ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 60 раници от Данонино

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА
1. Организатори на Играта са

„ДАНОН СЕРДИКА“ АД, с ЕИК 831617210 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Охридско езеро” № 3. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на Интернет страницата: www.danonino.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет страницата: www.danonino.bg. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
И
„КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд Ко“ КД, командитно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика, ж.к. „Банишора“, ул. „Скопие“ № 1А, наричано по-долу за краткост „Кауфланд България”,
заедно наричани по-долу „Организаторите“.
2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
3. Повече информация може да бъде получена на потребителската линия на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД“: 02 93 004 93

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда в периода между 04.09.2017 г. – 15.10.2017 г. във всички филиали на Кауфланд България на територията на Република България, посочени в Приложение № 1 към тези Правила и наричани по-долу за краткост „участващи филиали на Кауфланд България“. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 04.09.2017 г., като това обстоятелство следва да е надлежно обявено в съответствие с Раздел 1, т. 1 по-горе.
РАЗДЕЛ 3. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Право да участват в играта имат физически лица с постоянен адрес в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД и „КАУФЛАНД

БЪЛГАРИЯ ЕООД енд Ко“ КД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
2. Участието в играта за седмични награди е обвързано с едновременното закупуване на поне 2 /два/ броя продукти от марката Данонино 4х50г (ДАНОНИНО банан/малина 4×50г, ДАНОНИНО ягода/кайсия 4×50г, ДАНОНИНО боровинка/банан 4×50г) /наричани за краткост промоционални продукти/ наведнъж от някой от филиалите на Кауфланд България, посочени в Приложение № 1, в срока на провеждане на промоционалната кампания и регистрация на номера на касовата бележка от съответната покупка по начин, указан по-долу.
3. Участието в Промоцията е свързано с едновременното закупуване на поне 2 /два/ броя промоционални опаковки Данонино 4х50г, описани в Приложение № 1 наведнъж от някой от филиалите на Кауфланд България, посочени в Приложение № 2, в срока на провеждане на промоционалната кампания и изпълнение на следните условия:
4. Участници, регистрирали касови бележки за закупени промоционални продукти, участват в томбола за спечелване на седмични награди детска раница „Madpax”. Качването на един код, удостоверяващ закупуването на 2 броя Данонино 4х50г, дава право на участие за тегленето за седмична награда.
5. Броят включвания на един участник в тегления е пропорционален на броя регистрирани кодове от касови бележки за участие. Например: При регистрация на 5 /пет/касови бележки, всяка от която съдържа като минимално условие поне 2 / два/ броя Данонино 4х50г, участникът ще бъде включен пет пъти в тегленията за награда

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Участване за награди

Стъпка 1 : Закупете минимум два от промоционалните продукти описани в Раздел 3, т. 2

Стъпка 2 : Регистрирайте номера на касовата бележка и датата на касовата бележка на интернет страницата www.danonino.bg .

1.1. Една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.
1.2. Всеки регистриран брой касови бележки се натрупва за участие в тегленията на наградите.
1.3. При регистрация на номер на касова бележка/и, удостоверяваща/и закупуването на поне 2 или повече броя Данонино 4х50г, участникът се включва автоматично в съответното теглене за седмична награда. В случай, че спечели седмична награда участникът губи правото си за участие за този вид награда занапред, считано от момента на уведомяването му по телефон и/или имейл относно спечелването на съответната награда.
1.4. Уникалният идентификатор на всеки участник е създаденият му профил на сайт www.danonino.bg ,имейл адресът и телефонът му. За да може да натрупа регистрации за участие в тегленето на наградите, участникът трябва да регистрира касови бележки от един и същ профил на сайта, съответно да посочи същия имейл при регистрация си за участие в играта на интернет страницата: www.danonino.bg, за да може системата да отброи правилно успешно регистрираните касови бележки.
1.5. Всеки участник може да регистрира максимум 5 касови бележки на ден.
2. Награди
2.1. За периода на играта Организаторът ще раздаде общо 60 награди – детски чанти „Madpax” чрез теглене на победители. Всяко теглене е на случаен принцип.
2.2. Раниците са в 4 различни цвята (аква, розов, лайм и черен), като победителят ще може да избира кой цвят да получи. В случай, че наличността от този цвят се е изчерпала,тогава се получава в друг цвят на случаен принцип
3. Теглене на наградите:
3.1. Наградите ще бъдат изтеглени чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер за разпределение на награди на случаен принцип и в присъствието на комисия, определена от Организатора.
3.2. Седмичните награди ще се теглят всеки понеделник, стартирайки от 11.09 (18.09, 25.09, 02.10, 09.10 и 16.10). В тях ще се включат всички регистрирали кодове от касови бележки, удостоверяващи закупуването на 2 броя Данонино 4х50г, считано от началото на промоцията до 24.00 часа на предишния ден. Всяка седмица ще се теглят 10 печеливши и 5 резерви.
3.3. Печелившите ще бъдат обявявани на Интернет страницата: www.danonino.bg и ще бъдат информирани с мейл в рамките на 48 часа от изтеглянето им.
3.4. Не се допуска спечелването на повече от една награда от един и същи вид от един участник (с един и същ имейл и/или телефон) за периода на промоцията!
3.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.
3.6. ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ, В СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ РАЗЧИТАНЕ И ТРЯБВА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.
3.7. С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА, ОРГАНИЗАТОРЪТ БЕЗКОМПРОМИСНО НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПЕЧЕЛИВШИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ!
4. Получаване на наградите:
4.1. Печелившите участници, ще бъдат известени на страницата на организатора и чрез имейл и/или телефон, в отговор на който в рамките на 5 работни дни могат да заявят адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си след изпращането на известието в посочения срок, губят правото си да получат наградата. В този случай Организаторът обявява за печеливш първия по ред участник, изтеглен като резерва от съответната томбола и връчва наградата по реда, установен по-горе. При непотвърждаване на получаването на известие за наградата от първия по ред участник, изтеглен като резерва, процедурата продължава чрез обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата, и така до изчерпване броя на изтеглените резерви. Ако нито един от обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.
4.2. Седмични награди ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето в рамките на 10 работни дни може да бъде получена наградата. За непотърсени награди в този срок, ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата до изчерпване броя на изтеглените резерви.
4.4. Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия и поеме задължението да му я предаде в тридневен срок от получаването. В този случай Организаторът не носи отговорност за получаване на наградата от спечелилия участник.
4.5. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера печеливши касови бележки!
4.6. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!
4.7. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или непълен или неточен адрес за доставка на награди.
4.8. Организаторът се задължава едновременно с изпращане на наградата на всеки спечелил участник да предостави и служебна бележка по образец, от която да е видна стойността на съответната награда. Всяка предметна награда, получена при участие в настоящата игра и при спазване на тези Официални правила, която е с пазарна стойност над 30 (тридесет) лева, подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ