ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете кафемашина Nescafe Dolce Gusto


І. Общи условия
1. Настоящите Условия за участие („Условията“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта “ Открий пиратското съкровище “ („Играта“).
2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика, жк. Банишора, ул. Скопие №1А, тел. 0800 12 220, представлявано от неограничено отговорния си съдружник „Кауфланд България“ ЕООД, ЕИК 131058063 („Кауфланд България“ или „Организатора“).
3. Играта се провежда от 18:30 часа на 10.10.2017 г. до 18:30 часа на 12.10.2017 г. („Период на провеждане”).
4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.
ІІ. Право на участие
5. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на Организатора, „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“).
6. Участие в Играта се допуска само при спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема и ще спазва настоящите Условия.
7. Не се допуска участие от фалшиви профили и участие посредством всякакви други методи, чрез които целенасочено се увеличава шансът за получаване на награда.
ІІІ. Условия за участие
8. В периода на провеждане на играта на стената на Facebook страницата на Kaufland България (https://www.facebook.com/kaufland.b…) ще бъде публикуван пост, обявяващ началото на Играта.
За да участва в Играта, потребителят следва да даде правилен отговор на въпроса „Къде ще бъде отворен нов филиал на Kaufland във Варна на 12.10.2017 г. ?“
Участникът следва да направи това в коментар само под съответната публикация. В случай че условието не е изпълнено, участието в играта не е валидно.
9. В рамките на периода на Играта един Участник може да участва еднократно, независимо от броя коментари, които е публикувал.
IV. Награди
10. Наградата, която един от всички Участници в Играта може да спечели при спазване на условията за участие, уредени в раздел II и III по-горе, е както следва:
· Кафемашина Nescafe Dolce Gusto.
11. Ще бъде раздадена една награда, описанa в т.10 от този раздел.
11.1. Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън хазартните игри, посочени в чл.13, ал.1, т.20. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон, “Предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на чл. 13, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.
11.2. В тази връзка, получилия като награда кафемашина Nescafe Dolce Gusto, следва да я декларират в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата.
12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица. Всеки участник има право само на една награда.
V. Определяне на печеливш Участник
14. Тегленето на печелившия Участник ще се извърши на 13.10.2017 г. чрез жребий на случаен принцип. В жребия за наградата ще бъдат включени само Участниците (Facebook ID), отговорили в коментар под поста, комуникиращ Играта, публикувана на 10.10.2017 г.
15. Печелившият Участник, заедно с неговия Facebook профили, (Facebook ID) се обявява на 13.10.2017 г. в Note секцията на Facebook страницата на Kaufland България, като част от правилата за настоящата игра (https://www.facebook.com/kaufland.b…).
16. Участникът, спечелил награда, трябва да се свърже с Организатора чрез имейл на facebook@kaufland.bg в срок до 5 работни дни, считано от датата на обявяване по начина, описан в предходната т.15, и да потвърди желанието си да получи награда, както и да предостави данни във връзка с получаване на наградата (име и фамилия, телефонен номер за връзка и адрес, където Участникът би желал да получи наградата). Организаторът доставя наградата до посочения от Участника адрес до 30 (тридесет) дни от получаване на имейла за потвърждение.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *