ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 екшън камери, 200 bluetooth колонки и 1200 кутии вафли Хипер или Споко

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. 1. Промоционалната игра се организира от търговско дружество „Престиж-96” АД, ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново 5000, ул. „Дълга Лъка“ № 6 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.prestige-promo.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на 0888422894 (според тарифния план на абоната).
1.2. Промоционалната игра е с продължителност от 03.10.2017 до 03.01.2018г. и се организира и провежда на територията на Република България.
1. 3. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.
1. 4. Промоционалната игра се организира и провежда от ОРГАНИЗАТОРА самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.
1. 5. В промоционалната игра могат да участват всички физически лица с местожителство в Република България, които са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружества „Престиж-96“ АД, „Ол Ченълс Груп“ ООД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). В случай, че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 03.10.2017 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия.
1. 6. Наградите в промоционалната игра са: 100 броя full HD екшън камери, 200 броя блутут колонки, 1200 броя кутии вафли Споко Макси или Хипер Хамър, както и тапети /wallpaper/ за мобилен телефон – само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS.

II . ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
2.1. Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра са следните, произвеждани от него бисквити:
Продукт
Опаковка
Хипер тункв.вафла Класик 55г
Промоционална опаковка, кодът се намира от вътрешната страна
Хипер тункв.вафла Лешник 55г
Промоционална опаковка, кодът се намира от вътрешната страна
Хипер тункв.вафла Black 55г
Промоционална опаковка, кодът се намира от вътрешната страна
Хипер тункв.вафла Jumbo 70г
Промоционална опаковка, кодът се намира от вътрешната страна
Хипер тункв.вафла Хамър 70г
Промоционална опаковка, кодът се намира от вътрешната страна
СПОКО тункв.вафла +30% фъстъци 35г
Промоционална опаковка, кодът се намира от вътрешната страна
СПОКО Макси т.ваф. +30% фъст. 53г
Промоционална опаковка, кодът се намира от вътрешната страна
2. 2 . В играта участват единствено продукти в промоционални опаковки (опаковки с визия на промоцията „Твоите Хипер яки моменти“ или „Влез в режим Споко“). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код от вътрешната страна на опаковъчното фолио.

III . МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
3.1 Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния код от вътрешната й страна.
3 . 2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират, чрез SMS на кратък номер 1882 или на адрес www.prestige-promo.bg ,уникалния код от вътрешната страна на фолиото на опаковката на закупените промоционални продукти точно така, както е изписан.
3. 3.1. При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация.
3. 3.2. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана (pop-up), потвърждаващо успешната му регистрация.
3.4.1. При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.prestige-promo.bg ), дали печели един брой кутия вафли Споко Макси или Хипер Хамър, или тапет /wallpaper/ за мобилен телефон (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS). Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в седмичните тегления за голяма награда – FULL HD екшън камери.
3.4.2. При регистрация на два промоционални кода, непечеливши по смисъла на т. 3.4.1 от настоящите условия, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.prestige-promo.bg ), дали печели един брой блутут колонкa. Печелившите промоционални кодове на това основание не участват в седмичните тегления за голяма награда – FULL HD екшън камери.
3.4.3. При регистрация на шест промоционални кода, непечеливши по смисъла на т. 3.4.1 и т. 3.4.2 от настоящите условия, участникът придобива правото да участва в седмичните тегления за голяма награда – FULL HD екшън камера. В случай, че участникът не спечели при първото теглене, то той участва с всички регистрирани до момента кодове и в следващите тегления до края на промоцията.
3.5. Стойността на един SMS към номер 1882 е 0,30 лева с ДДС за абонати на М-тел и Виваком и 0,29 лева с ДДС за абонати на Теленор.
3 . 6 . Всеки участник може да регистрира до 10 (десет) промоционални кода на ден за периода на промоцията. В случай, че участник опита да регистрира повече от десет промоционални кода в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то кодът му няма да бъде зачетен от системата като участващ в играта и ще му бъде предоставена опцията да го регистрира на следващия ден.
3 . 7 След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон. В този случай, на участника се изпраща връзка чрез интернет адрес, от който тапетът/wallpaper/ може да бъде изтеглен (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който потребителят има към съответния мобилен оператор).
3. 8.1. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
  • 100 броя full HD екшън камери Evolio iSmart PRO, Full HD 1080P
  • 200 броя блутут колонки PHILIPS BT25G/00 PORT SPEAKER G
  • 1200 броя кутии вафли Хипер Хамър или Споко Макси (800бр. кутии вафли Хипер Хамър и 400бр. кутии Споко Макси)
  • Неограничен брой комплименти от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон. След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ комплимент от ОРГАНИЗАТОРА – тапет /wallpaper/ за телефон.
3. 8.2. Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:
  • 100 (сто) броя full HD екшън камери ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер в общо 13 бр. тегления, както следва: 
    Всеки понеделник в периода от 09.10.2017 до 05.01.2018г. ще се състоят ежеседмични тегления, където ще бъдат раздавани по 8 бр. Full HD екшън камери, с изключение на първо теглене на 09.10.2017г. където ще бъдат изтеглени 4 бр. Full HD екшън камери. Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 6 (шест) бр. кода, непечеливши по смисъла на т. 3.4.1 и т. 3.4.2 от настоящите условия до 23:59 ч. в деня, предхождащ деня на тегленето. С всяка последваща регистрация на шест непечеливши кода, участникът правопропорционално увеличава шансовете си за печалба.200 (двеста) броя блутут колонки ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно, като всеки участник ще бива уведомявам дали печели награда – един брой блутут колонка веднага след регистрацията на два промоционални кода, непечеливши по смисъла на т. 3.4.1 от настоящите условия. Промоционални кодове, спечелили блутут колонка, не участват в тегленията за награда – екшън камера.
  • 1200 (хиляда и двеста) броя кутии вафли Споко Макси и Хипер Хамър ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно, като всеки участник ще бива уведомявам дали печели награда, веднага след регистрацията на код. Промоционален код спечелил кутия Споко Макси или Хипер Хамър, не участва в тегленията за награда – екшън камера и/или блутут колонка.
  • Неограничено количество тапети /wallpaper/ за мобилен телефон.
3. 8.3. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали са с илюстративен характер.
3.9. Всеки ден в периода по т. 1.2 печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса www.prestige-promo.bg.
3. 10. За целите на обявяването, спечелилите се обявяват на посочения, в т.3.9, интернет адрес чрез последния регистриран от тях промоционален код, с който печелят награда. На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент, при отчитане на изключението по предходното изречение. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.
3.11. Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени за своята печалба чрез SMS (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS), или чрез SMS и съобщение (pop-up) на екрана на монитора (само за участващите в играта, чрез регистрация на адрес www.prestige-promo.bg. На спечелилите ще бъдат предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.
3.12. Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 60 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.
3.13. Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888422894 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомителнието по т. 3.11. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази промоционалните опаковки. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.
3.14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
3.15. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.
3. 16. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера опаковката/ите и регистрирания/ите от него промоционален/ни код/ове на закупен/и промоционален/ни продукт/и, с който/които е бил изтеглен, като печеливш. Ако се установи, че опаковката/ите е/са повредена/и, дефектна/и, или промоционалните кодове не съвпадат с регистрираните такива, наградата няма да бъде предоставена от куриера.
3.17. В случай, че през дадена седмица от периода на промоцията не бъдат спечелени определения брой големи награди (поради липсата на достатъчно участници с регистрирани поне 6 бр. кода за голяма FULL HD екшън камера), то наградите, предвидени за съответната седмица ще бъдат прехвърлени и добавени към следващата.
3. 18. За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели максимален брой награди както следва (участникът ще бъде уведомен при достигането на максималния брой печеливши награди.):
 1 (един) бр. награда full HD екшън камера. След спечелването всички регистрирани до момента от печелившия участник промоционални кодове няма да участват в последващи тегления за награди по настоящата промоционална игра.
– 1 (един) бр. награда блутут колонка. След спечелването всички регистрирани до момента от печелившия участник промоционални кодове няма да участват в последващи тегления за награди по настоящата промоционална игра.
– Неограничен брой награди броя кутии вафли Хипер Хамър или Хипер Джъмбо.

IV . ДРУГИ
4.1 . ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.
4.2 . ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност в случай, че продукти в промоционални опаковки се предлагат в търговската мрежа и след изтичане на срока на промоционалната игра.
4.3 . ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за промоционални опаковки, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени след закупуването на продуктите.
4.4. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.
4.5 . ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за неполучени обратни SMS-и с резултат от изпратен промоционален код.
4 . 6 . ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на изпратени SMS-и или извършени регистрации на интернет адреса www.prestige-promo.bg.
4 . 7 . ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адресwww.prestige-promo.bg .
4 . 8 . ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай, новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса www.prestige-promo.bg.
4 . 9 . ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.prestige-promo.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай, че промоционалната игра бъде прекратена „Престиж-96“ АД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.
4 . 10 . ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако мобилния апарат на даден участник не поддържа формата, вида и др. подобни на изпратения тапет /wallpaper/. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако мобилният апарат на даден участник не поддържа достъп до интернет, няма план към мобилния си оператор, който да му осигурява такъв достъп, или апаратът му не позволява връзката към тапета /wallpaper/да бъде отворена или последният да бъде свален през апарата.
4 . 11 . ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да стартира на 03.10.2017г.
4. 12 . При регистрирането на значителен брой промоционални кодове (независимо дали чрез Интернет или чрез SMS) или при регистриране на един промоционален код повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони, в случай, че участникът е изтеглен като печеливш в някое от тегленията на промоцията, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *