ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете спа уикенд, мултикукъри, 50 престилки и 100 ръкавици

Раздел І.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ
Потребителска промоция „оВкуси есента +К“ („Промоцията“) се организира от „ВК Комерсиал Европродукт” ООД със седалище и адрес на управление бул. „Самоковско шосе“ № 2Л, ТЦ „БОИЛА“, София 1138, официален дистрибутор на марката Kikkoman за България, и се провежда със съдействието на Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън ЕООД.

Раздел ІІ.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ
2.1. Участниците в промоцията са длъжни да спазват описаните по-долу правила на промоцията, наричани „Официални правила”.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на промоцията и ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й на www.esenik.bg .
2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на: www.esenik.bg .
2.4. С участието си в промоцията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.


Раздел ІІІ.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1 Промоцията се организира и провежда на територията на Република България и важи за всички търговски обекти, в които се продават продукти на бранда Kikkoman и в чиито касови бележки изрично се изписват имената на марките закупени продукти.


Раздел ІV.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоцията стартира в 0:01 часа на 19.10.2017 г. – начална дата за регистриране на касови бележки, участващи в промоцията. Крайна дата за регистриране на касови бележки: до 23:59 ч на 09.11.2017 г.


Раздел V.

ПРАВО И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ
5.1. Място и срок за участие:
5.1.1. „Промоцията“ се провежда на интернет адрес www.esenik.bg .
5.1.2. „Промоцията“ стартира в 0:01 часа на 19.10.2017 г. и продължава до 23:59 ч на 09.11.2017 г.
5.1.3. Участието в тази „Промоция“ включва автоматично пълното познаване и приемане на условията на тези Официални правила.
5.2. Участници:
5.2.1. Участието за наградите в „Промоцията“ е обвързано с покупка на поне един продукт с марка Kikkoman.
5.2.2. За всяка покупка потребителят трябва да въведе ДАТА и КОД от касовата бележка, на която изрично е посочен закупен продукт с бранда Kikkoman, на интернет адрес www.esenik.bg
. Участват всички кодове, регистрирани от 00:01 часа на 19.10.2017 г. до 23:59 часа на 09.11.2017 г. 5.2.3. С включването си в промоцията, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.
5.3. Механизъм на участие в „Промоцията“
5.3.1. Механизъм на участие чрез сайта  www.esenik.bg
За да се регистрира за участие в „Промоцията“, чрез сайта www.esenik.bg , всеки участник трябва да изпълни следните условия:
Стъпка 1. Да закупи продукт с марка Kikkoman (Кикоман), да запази касовата бележка, на която изрично е посочен закупен продукт с бранда Kikkoman.
Стъпка 2. Да посети интернет адрес www.esenik.bg
Стъпка 3. Да регистрира личните си данни (име и фамилия, които трябва да бъдат изписани единствено и само на кирилица, валиден телефонен номер и имейл адрес) и датата и кода от касовия бон* със закупени продукти Кикоман; да потвърди, че е съгласен с Официалните правила на „Промоцията“; да потвърди, че ще пази касовия бон до приключване на „Промоцията“ и ще го предостави за получаване на награда ако е изтеглен за такава.
*За верига магазини Метро, за касов бон се счита номерът на фактурата, издадена от съответния обект.
5.3.2. Всеки участник има възможност да регистрира неограничен брой касови бележки, стига на тях да присъства/т закупен/и продукт/и с марка Kikkoman. С един регистриран код, участникът може да спечели само една награда. Повторна регистрация на вече регистрирана касова бележка няма да бъде допусната от системата.
5.3.3. След въвеждане на датата и кода на касовата бележка, участникът веднага получава автоматично потвърждение дали регистрацията е преминала успешно.
5.3.4. По време на цялата кампания на случаен принцип от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени  общо 150 (сто и петдесет) малки награди, и  4 (четири) големи награди. Един участник може да спечели само 1 (една) от големите награди (мултикукъри и СПА уикенд за двама в Гранд хотел Велинград) и 1 (една) малка награда (ръкавици и престилки).

5.4. Теглене на наградите:

5.4.1. Тегленето на всички награди става чрез софтуер, на лотариен принцип от всички регистрирали се в електронната база данни на адрес www.esenik.bg, в присъствие на нотариус, в офиса на Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън ЕООД.
5.4.2 Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:
– 26.10.2017г. – 50 броя ръкавици, 1 брой мултикукър;
– 02.11.2017г. – 50 броя престилки, 1 брой мултикукър;
– 10.11.2017г. – 50 броя ръкавици, 1 брой мултикукър.
Голямата награда – СПА почивка за двама ще се изтегли на 13.11.2017 г.
5.4.3. Имената на печелившите се публикуват до три дни след тегленето на сайта www.esenik.bg.
5.4.4. За всяка една награда се теглят по трима резервни участници, в случай на дисквалифицирани участници.

5.5. Печеливши участници

5.5.1. Организаторите се свързват с печелившия участник, на посочения от него на мейл за седмичните награди и по телефон номер за Голямата награда, посочени от всеки участник в регистрационната форма, за да го информират за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 (десет) дни, след тегленето на лотарията.
5.5.2. В случай, че Организаторите не получат обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието (копие от касовата бележка, снимано и върнато по мейл), до 5 (пет) дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник. Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в т.7 ”Валидиране на участниците“ от тези Официални правила.
5.5.3. При получаване на наградата, печелившият участник трябва да представи на куриера, доставящ наградата, документ за самоличност заедно с касовата бележка, в която изрично е посочен продукт на марката Кикоман.
5.5.4. Организаторите на промоцията си запазват правото да заменят печеливш участник, който не отговаря на условията, описани в тези Официални правила.
5.5.5. Организаторите си запазват правото да променят начина на уведомяване на спечелилите участници.
5.5.6. Организаторите си запазват правото да започнат процедура на разследване и да дисквалифицират печеливш участник, ако се установи злоупотреба.
5.5.7. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от потенциалния печеливш.
5.6. Валидиране на участниците:
5.6.1. Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:
Да предостави на Организаторите следните данни: три имена, ЕГН, телефон и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата. Да представи на Организаторите или на техни подизпълнители касовия бон, чийто код е регистриран в „Промоцията“, със закупен продукт с марката Kikkoman, изрично изписан на касовата бележка. Датата на касовата бележка/ки трябва да е в рамките на датите на промоционалния период.


Раздел VІ.

УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
6.1. В промоцията участват всички продукти с марката Kikkoman (Кикоман), които се продават в търговските обекти на територията на РБ.


Раздел VІІ.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. В рамките на рекламната кампания участниците имат възможност да спечелят една от следните награди:
-100 броя кухненски ръкавици брандирани с марка Kikkoman (Кикоман)
-50 броя кухненски престилки с марка Kikkoman (Кикоман)
-3 броя мултикукъра
-1 брой ваучер за СПА почивка за двама във Велинград в Гранд хотел Велинград
Общият брой награди за целия промоционален период е 154.
7.2. Участникът губи правото да получи наградата си, в случай че не предостави регистрираната касова бележка.
7.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.
7.4. Всеки участник може да спечели само една награда, независимо колко касови бележки регистрира.
7.5. Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00 лв (тридесет лева) – Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.
7.6. Снимките на наградите в сайта на промоцията, във фейсбук страницата на Oishii-san, както и на всички рекламни материали, са с илюстративна цел.


Раздел VІІІ.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1.Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в промоцията.
8.2. Участникът е длъжен да пази касовата бележка, на която изрично е изписана марката Kikkoman.
8.3. Наградите ще бъдат доставяни по куриер, в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на www.esenik.bg .


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *