ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете комплект тениска и вкусни вафли Мерита от Победа


1. Общи разпоредби:
1.1. Настоящата онлайн активност “Кой вкус Мерита сме скрили?”, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Победа“ АД, ЕИК: 102047327, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Одрин“ 15, наричано за краткост „Организатор“.
1.2. Играта се организира и провежда за период от 21.09.2017 г. в 19.20 ч. до 24.09.2017 г. в 18:00ч.
1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.
1.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и предлаган от Oрганизатора.
1.5. Играта се провежда на фенстраницата на „Победа“ АД във фейсбук: (https://www.facebook.com/pobedaad)
1.6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.
2. Право за участие в играта:
2.1. С изключение на изрично посочените в т. 2.2. от Общите условия, право на участие в „Играта“ имат всички потребители на социалната мрежа Фейсбук (www.facebook.com) без значение дали вече са харесали фенстраницата на „Победа“ АД или не.
2.2. В играта нямат право да участват:
а) Служителите на „Победа АД“ и членовете на техните семейства;
б) Юридически лица или организации от хора с регистрирани профили във фейсбук независимо от техния характер, форма и стопанска цел.
в) Фейсбук профили, регистрирани под неистински имена, като преценката за това е изцяло в правомощията на Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците.
г) Физически лица ненавършили 18-годишна възраст.
3. Механизъм на играта:
3.1. Играта се осъществява чрез публикувана пост-визия на страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad)
3.2. Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието да публикува коментар, отговарящ за въпроса “Кой вкус Мерита сме скрили?”.
3.3. Задължително условие за участие е коментарът да бъде авторски и да не копира предходен, вече публикуван съгласно условията на „Играта“. В противен случай, участието на потребителя няма да бъде зачетено.
3.4. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.
3.5. За успешно регистриран участник се счита този потребител, чийто коментар отговоря на т.3.2. и т. 3.3. от настоящите общи условия.
3.6. След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на т.3.5., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши на всеки, от които ще бъде предоставена 1 бр. (един брой) „Награда“ по смисъла на т. 4.2 от Общите условия.
3.7. Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на 25.09.2017 г. във фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad).
3.8. Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите потребители, съгласно описания по-горе механизъм.
4. Награди:
4.1. Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организаторът награден комплект, наричан за краткост „Наградата“. който да му бъде доставен на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организатора.
4.2. Наградата представлява 1 бр. красива брандирана тениска и комплект вафли Мерита.
4.3. Наградата не може да бъде заменяна с продукти или услуги, различни от посочените в т. 4.2. или срещу паричната им равностойност.
4.4. За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение до фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad), в което да посочи две имена, телефон за контакт, адрес, на който да му бъде изпратен наградния комплект, посочен в т.4.2.
4.5. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.
4.6. Всеки печеливш участник се съгласява да получи Наградата като се съобразява с общите условия на куриерските компании, с които работи Организаторът и да не предявява допълнителни претенции към тях, доколкото те, с поведението си, виновно не затрудняват процеса на доставката.
4.7. Участник, непотърсил спечелена Награда в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на обявяване на разкриващата визия с печеливши участници, губи правото да я получи.
4.8. При възникване на ситуация от т. 4.7. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на друг в последствие изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *