат публикувани на Стената във Facebook страницата на Мтел;
4.2. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.
5. Наградa:
5.1.Наградата в Кампанията е мобилен телефон марка Samsung, модел Galaxy Note8 – 1 (един) брой награда.
6. Определяне на победителите:
6.1. Всеки, който отговаря на условията на настоящите Правила има възможност да спечели наградата по т. 5.1. по-горе.
6.2. Наградите, се теглят по следния начин:
6.2.1. Наградите се разпределят чрез електронно теглене (томбола) сред всички лица, които отговарят на условията на настоящите Правила. За участие в томболата се изисква коментар под един от трите поста, които ще бъдат публикувани по време на играта, с верен отговор на един от трите въпроса:
1. С коя държава е проведен първият телефонен разговор в България?
2. Според вас, какъв е бил текстът на първия SMS в България?“ Избере един верен от три отговора.
А.
Б.
В.
3. Кога е направена демонстрация на 4,5G мрежа в България?
Постовете ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Мтел (https://www.facebook.com/MobiltelBG).
6.2.2. Участникът в Кампанията, отговарящ на условията на настоящите Правила, който спечели награда по т. 5.1., се определя чрез електронно теглене (томбола), което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, назначена със заповед на Организатора. Комисията е съставена от служители на Организатора. Тя удостоверява резултатите от електронното теглене.
6.3. След определяне на печелившия Участник, по реда на тези Правила, се изтеглят още 2 /двама/ резервни печеливши Участници. Всеки един от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие че последният не може да бъде открит и/или откаже да получи наградата в сроковете по т. 7 от тези Правила.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *