ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 куфара, 500 възглавнички и 800 флашки Queen’s

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР
1. Промоцията „ПЪТУВАЙ И СЕ ЗАБАВЛЯВАЙ С QUEEN’S!“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор.
Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
2. Промоцията се провежда на територията на Република България.
3. Промоцията започва в 00:00 часа на 10.09.2017г. и завършва в 23:59 часа на 10.10.2017г. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Промоцията на 10.09.2017г.
Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.
Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора, нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
5. Промоцията се провежда в обозначените с рекламни материали на Промоцията търговски обекти (магазини).
6. Участието в Промоцията е обвързано с покупка. В Промоцията може да се участва при закупуане на всеки един от вкусовете (всеки вид) на плодовите напитки Queen’s, в PET бутилки от 2L (два литра), наричани по-долу „промоционалните продукти“.
7. Промоционалните продукти могат да бъдат налични и продавани в търговската мрежа и извън горепосочения период, но регистрирането на касови бележки и участието в томболата ще бъде невъзможно извън този период.
Какво трябва да направите, за да участвате в Промоцията и/или в томболата за спечелване на наградите?
8. Всеки, който желае да участва в Промоцията, трябва:
8.1. Да закупи в периода от 10.09.2017г. до 10.10.2017г. плодова напитка „Queen’s”, в PET бутилка от 2L (два литра) от търговски обект, в който се провежда промоцията, като получи касовата бележка (касов/фискален бон) за въпросната покупка.
8.2. Да изпише трите си имена и телефонен номер за връзка на гърба на касовата бележа за за въпросната покупка.
8.3. Да заяви своето участие като пусне касовата бележка с изписаните си имена и телефонния си номер в специално предвидената и обозначена за целта промоционлна кутия на„Queen’s”, находяща се в търговския обект,след касовата зона.
8.4. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бележки, стига те да са за отделни покупки на плодова напитка „Queen’s”, в PET бутилка от 2L (два литра), извършена в периода от 10.09.2017г. до 10.10.2017г.
8.5. С пускането на касовата бележка в промоционалната кутия, физическото лице или законният представител – родител/настойник, дава съгласието си за обработване на собствените си или на представлявания лични данни. Също така, с последното физическото лице или законният представител – родител/настойник, приема да се ангажира с настоящите Официални Правила и задължително да спазва техните условия, както и декларира, че има навършени 14 години, че действа като законен представител (в случай че участва от името на малолетно лице), както и че има съгласие на родител/настойник за участие в Промоцията, в случай че е непълнолетно лице.
Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ
9. Видове награди:
· 800 бр. USB флаш памет Queen’s 8GB;
· 500 бр. възглавнички Queen’s;
· 200 бр. куфари Queen’s;
· 5 бр. ВАУЧЕРИ на стойност 195лв. за Уикенд за двама, които са издадени от туристическа агенция Бохемия ЕООД.*
Общо: 1505 награди
* Ваучерите, издадени от туристическа агенция Бохемия ЕООД са за Уикенд за двама и могат да се използват за резервиране на хотел за уикенд за двама (1 нощувка, 2 дена) на стойност до 195лв. (стойността на ваучера) съгласно действащата към момента на иползване на ваучера ценова листа за актуални предложения на туристическата агенция. При предоставяне на наградата печелившият ще има право на избор на хотел и дати на уикенда в съответствие с актуалните към този момент предложения на туристическата агенция и собствените си предочитания.
10. Тегленето на наградите ще бъде извършено в едномесечен срок от изтичане на срока на промоцията, а именно до 31.10.2017г. Тегленето ще бъде извършено на случаен принцип измежду всички участници в промоцията с надлежно надписани и пуснати касови бележки. Тегленето ще се извърши в офис на организатора от специално нзначена за целта 5-членна вътрешна комисия, като тегленето бъде надлежно документирано.
11. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
12. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.
Раздел VI. ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Кога и къде се обявяват печелившите?
13. Имената на всички печеливши ще бъдат публикувани след теглене на наградите на Facebook страницата на Queen’s – www.facebook.com/QueensBG/ .
14. За удобство на печелившите участници до 10 дни след провеждане на тегленето представител на Организатора ще се свърже с тях на предоставения телефонен номер за уточняване на начина на получаване на наградата. Всеки печеливш участник в тази промоция следва да получи наградата си в рамките на 20 работни дни, считано от датата на предоставяне на адресните си данни на Организатора.
15. Ако в рамките на срока, описан предходнта точка, Организаторът не може да се свърже с печеливш участник на посочения негов телефон или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Промоцията, той губи правото си над наградата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *