ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два ваучера по 100 лева за пазаруване в ИКЕА

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРА IKEA FAMILY “СТАНИ ЛИЦЕ НА НОВИЯ КАТАЛОГ ИКЕА”
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра IKEA FAMILY “Стани лице на новия каталог ИКЕА“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.
1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.facebook.com/ikeabulgaria за периода на провеждане на Играта.
1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
1.4. Настоящите правила влизат в сила на 02.09.2017 година и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.facebook.com/ikeabulgaria. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.
1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.
1.6. Играта се провежда на две отделни фази:
1.6.1. Първата фаза с наименование: „Ние, корицата“
1.6.2. Втората фаза с наименование: „IKEAfaceofthecover”
1.7. Играта предоставя възможност за получаването на следните награди:
2 броя ваучера за закупуване на стоки от магазин ИКЕА, всеки на стойност от 100 лева, съответно по 1 ваучер във всяка отделна фаза на Играта.
Един участник може да получи само една награда.
Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „Хаус Маркет България” АД, ЕИК 200204065 (ИКЕА), със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. „Околовръстен път“ №216, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).
2.2. Играта се организира и провежда от Организатора със съдействието на рекламната агенция „ОМ СОФИЯ“ ООД, ЕИК 131062990 („Агенцията“). Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградите за участниците, спечелили от Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Играта се провежда в периода от 02.09.2017 година до 30.09.2017 година, включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на една награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.facebook.com/ikeabulgaria
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страницата: www.facebook.com/ikeabulgaria

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник във Фаза 1 в Играта е всяко физическо лице:

4.2.1. което има профил във Facebook и е харесало (натиснало е like) интернет-страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/ikeabulgaria;

4.2.2. е заснето от професионален фотограф, нает от ИКЕА, в един от фото кътовете, находящи се:

4.2.2.1. в магазин ИКЕА в град София до зоната на ескалаторите на 02.09.2017 г. и 03.09.2017 г., от 11:00 часа до 19:00 часа;

4.2.2.2. в ИКЕА Център за поръчки в град Варна на 09.09.2017 г. и 10.09.2017 г., от 11:00 часа до 19:00 часа;

4.2.2.3. в Mall Galleria Бургас пред ИКЕА Център за поръчки Бургас на 16.09.2017 г. и 17.09.2017 г., от 11:00 часа до 19:00 часа;

4.2.3. предоставило е писменото си съгласие, а в случай че лицето е непълнолетно и писменото съгласие на родителите си и/или настойниците му, за публикуване на изображението му в албума на ИКЕА „Ние, корицата“ www.facebook.com/ikeabulgaria;

4.2.4. до 08.10.2017 г. е открило снимката си в албума на ИКЕА „Ние, корицата“ www.facebook.com/ikeabulgaria и е отбелязал собственото си изображение чрез тагване (tag). Организаторът публикува снимки в албума „Ние, корицата“, само в случай че отговарят на изискванията на настоящите правила и само при условие че участникът е предоставил писменото си съгласие по 4.2.3.

4.3. Участник във Фаза 2 в Играта е всяко физическо лице:

4.3.1. което има валиден профил в Instagram и е последвало профила на Организатора в Instagram – @ikeabulgaria;

4.3.2. в периода от 02.09.2017 г. до 30.09.2017 г. е заснело своя снимка в един от фото кътоевте по 4.2.2. в дните, в които не се осъществяват снимки от професионален фотограф, и я е публикувало в Instagram с #IKEAfaceofthecover. За валидно участваща снимка ще се приема само тази, която отговаря на изискванията на настоящите правила.

4.4. С участието си в заснемането във Фаза 1, съответно с публикуването на снимка във Фаза 2, участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

4.5. С участието си във Фаза 1 всеки участник предоставя съгласието си да бъде отпечатана персонализирана корица с изображението му. Всеки участник може да получи персонализираната си корица, както следва:

– в случай че изображението му е заснето в локацията по 4.2.2.1. – на 16.09.2017 г. и 17.09.2017 г. от 13:00 часа до 19:00 часа до Магазина за шведска храна в магазин ИКЕА София;

– в случай че изображението му е заснето в локацията по 4.2.2.2. – след 23.09.2017 г. в ИКЕА Център за поръчки Варна.

– в случай че изображението му е заснето в локацията по 4.2.2.3. – след 30.09.2017 г. в ИКЕА Център за поръчки Бургас.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В периода на провеждане на отделните фази на Играта потребителите могат да участват на адрес www.facebook.com/ikeabulgaria и @ikeabulgaria
5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта във Facebook, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: интернет-страницата на www.facebook.com/ikeabulgaria.
5.3. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет-сайта www.facebook.com, съответно www.instagram.com, и отговаря на изискванията за участие в Играта.
5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
5.5. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил, съответно Instagram акаунт. Всяко лице може да участва неограничен брой път, като може да спечели само 1 (една) награда в Играта. В случай че дадено лице е получило награда във Фаза 1, няма право да получи награда във Фаза 2.
5.6. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook или Instagram. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook или Instagram.
5.7. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook или Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.
5.8. С публикуване на снимка участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни на авторското права върху изображението, включително правото да го публикува в интернет.
С публикуване на снимка участникът декларира, че е получил съгласието на всички изобразени лица снимката да бъде използвана за целите на играта.
С публикуване на изображенията участникът предоставя разрешение на Организатора да използва снимката за периода на Играта единствено във връзка или по повод Играта.
5.10. На 09.10 на случаен принцип се избират двама участника за печеливши. Имената на печелившите се обявявят в www.facebook.com/ikeabulgaria

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *