ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 торти, 135 свещи и 145 ваучера за модни магазини

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА „ОТКЛЮЧИ СВОЯ СТИЛ”

Организатор на кампанията „Отключи своя стил” („Кампанията“) е „Галерия Бургас“ ЕАД, ЕИК 175315210, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, бул. „Ситняково ” № 48, ет. 10, офис 1012, представлявано от Николае-Мадалин Руджеану. 

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „ОТКЛЮЧИ СВОЯ СТИЛ”

Промоцията се провежда на територията на търговски и развлекателен комплекс Galleria Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6, както и в уеб страницата на същия www.galleriaburgas.bg

3. СРОК НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира на 20.09.2017г. и продължава до настъпване на едно от следните събития: 10.11.2017г.- крайна дата на кампанията, или изчерпване на осигурения за Кампанията награден фонд. При изчерпване на осигурените за Кампанията награди, Организаторът на Кампанията ще публикува обявление за края на Кампанията на интернет адрес www.galleriaburgas.bg

4. КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „ОТКЛЮЧИ СВОЯ СТИЛ”

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица-посетители на мола с достъп до интернет, които имат лоялна карта Galleria Loyalty Card, през срока на Кампанията са направили покупка в някой от магазините за мода, аксесоари, козметика и/или спортни стоки в Galleriа Бургас на минимална стойност 40 лв. и са заявили желание за участие в Кампанията („Участници”). В случай, че клиент иска да участва в промоцията, но няма лоялна карта, може да си извади напълно безплатно на бюро „Информация“ в работното време на мола (всеки ден между 10:00ч. и 22:00ч.). В Кампанията нямат право да участват служителите на “Галерия Бургас” ЕАД и свързаните с тях търговски дружества. В Кампанията нямат право да участват служителите в търговските обекти на територията на мола. 

4.2. Заявяването на желание за участие в Кампанията трябва да бъде извършено на бюро „Информация“ в деня на осъществяване на покупката на бюро „Информация“ чрез показване на лоялна карта и касова бележка на минимална стойност 40 лв., отговаряща на изискванията в т. 4.1 по-горе. Един клиент може да участва с не повече от една легитимна касова бележка на ден и неограничен брой дни в срока на Кампанията. При спечелване на награда, Участникът трябва да представи касовата бележка, с която е заявил участие в Кампанията и своята лоялна карта и документ за самоличност. 

4.3. На бюро „Информация“ в Galleria Бургас ще бъде разположена брандирана кутия с талони за участие до изчерпване на наградния фонд. 

4.4. Валидната касова бележка на минимална стойност 40 лв. дава право на Участника, регистрирал я на бюро „Информация“ в деня на направената покупка, да изтегли 1 (един) талон от кутията с талони за участие. Касовият бон се подпечатва от служител на бюро „Информация“ и се връща на клиента. 

4.5. След като изтегли талон, Участникът трябва да разгледа целия онлайн каталог Galleria InStyle, наличен на интернет адрес: www.galleriaburgas.bg, за да отключи (визуализира) последната страница на каталога, на която Участникът трябва да въведе кода си, за да провери дали печели награда. 

4.6. Ако Участникът е регистрирал печеливш код, след като види каква награда печели, следва да въведе лични данни (3 имена, дата на раждане, телефон, имейл), за да се легитимира като печеливш участник, и в 7-дневен срок да потърси спечелената награда от бюро „Информация“, в противен случай губи правото си да получи наградата. 

4.7. Подпечатаната касова бележка, с която Участник участва в Кампанията, както и печелившият код следва да се пазят от Участника до приключване на Кампанията и да се представят заедно с документ за самоличност при получаване на наградата и/или при поискване от Организатора на Кампанията. 

5. НАГРАДЕН ФОНД

5.1. Наградният фонд на Кампанията е както следва:

 • 15 ваучера по 20 лв. от магазин Lee Cooper
 • 15 ваучера по 20 лв. от магазин Kenvelo
 • 15 ваучера по 20 лв. от магазин TimeOut
 • 20 ваучера по 20 лв. от магазин Andrews/
 • 20 ваучера по 20 лв. от магазин Textura
 • 20 ваучера по 20 лв. от магазин Original Marines
 • 20 ваучера по 20 лв. от магазин Комсед
 • 20 ваучера по 20 лв. от магазин Daphne
 • 20 торти по 8 парчета от сладкарница Колекция
 • 45 свещи Икеа цвят „Лавандула“
 • 45 свещи Икеа цвят „Горски плодове“
 • 45 свещи Икеа цвят „Мандарина“

5.2. Всички награди следва да бъдат потърсени от спечелилите ги Участници в посочения в т. 4.6. срок. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил награда Участник не потърси наградата си в регламентирания 7-дневен срок. След изтичане на този срок Организаторът не е длъжен да предоставя награди. 

5.3. Ако бъде установено участие на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил, следва да я върне на Организатора на Кампанията или да изплати левовата й равностойност. 

6. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

6.1. Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя, предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица или да изиска паричната й равностойност. 

6.2. Наградата се дава само и единствено срещу представяне на подпечатаната касова бележка, с която Участникът е взел участие в Кампанията, печеливш код, документ за самоличност и лоялна карта. 

6.3. Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора, или спечелилият Участник е възпрепятстван да получи наградата съгласно изискванията, определени в настоящите Официални Правила, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда. 

6.4. Участник, който е представил невалидна, подправена или неотговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила касова бележка и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Кампанията, губи правото да получи награда. 


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *