ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1 ваучер х 700 лв. и 6 ваучера х 60 лв. за Technomarket във всеки Billa магазин


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 


НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ „17 ГОДИНИ BILLA

 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
  Рекламна кампания „17 години BILLA“ (Кампанията) се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55, (БИЛЛА).
 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
  Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.
 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
  Кампанията започва на 05.10.2017 г. и продължава до 18.10.2017 г. включително.
 4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
  1. С участието си в Кампанията участниците приемат изложените тукoфициални правила.
  2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Кампанията на интернет страницата на БИЛЛАwww.billa.bg, както и в магазините BILLA.
  3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес www.billa.bg и в магазините BILLA.
 5. ПРОМОЦИИ
  1. Всеки ден в периода на Кампанията клиентите на БИЛЛА могат да се възползват от 25% отстъпка на стоки от различни продуктови категории. Информация за конкретните продуктови групи и разпределението по дни може да откриете на www.billa.bg, както и в магазините BILLA.
  2. За участие в промоциите е необходимо използването на BILLA Card. Картата следва да се представи на касата непосредствено преди извършване на покупката. Отстъпката се получава веднага на каса.
  3. Промоциите важат до една покупка на ден с една BILLA Card. За еднаBILLA Card се счита основната карта и трите допълнителни карти.
  4. Възможно е поради силно увеличено търсене някои промоционални продукти да не са налични във всички магазини BILLA.
  5. В промоциите не участват продукти от седмична акция, Clever, MY, и месечната BILLA Card акция.
 6. ТОМБОЛИ
  1. В периода на Кампанията във всеки магазин BILLA ще бъдат проведени 2 томболи, съответно на 11.10.2017 г. и 18.10.2017 г.
  2. Наградите, които участниците в томболите могат да спечелят, са както следва:
 1. 1 бр. ваучер за пазаруване на стоки от магазин Technomarket на стойност 700 лв.
 2. 6 бр. ваучера за пазаруване на стоки от магазин Technomarket, всеки на стойност 60 лв. 
 3. 10 бр. електронни ваучера за пазаруване на стоки от магазини BILLA, всеки на стойност 10 лв.
  1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА
  1. Право на участие в томболите имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на БИЛЛА и членовете на техните семейства.
  2. За участие в томбола за спечелване на награда е необходимо в периода на Кампанията да бъде извършена покупка на стоки от магазини BILLA на стойност минимум 15 лв. с BILLA Card.Направената покупка отговаря на условията за участие в томбола, ако:
   1. за нея е издадена касова бележка, съдържаща следния промоционален текст:  „Празнувай 17 години BILLA! Участвай в томболи за награди на 11.10.2017 г. и 18.10.2017 г.! Повече наwww.billa.bg и в магазините BILLA“, както и
   2. към касовата бележка е отпечатан талон за участие. Един покупка на стойност минимум 15 лв. дава право на един талон, независимо от конкретния размер на сумата над 15 лв.
  3. Заявяването за участие се извършва чрез попълване на талона и пускане в урната, намираща се в магазина BILLA, в който е извършена покупката. Талонът за участие е валиден, ако е откъснат от касовата бележка и съдържа коректно попълнени три имена и телефон за контакт. Урната е обозначена с името на Кампанията.
  4. Всеки клиент може да участва с неограничен брой талони. Един клиент може да спечели повече от една награда.
 2. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
  1. Наградите се теглят на 11.10.2017 г. и 18.10.2017 г. от 18.00 ч. във всеки магазин BILLA:
   1. в тегленето на 11.10.2017 г. участват всички талони, които са натрупани в периода между 05.10.-11.10.2017 г. (до 18.00 часа) в съответния магазин BILLA;
   2. в тегленето на 18.10.2017 г. участват всички талони, които са натрупани в периода от 11.10.2107г. (след 18 часа) до 18.10.2017 г. (до 18 часа) в съответния магазин BILLA.
Пример: В томболата на 11.10.2017 г. в магазин BILLA, намиращ се в гр. София, бул. „България“ № 55, участват всички талони, които са пуснати в урната, намираща се в магазина, в периода между 05.10.-11.10.2017 г. (до 18.00 часа).
  1. Във всеки магазин BILLA се теглят общо 17 печеливши (по един за всяка от наградите) и 17 резерви. Вече изтеглен талон не участва в тегленето за следващи награди.
  2. Тегленето  на наградите се извършва на случаен принцип в присъствието на клиенти на магазини BILLA. За тегленето се съставя протокол, който се подписва от управителя на  магазина BILLA и от клиент, присъствал на тегленето.
 1. ОБЯВЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ
  1. В рамките на деня, следващ тегленето на наградите (12.10.2017 г. и 19.10.2017 г.) представител на БИЛЛА уведомяване по телефона спечелилите участници за спечелената награда.
  2. В случай че в рамките на деня спечелил участник не отговори на позвъняванията на представител на БИЛЛА и/или не потвърди получаването на наградата, същият губи правото да получи награда. В този случай се пристъпва към свързване с изтегления резервен участник за съответната награда, като по отношение на него се прилагат гореописаните правила.
  3. В края на деня, следващ тегленето на наградите (12.10.2017 г. и 19.10.2017 г.), във всеки магазин BILLA се обявява списък на всички спечелили участници. Списъкът съдържа три имена и последните 3 цифри от телефонния номер, попълнен върху талона за участие.
 2. ПОЛУЧАВАНЕ НАГРАДИТЕ
  1. Наградите се получават от магазина BILLA, в който спечелилият участник е бил изтеглен. Крайният срок за получаване на всички награди е 30.11.2017 г. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни.
  2. За получаването на награда се подписва в два екземпляра приемо-предавателен протокол. Спечелилият участник следва да удостовери самоличността си с предоставяне на документ за самоличност и клиентска карта BILLA CardПри несъвпадение на кода на клиентска карта BILLA Card и/или данните от документа за самоличност с данните от талона за участие, спечелилият участник губи правото да получи награда.
  3. При получаване на награда с пазарна стойност над 30 лв., спечелилият участник подписва в два екземпляра служебна бележка съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите  на физическите лица (ЗДДФЛ). Служебната бележка съдържа информация за пазарната стойност на получената награда .
В случай че печелившият участник е на възраст между 13 и 18 години, наградата се приема от родител/настойник на печелившия и следва да бъде декларирана пред НАП от родителя/настойника.
Спечелилият се задължава да декларира и плати данък върху спечелената награда при спазване разпоредбите на ЗДДФЛ. Служебната бележка следва да се приложи към Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
  1. В случай че спечелил участник не отговоря на някое от изискванията, посочени в настоящите официални правила за провеждане на Кампанията, същият губи правото да получи награда.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *