ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете всяка седмица лонгборд, слушалки или мултипак Sprite


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Възложител на конкурса „Създай своя Sprite герой“ („Конкурс“) е „Кока-Кола ХБК България“ ЕООД, гр. София 1766, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8.
Конкурсът се организира, провежда и администрира от „Амекси“ ООД, гр. София 1111, ул. „Христо Максимов“ 7 („Организатор“).
Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Конкурса (наречени тук по-долу „Официални правила“).
Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Конкурса на интернет адрес: www.spritepromo.bg
Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: www.spritepromo.bg
С включването си в Конкурса участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете им.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА

Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

От 16.10.2017 г. до 12.11.2017 г., включително, желаещите да участват имат право да направят свои, вдъхновени от дизайна на опаковките на Sprite от 330 ml герои, използвайки наличните графични елементи и функционалности в съответната секция на специално изградения за Конкурса микросайт: www.spritepromo.bg

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен за участие на всички физически лица, навършили 13 години, с изключение на служителите на „Маккан Ериксон“ ООД, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Амекси“ ООД, „Смарт Комюникейшънс“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Конкурса; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

Желаещите да участват трябва да се регистрират на www.spritepromo.bg, като:
 • Предоставят следната информация:
 • Име;
 • Фамилия;
 • Мобилен телефон;
 • Имейл адрес;
 • Парола.
Декларират, че имат навършени поне 13 години и в случай че са под 18 години, имат родителско съгласие за участие в Конкурса и приемат Официалните правила на Конкурса. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието в Конкурса.
След успешна регистрация участникът има възможност да създаде свой авторски проект за Sprite герой, като използва предоставените графични елементи и функционалности в секция „Играй“ на www.spritepromo.bg Публикуваното съдържание се появява в сайта автоматично. Ако Организаторът прецени, че определено съдържание не отговаря на настоящите Официални правила на Конкурса, има правото да го скрие/изтрие от сайта. Създаването на повече от една публикация в даден период не увеличава шанса за спечелване на награда.
Механизмът за раздаване на награди е описан в Раздел 7.
За участие в Конкурса не е задължително да бъдат закупувани продукти на The Coca-Cola Company.

РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валидно се счита всяко участие на www.spritepromo.bg, при което е създаден оригинален Sprite герой според изискванията по Раздел 3, Раздел 4 и Раздел 5, и са посочени необходимите данни по Раздел 4, както и което е публикувано на сайта и е било одобрено от страна на Организатора.
Организаторът не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.
Организаторът няма да разглежда изображения и текстове, които:
 • не са авторски;
 • са с порнографско или нецензурно съдържание;
 • не отговарят на изискванията по Раздел 4 и Раздел 5;
 • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
 • рекламират политически идеи или съобщения;
 • съдържат някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Изображенията могат да съдържат лична информация, чрез която участникът може да бъде разпознат, в случай че тя/той се е съгласил тази информация да бъде публично оповестена. Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
 • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
 • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
 • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
 • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията Coca-Cola; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
 • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Конкурса, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
„Кока-Кола България“ ЕООД, неговите представители и Организаторът си запазват право да не вземат предвид и да изтрият изображенията и текстовете, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някого друг по този въпрос.
„Кока-Кола България“ ЕООД, неговите представители и Организаторът си запазват право да не вземат предвид и да изтрият изображения, в които присъстват деца на видима възраст под 13 години без придружител на видима възраст над 18 години.
Всички решения на „Кока-Кола България“ ЕООД и/или Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
Качените на сайта www.spritepromo.bg идеи за Sprite герои ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи, преди да бъдат одобрени от Организатора.
Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа от момента на качване на съдържанието.
Организаторът не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай, че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
Печелившите участници ще бъдат общо 24 на брой, избрани по следния начин:
 • 1 печеливш на първа награда (лонгборд Tempish Sudan) за период от Конкурса – избран с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени. Ще бъдат изтеглени общо 4 (четирима) печеливши на първа награда в рамките на Конкурса.
 • 1 печеливш на втора награда (слушалки Skullcandy Grind) за период от Конкурса – избран с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени. Ще бъдат изтеглени общо 4 (четирима) печеливши на втора награда в рамките на Конкурса.
 • 4 печеливши на трета награда (мултипак Sprite 12×330 ml) – избрани с електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, чиито публикации са одобрени – след тегленето на жребиите за първа и втора награда за съответния период. Ще бъдат изтеглени общо 16 (шестнадесетима) печеливши на трета награда в рамките на Конкурса.
Един участник може да спечели само една награда в рамките на Конкурса.
Организаторът си запазва правото да променя и манипулира по избран от него (Организатора) начин съдържанието на печелившите. Организаторът не е длъжен и може да не съгласува промените по дадено съдържание с публикувалия го участник, както и няма задължение да уведомява даден участник за намеренията си да редактира публикувано от нея/него съдържание за целите на Конкурса.
Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на 48 ч. след обявяването печелившите, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай в рамките на срока по Раздел 3, по преценка на Организатора, наградата може да бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене на жребий.
Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 60 (шестдесет) работни дни, след като бъде потвърден предоставеният от печелившия адрес за доставка.
В случай че награда бъде спечелена от Участник, който е навършил 13, но не и 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.
В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите в Конкурса са, както следва:
 • Първа награда: Лонгборд Tempish Sudan (стойност на 1 лонгборд – 204.50 лв.) – общо 4 за цялата продължителност (1 за всеки период) на Конкурса.
 • Втора награда: Слушалки Skullcandy Grind (стойност на 1 чифт – 110.67 лв.) – общо 4 чифта за цялата продължителност (1 за всеки период) на Конкурса.
 • Трета награда: Мултипак 12х330 ml Sprite (стойност на 1 стек – под 30 лв.) – общо 16 за цялата продължителност (4 за всеки период) на Конкурса.
Първа награда се присъжда чрез електронен жребий на случаен принцип. Втора награда се присъжда чрез електронен жребий на случаен принцип, който се тегли, след като бъде изтеглен жребият за първа награда. Трета награда се присъжда чрез електронен жребий на случаен принцип, който се тегли, след като бъде изтеглен жребият за първа и втора награда. Един участник не може да спечели награди от две различни категории едновременно, както и не може да спечели повече от една награда за целия период на Конкурса.
Периодите и датите на теглене на печелившите са както следва:
 • Период 1: 16.10 – 22.10.2017 г.

  1 първа награда
  1 втора награда
  4 трети награди
  Дата на теглене: 23.10.2017 г.

 • Период 2: 23.10 – 29.10.2017 г.

  1 първа награда
  1 втора награда
  4 трети награди
  Дата на теглене: 30.10.2017 г.

 • Период 3: 30.10 – 05.11.2017 г.

  1 първа награда
  1 втора награда
  4 трети награди
  Дата на теглене: 06.11.2017 г.

 • Период 4: 06.11 – 12.11.2017 г.

  1 първа награда
  1 втора награда
  4 трети наград
  Дата на теглене: 13.11.2017 г.

Имената на печелившите се обявяват в рамките на 10 (десет) работни дни след тегленето на електронния жребий.
Всеки участник може да спечели само една награда в рамките на Конкурса.
Публикувано в съответен период съдържание може да участва в тегленето на награди само за този период.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *