ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете скутер Peugeot, брандирани раници и ножчета Raider

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.
1.2. С осъществяването на покупка и регистрацията си на www.igra.raider.bg съгласно настоящите условия участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.
1.3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на страницата на Организатора вwww.igra.raider.bg Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени същият следва да прекрати участието си в Игратачрез изпращане на изрично изявление до Организатора.
1.4. Играта предоставя възможност за получаването на следните награди:
1 голяма награда – скутер Peugeot – тегленето на голямата награда ще бъде осъществено на 24.11.2017 г.
125 малки награди – общо 100 броя брандирани джобни ножчета Raider и общо 25 броя брандирани раници Raider. Тегленията на малките награди ще се осъществят на 02.10.2017, 16.10.2017, 30.10.2017, 13.11.2017 и 24.11.2017 по 25 броя на всяко теглене.
Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ООД, ЕИК 121833797 (наричан по-долу за краткост „Организатор”).
2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Играта се провежда в периода от 18.09.2017 г. до 17.11.2017 г. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на страницата на Организатора вwww.igra.raider.bg.
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страницата: www.igra.raider.bg

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 1.09.2017 г. до 17.11.2017 г. е закупило инструмент/машина Raider на единична стойност над 40 (четиридесет) лева с ДДС и е осъществило регистрация на покупката си на www.igra.raider.bg с посочване на модела на закупения инструмент, дата на покупка, три имена,email и телефонен номерРегистрацията представлява безусловно приемане на настоящите Правила на промоционалната игра.
4.3. В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрацията си и споделянето, участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.4. Всеки участник следва да разполага с валиден e-mail адрес. Всеки участник може да участва само с един валиден e-mail адрес. Дублирани email-и или различни email-и, които са многократно регистрирани некоректно от едно и също лице с една и съща покупка, се считат за невалидни, като Огранизаторът е оправомощен да отстрани участника от участие в Играта на това основание.
Всяка уникална комбинация от валиден email и покупка ще се счита за един участник. Организаторът ще приема за един и същ участник, всеки който е посочил един и същ e-mail.
4.5. Участниците могат да участват с неограничен брой покупки, но могат да спечелят само една седмична награда. Участниците, които са спечелили седмична награда, имат право да участват в тегленето за спечелване на голямата награда.
4.6. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ

5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на адрес: www.igra.raider.bg
5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта в www.igra.raider.bg, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: интернет-страницата на www.igra.raider.bg.
5.3. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора. Всяка покупка може да бъде регистрирана за участие в Играта еднократно.
5.4. Всяко лице има право да участва в Играта само с един email.
5.5Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 1.09.2017 г. до 17.11.2017 г. е закупило инструмент/машина Raider на единична стойност над 40 (четиридесет) лева с ДДС и е осъществило регистрация на покупката си на www.igra.raider.bg с посочване на модела на закупения инструмент, дата на покупка, три имена,email и телефонен номер.
На всеки две седмица измежду всички осъществили регистрация през конкретните седмици, част от промоционалния период, чрез провеждане на томбола на случаен принцип се определят 25 участника, които получават една от следните седмични награди – раница Raider или джобно ножче Raider.
След изтичане на промоционалния период измежду всички участници, извършили регистрация, се избира един участник, който да получи голямата награда.
5.6. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват несъществуващи/фалшиви email-и, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, многократна регистрация на една и съща покупка, и др.
5.7. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.6, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет-страницата www.igra.raider.bg може да бъде прекратен по преценка на Организатора.
5.8. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.
РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Участниците, спечелили наградата, се обявяват в страницата www.raider.bg и www.fb.com/RaiderPowerTools, както и на посочените email-и от печелившите при регистрация. В срок от 5 работни дни всеки участник следва да изпрати отговор на получения email с трите си имена по лична карта, адрес, телефон за връзка и копие от гаранционна карта на закупения продукт и касовата бележка.
6.2. В случай че в срока по т. 6.1. участник не изпрати отговор, се счита, че участникът се отказва от наградата и Организаторът има право на негово място да посочи за печеливш друг участник.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ