ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 хамака от Coca Cola

РАЗДЕЛ 1.
ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
 1. Възложител на играта „Сподели как допринасяш за опазването на природата и може да спечелиш награда“ („Играта“) е „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ 8, София 1766, България. 
 2. Организатор на Играта е „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 7 („Организатор“).
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и условията за ползване на Facebook, и страницата на Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria).
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: www.houserules.bg 
 5. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: www.houserules.bg 
 6. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.
РАЗДЕЛ 2.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
РАЗДЕЛ 3.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
 1. Продължителността на Играта е от понеделник, 25.09.2017 г., до 23.59 ч. в четвъртък – 28.09.2017 г.
РАЗДЕЛ 4.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 14-годишна възраст, живеещи в България, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всички лица, ненавършили 18 години, следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.
 4. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
РАЗДЕЛ 5.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети www.houserules.bg и да се запознае с Официалните правила на Играта.
 2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил във Facebook (www.facebook.com) според Условията за ползване на платформата. 
 3. ​През своя Facebook профил, участникът трябва да: 
  • ​публикува на страницата на Coca-Cola (BG) във Facebook (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria) под поста на Coca-Cola (BG), обявяващ началото на Играта на 25-ти септември 2017 г., коментар, в който описва с текст или представя с авторска снимка какви усилия в полза на опазването на природата тя/той прави. 
 4. Участниците декларират, че имат съгласието на всички присъстващи на снимките, които качват в Играта.
 5. За валидно участие се счита всеки коментар с текст или снимка, публикуван на страницата на Coca-Cola (BG) във Facebook (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria) в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
 6. Публикуването на повече от един коментар не увеличава шанса на съответния участник за спечелване на награда.
 7. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукт на The Coca-Cola Company. 
РАЗДЕЛ 6.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
 1. Печелившите участници ще бъдат 10 (десетима) на брой и ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий, на 29.09.2017 г.
 2. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, е:
  • Хамак с брандинг „Моят зелен град“ – 10 броя. Стойността на един хамак е 39 лева.
 3. Един победител може да получи само една награда.
РАЗДЕЛ 7.
УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
 1. Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на 29.09.2017 г. и ще бъдат обявени на 29.09.2017 г. на страницата на Coca-Cola (BG) във Facebook (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria).
 2. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
 3. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.
 4. Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и профилна снимка бъдат публикувани в страницата на Coca-Cola (BG) във Facebook (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria) и в профила на Coca-Cola Bulgaria в Instagram (@cocacolabulgaria).

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ