ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 СПА уикенда, 80 ваучера по 20 лева и още 200 награди от Zewa

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР
 1.  Организаторът на Промоционалната кампания ”Спечели с перфектната комбинация от  Zewa“ (наричана по-нататък „Промоционална кампания” или „Кампанията”) е „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД, със седалище в София, ул. „Любата“ 4-6, ет. 4, ап. 12 регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131468795, с ДДС номер BG131468795.
 2. Възложител на Кампанията е „Фортуна КОМ“ ООД, със седалище в гр. София, бул. Ботевградско шосе 247, административна сграда, с ЕИК: 131538998; ИН по ДДС: BG 131538998.
 3. Участниците в Кампанията са длъжни да се съобразят с Официалните правила на Кампанията (наричани по-долу „Официални правила“ или „Правила“). Правилата ще бъдат публикувани съгласно приложимото законодателство в България, на адрес в интернет www.promozewa.bg.
 4. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент. В такива случаи Организаторът ще информира официално обществеността за това по същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявяени поне 24 часа преди влизането им в сила.
РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА
 1. Кампанията се организира и провежда в периода 02 октомври 2017 г. – 12 ноември 2017 г. включително (наричан по-нататък „Период на Кампанията“).
 2. Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила.
 3. Организаторът си запазва правото да променя Периода на кампанията, но не преди да го е обявявил публично, както е посочено в раздел 1 по-горе.
РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:
  1. навършило е 18 години;
  2. закупило е участващите в Кампанията продукти;
  3. направило е регистрация в уебсайта на играта и е качило снимка на валидна касова бележка по начина, описан в настоящите Правила;
  4. има възможност лично да получи наградата на територията на Република България, при условията на Кампанията;
  5. предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;
  6. не е лице, свързано с Организатора.
 2. Свързани с Организатора лица са лицата, които са съдружници или акционери в дружеството на Организатора, или които работят по трудово правоотношение или лично са в друг вид договорни отношения с Организатора, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията, или са в пряка родствена връзка със служителите на Организатора.
  1. Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
 3. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години.
РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
 1. За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:
  1. В периода на кампанията да закупи едновременно тоалетна хартия Zewa и влажна тоалетна хартия Zewa в някои от следните разфасовки, които са включени в Кампанията:
  2. Тоалетна хартия:
   Zewa ТХ 4 пласта Ultra Soft (2 ролки)
   Zewa ТХ 4 пласта Ultra Soft (8 ролки)
   Zewa ТХ 4 пласта Excl. AlmondMilk (8 ролки)
   Zewa TX 3 пласта Limited edition (10 ролки)
   Zewa TX 3 пласта Limited edition (16 ролки)
   промо пакет Zewa TX 3 пласта Limited edition (16 + 16 ролки)
   промо пакет Zewa TX 3 пласта Limited edition (16 + 4 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Kids (10 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Jasmine (10 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Jasmine (16 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Jasmine (16 ролки + 16 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Jasmine (16 ролки + 4 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (4 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (8 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (10 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (16 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (16 ролки + 16 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (16 ролки + 4 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (20 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (20 ролки + 20 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (20 ролки + 4 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (4 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (8 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (10 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (16 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (16 ролки + 16 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (16 ролки + 4 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (20 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (20 ролки + 20 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (20 ролки + 4 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (4 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (8 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (10 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (16 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (16 ролки + 16 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (16 ролки + 4 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (4 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (8 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (10 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (16 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (16 ролки + 16 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (16 ролки + 4 ролки)
   Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (20 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (20 ролки + 20 ролки)
   промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (20 ролки + 4 ролки)

   Влажна тоалетна хартия:

   Zewa Влажна ТХ Almond Milk 42 бр.
   Zewa Влажна ТХ Pure 42 бр.
   Zewa Влажна ТХ Kids 42 бр.
   Zewa Влажна ТХ Natural Camomile 42 бр.
   Zewa Влажна ТХ Aloe Vera 42 бр.

  3. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promozewa.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер; населено място.
  4. След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касовата бележка за покупка едновременно на тоалетна хартия Zewa и влажна тоалетна хартия Zewa, която да отговаря на следните критерии:
   1. Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
   2. Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
   3. Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
   4. Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи да валидирането ѝ.
   5. На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който са закупени продуктите, датата и стойността на покупките, номера на касовата бележка, както и да присъстват и двата участващи в промоцията продукта (тоалетна хартия Zewa и влажна тоалетна хартия Zewa трябва да са едновременно в касовата бележка). Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.
  5. Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.
 2. С включването си в Кампанията, Участникът дава съгласието си за събирането и обработката на личните му данни, както и въвеждането им в база данни, която може да бъде използвана впоследствие с рекламна цел от Организатора. Подробен списък на целите, за които ще бъдат обработвани личните данни на участниците, е посочен в раздел 8 на настоящите правила.
 3. Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.
 4. Попълването на формата за регистрация и качването на касова бележка може да се извърши само в периода 02 октомври 2017 г., 00:00:00 ч. – 12 ноември 2017 г., 23:59:59 ч. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка, също трябва да е в рамките на периода 02 октомври 2017 г., 00:00:00 ч. – 12 ноември 2017 г., 23:59:59 ч.
 5. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promozewa.bg.
РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ 
 1. За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 283 (двеста и осемдесет и три) броя награди, както следва:
  1. Гарантирани награди – 200 x носни кърпички Zewa Softis 10*10 бр. за първите 200 потребители, регистрирали валидни касови бележки от началото на Кампанията;
  2. Седмични награди – 80 x карти за подарък на стойност 20 (двадесет) лв. за целия период на Кампанията.
  3. Голяма награда – 3 х „СПА уикенд за двама в Todoroff Wine & Spa“ с. Брестовица. Стойността на всеки един ваучер е точно 300 лв.
 2. Всички участници трябва да докажат покупката си, като своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка или на касова бележка, удостоверяваща покупката едновременно на поне два продукта, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.
 3. Всички регистрирани валидни касови бележки през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на седмичните награди.
 4. С приключване на Промоцията, всички регистрирани валидни касови бележки ще участват в тегленето на Голямата награда.
РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ
 1. Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.
 2. 6.2. Разпределянето на седмичните награди ще се извърши по следния начин:
  1. Седмица 1 – 5 бр.
  2. Седмица 2 – 8 бр.
  3. Седмица 3 – 17 бр.
  4. Седмица 4 – 20 бр.
  5. Седмица 5 – 15 бр.
  6. Седмица 6 – 15 бр.
  7. В случай че през съответната седмица няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки, останалите награди ще се прехвърлят в следващата седмица и т.н.

 3. Голямата награда ще бъде изтеглена на томболен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, на 15 ноември 2017 г. Печелившият ще бъде обявен на сайта на Кампанията на 16 ноември 2017 г.
 4. Ако касовата бележка на участник е сред първите 200 (двеста) регистрирани и печели една от гарантираните награди, то същият участник може да бъде включен в тегленето на седмичните награди със същата касова бележка. Участникът не може да участва в тегленето на томболата за голямата награда със същата касова бележка, с която е спечелил едновременно гарантирана и седмична награда. Същият участник може да участва в тегленето на томболата за голямата награда само с друга регистрирана от него и одобрена касова бележка. Един участник може да спечели максимум по една награда от всеки тип.
 5. В случай че участник е спечелил само една награда (гарантирана или седмична), същият има право да участва в тегленето на томболата за голямата награда със същата касова бележка, с която е спечелил гарантирана или седмична награда.
 6. За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници. 
 7. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда съгласно условията на настоящите Правила.
 8. В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ