ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете червен смартфон iPhone 7

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола „Стига глупости! Спечели нов iPhone 7”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.
2. Томболата стартира в 11:00 ч. на 11.10.2017 г. и продължава до 23:59 часа на 09.11.2017 г.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

„КРЕДИСИМО“ АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. “Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. НАГРАДА.

1. Организаторът осигурява 1 (един) брой награда („Награда“), а именно: 1 (един) брой смартфон iPhone 7.

IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира на интернет страницата на Организатора https://credissimo.bg/games/stiga-gluposti-specheli-nov-iphone-7 („Сайта“).
2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

V. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“. Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди регистрация на Сайта.
2. С извършване на регистрация по реда на т. VI.2 всички, ненавършили 18 години Участници декларират, че са получили разрешение за участие в Томболата от родител или друг законен представител.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ.
2. Всеки Участник може да вземе участие в Томболата, само след изпълнение на следните условия:
2.1. Участникът следва да приеме настоящите ОУ на обозначеното за това място на Сайта.
2.2. Участникът следва да посочи свой актуален eлектронен адрес /е-mail/ и телефон за контакт, име и фамилия.
2.3. Участникът следва да избере и да посочи своя любим Viber стикер от Viber пакета „Стига глупости“ на Организатора.
3. Всеки Участник, който отговаря на изисквания на т.V.1 и т. V.2 и който изпълни условията на т. VI.2, ще участва в Томбола за спечелване на Наградата.
4. Всеки Участник участва в Томболата само веднъж.
5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.
6. Ограничения за участие:
6.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата.
6.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Томболата преустановява участието на такова лице, до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Томболата самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
7. Определяне и обявяване на победителите:
7.1. Победителят в Томболата ще бъде изтеглен и обявен на 10.11.2017 г.  на Сайта и на Viber канала на Организатора с изписване на името и фамилията на печелившия Участник, както и част от електронния адрес /е-mail/, посочен от него при регистрацията за участие.
7.2. Печелившият Участник се определя на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.
7.3. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившия Участник. Публично се счита съобщението на Сайта и Viber канала на Организатора. Лично се счита уведомление от Организатора на посочения от Участника електронен адрес /е-mail/ или обаждане от Организатора на посочения от Участника телефонен номер за контакт.
7.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
8. Получаване на Наградата:
8.1. Печелившият Участник следва да посети офиса на Организатора, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.3., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.3.
8.2. Печелившият Участник може да получи Наградата си всеки работен ден в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч. на посочената локация, а именно: гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България“. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.
8.3. В случай, че печелившият Участник не се яви да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Наградата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *